Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 29.oktobra 802.lēmumu
Ir izmaiņas ar Domes 1999. gada 1. aprīļa 301. lēmumu
Mainīts ar Domes 1998. gada 19. februāra 161. lēmumu

1995. gada 5. oktobrīNr.1176

Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas
iecelšanu

Vadoties no Latvijas Republikas likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" un Latvijas Republikas Ministru kabineta 1995.gada 5.septembrī izdotajiem noteikumiem Nr.267 "Pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisiju tipveida nolikums", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Iecelt Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju sekojošā sastāvā:

  1.1. Maija PUTNIŅA - SIA "TIM" direktore;
  1.2. Mirdza PRIEDE - Jūrmalas pilsētas sertifikātu komisijas reģistratore;
  1.3. Helga TENE - līdz 1993.gada oktobrim strādāja a/s "Saiva", patreiz nestrādā;
  1.4. Māra KALVĀNE - Valsts zemes dienesta speciāliste, zemes ierīkotāja, plānotāja;
  1.5. Andris ZALPĒTERIS - Valsts īpašuma fonda nekustamā īpašuma departamenta nodaļas vadītājs.
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 1998. gada 19. februāra 161. lēmumu
  1.6. Vineta OZOLIŅA - Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Jūrmalas pilsētas nodaļas pārstāve

 2. Iecelt par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāju Maiju PUTNIŅU.

 3. Noteikt dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājas mēneša pamatalgu Ls 100.

 4. Uzdot dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājai M.PUTNIŅAI viena mēneša laikā iesniegt domei apstiprināšanai priekšlikumus par dzīvojamo māju komisijas štatu sarakstu un nolikumu.

 5. Noteikt, ka dzīvojamo māju privatizācijas komisija atrodas domes direktora A.KNIŠĻA pakļautībā.

Priekšsēdētājs         A.Inkulis