Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2002. gada 18. decembra 31. nolikumu

1995.gada 2.novembrīNr.1327

Par Jūrmalas pilsētas
dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
nolikumu un štatu sarakstu

Vadoties no Latvijas Republikas likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" un Latvijas Republikas Ministru kabineta 1995.gada 5.septembrī izdotajiem noteikumiem Nr.267 "Pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisiju tipveida nolikums", kā arī, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 5.oktobra lēmumu Nr.1176 "Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas iecelšanu", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikumu saskaņā ar 1.pielikumu.

 2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas štatu sarakstu no 1995.gada 1.novembra līdz 31.decembrim saskaņā ar 2.pielikumu un komisijas štatu sarakstu no 1996.gada 1.janvāra saskaņā ar 2a pielikumu.

Priekšsēdētājs         A.Inkulis


1.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1995.gada 2.novembra lēmumu Nr.1327

Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
Nolikums

 1. Vispārējie noteikumi.

  1.1 Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisija (tālāk tekstā "komisija") ir ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 5.oktobra lēmumu Nr.1176 iecelta pašvaldības institūcijas likuma "Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju" (Latvijas Vēstnesis, 1995, Nr.103) izpildei, kuras sastāvā iekļauti Valsts īpašuma fonda un Valsts zemes dienesta pārstāvji un tā ir Jūrmalas pilsētas domes direktora pakļautībā.

  1.2 Komisija ir juridiska persona, tai ir norēķinu konts bankā un zīmogs ar komisijas nosaukumu.

  1.3 Komisija savā darbībā ievēro Satversmi, likumus, LR Ministru kabineta izdotos tiesību aktus, Jūrmalas pilsētas domes lēmumus un šo nolikumu.

  1.4 Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi, kā arī sadarbībā ar citām valsts un pašvaldību institūcijām un iestādēm.

 2. Komisijas pienākumi.

  2.1 Organizēt Jūrmalas pilsētā esošo valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju:

  2.1.1 apzināt Jūrmalas pilsētā esošās privatizācijai pakļaujamās dzīvojamās mājas;

  2.1.2 sagatavot priekšlikumus par māju apsaimniekošanai nepieciešamo zemes platību, apzināt zemes īpašumattiecības un noteikt zemes izmantošanas turpmākās iespējas (zeme ir pārdodama vai nomājama);

  2.1.3 noteikt privatizācijas objekta vērtību un pirkuma maksu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem;

  2.1.4 sagatavot dzīvojamo māju (to daļu), nedzīvojamo telpu un mākslinieku darbnīcu privatizācijai nepieciešamos dokumentus;

  2.1.5 izziņot privatizāciju (rakstiski informēt īrniekus, nomniekus un zemes īpašniekus, kā arī publiski iepazīstināt visus potenciālos privatizācijas pretendentus ar objekta privatizācijas noteikumiem);

  2.1.6 organizēt izsoles;

  2.1.7 regulāri publicēt inofrmāciju par objektiem, kuri pakļaujami privatizācijai, bet uz kuriem privatizācijas pretendenti nav pieteikušies;

  2.1.8 sagatavot Jūrmalas pilsētas domes lēmumu par pirkumu līgumu slēgšanu;

  2.1.9 pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma privatizēt no Valsts īpašuma pārņemto dzīvojamo fondu.

  2.2 Vadīt dzīvojamo māju privatizācijas procesu Jūrmalas pilsētā, atbildēt uz iedzīvotāju vēstulēm (iesniegumiem un sūdzībām).

  2.3 Apkopot informāciju par privatizācijas norisi:

  2.3.1 veikt privatizējamās dzīvojamās mājas dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īpašumpiederības uzskaiti;

  2.3.2 apkopot informāciju un kontrolēt maksājumus par privatizējamo fondu;

  2.3.3 reizi ceturksnī sniegt Centrālajai dzīvojamo māju privatizācijas komisijai pārskatu par privatizācijas norisi.

 3. Komisijas tiesības.

  3.1 Saņemt dzīvojamo māju privatizācijai nepieciešamo informāciju no pašvaldību un valsts institūcijām, kā arī uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām.

  3.2 Apmeklēt privatizācijas objektus un iepazīties ar to tehnisko stāvokli.

  3.3 Iepazīties ar noslēgtajiem īres un nomas līgumiem privatizējamās dzīvojamās mājās.

  3.4 Slēgt līgumus ar Valsts zemes dienestu, uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām, kā arī privātpersonām par dzīvojamo māju privatizācijas tehnisko nodrošināšanu.

  3.5 Izmantot dzīvojamo māju privatizācijas un komisijas darbības finansēšanai 60% no līdzekļiem, kas iegūti, privatizējot valsts un pašvaldību dzīvojamās mājas, un ieskaitīti atsevišķā kontā.

  3.6 Piedalīties Jūrmalas pilsētas domes sēdēs un aizstāvēt tajās savu viedokli par dzīvojamo māju privatizācijas lēmumu projektu.

  3.7 Ar attiecīgu Jūrmalas pilsētas domes pilnvarojumu pārstāvēt tās intereses tiesā un citās valsts un pašvaldību institūcijās.

  3.8 Apliecināt privatizācijas pretendentu savstarpējās vienošanās par privatizācijas objektu un privatizācijas kārtību.

 4. Komisijas struktūra un darbība.

  4.1 Komisiju piecu locekļu sastāvā un tās priekšsēdētāju ieceļ Jūrmalas pilsētas dome.

  4.2 Komisijas nolikumu, štatu sarakstu un maksas pakalpojumu tarifus apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

  4.3 Komisijas priekšsēdētājs vada komisijas darbu un ir atbildīgs par tai noteikto uzdevumu izpildi, komisijas kompetences ietvaros izdod pavēles, nodrošina finansu un štatu disciplīnas ievērošanu un materiālo vērtību saglabāšanu, kā arī nosaka komisijas locekļu un komisijas darbinieku pienākumu sadali.

  4.4 Komisija darbu veic koleģiāli. Tā ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja komisijas sēdē piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu.

  4.5 Komisija pieņem lēmumus ar komisijas locekļu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja ir vienāds balsu skaits, izšķirīgā ir komisijas priekšsēdētāja (viņa prombūtnē - komisijas priekšsēdētāja vietnieka) balss.

  4.6 Komisijas sēdes tiek protokolētas. Ja rodas domstarpības par komisijas lēmuma saturu vai tā izpildes kārtību, lēmums ir spēkā tādā formulējumā, kādā tas fiksēts sēdes protokolā. Komisijas loceklim, kurš nepiekrīt komisijas lēmumam, ir tiesības rakstiski pievienot protokolam savu viedokli. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

 5. Komisijas darba pārraudzība.

  5.1 Komisijas darbu pārrauga Jūrmalas pilsētas dome, kurai ir tiesības kontrolēt un uzraudzīt tās ieceltās komisijas un komisijas priekšsēdētāja darbības likumību.

  5.2 Jūrmalas pilsētas domei ir tiesības:

  5.2.1 atcelt vai izmainīt nelikumīgus komisijas lēmumus vai apturēt nelikumīgu komisijas darbību;

  5.2.2 atcelt komisiju vai tās priekšsēdētāju, ja atkārtoti netiek pildīti vai tiek pārkāpti likumi vai LR Ministru kabineta noteikumi.

  5.3 Komisijas darbības likumību kontrolē un uzrauga Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija.

 6. Komisijas finansējums.

  6.1 Komisijas darbība tiek finansēta no attiecīgās pašvaldības budžeta, no Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļiem un pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļiem.

  6.2 Līdzekļi, kas iegūti, privatizējot valsts un pašvaldību dzīvojamās mājas:

  6.2.1 60% apmērā ieskaitāmi pašvaldības īpašuma privatizācijas fondā un izmantojami vienīgi dzīvojamo māju privatizācijas un komisijas darbības finansēšanai, t.sk. privatizācijā iesaistīto ekspertu un speciālistu darba apmaksai, kā arī komisijas darbinieku materiālai stimulēšanai;

  6.2.2 40% apmērā LR Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ieskaitāmi Valsts īpašuma privatizācijas fondā un izmantojami vienīgi dzīvojamo māju privatizācijas finansēšanai.

  6.3 Pēc pilsētas pašvaldības pieprasījuma komisija iesniedz domei pārskatu par līdzekļu izlietojumu un privatizācijas finansēšanai nepieciešamo līdzekļu pamatotu aprēķinu.


2.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1995.gada 2.novembra lēmumu Nr.1327

Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbinieku štatu saraksts no 1995.gada 1.novembra līdz 31.decembrim

Amata nosaukumsŠtatu vienību skaitsKvalifikācijas kategorijaMēneša algas likme
(Ls)
Mēneša algas fonds
(Ls)
Komisijas priekšsēdētājs19100100
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks1108181
Komisijas galvenais konsultants1107575
Kopā3256


2a pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1995.gada 2.novembra lēmumu Nr.1327

Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbinieku štatu saraksts no 1996.gada 1.janvāra

Amata nosaukumsŠtatu vienību skaitsKvalifikācijas kategorijaMēneša algas likme
(Ls)
Mēneša algas fonds
(Ls)
Komisijas priekšsēdētājs19100100
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks1108181
Komisijas galvenais konsultants1107575
Speciālisti31165195
Apkopēja1232828
Kopā7479