Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2005. gada 6. jūlija 9. nolikumu

1996.gada 18.aprīlīNr.251

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas
izveidošanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu "Par bāriņtiesām un pagasttiesām" 6. un 7.pantu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 1996.gada 26.marta noteikumiem Nr.80 "Bāriņtiesu un pagasttiesu darbības noteikumi", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot Jūrmalas pilsētas bāriņtiesu un noteikt, ka bāriņtiesa uzsāk savu darbību no 1996.gada 22.aprīļa.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 6. jūlija 9. nolikumu
  1. Apstiprināt Jurmalas pilsētas bāriņtiesas nolikumu saskaņā ar 1.pielikumu, štatu sarakstu saskaņā ar 2.pielikumu un darbinieku pienākumus saskaņā ar 3.pielikumu.

  2. Ievēlēt par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju Janu STARKU.

  3. Noteikt Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas tiess locekļu skaitu sekojošā sastāvā:

   4.1 Irēna Elfrīda Drupa;
   4.2 Baiba Spīgule;
   4.3 Irēna Marija Supe;
   4.4 Maija Zeltkalne.

  4. Uzdot skolu valdei (V.REINKAITE) mēneša laikā nodot aizbildnības un aizgādnības lietas bāriņtiesai.

  5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes direktoram A.KNISLIM mēneša laikā atrisināt telpu jautājumu par bāriņtiesas izvietošanu.

Priekšsēdētājs         A.Inkulis


Zaudējis spēku ar Domes 2005. gada 6. jūlija 9. nolikumu

1.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1996.gada 18.aprīža lēmumu Nr.251

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums

 1. Bāriņtiesas jēdziens, galvenais uzdevums.

  1.1 Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa (turpmāk tekstā - bāriņtiesa) ir pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde.

  1.2 Bāriņtiesas galvenais uzdevums ir aizstāvēt bērnu personiskās un mantiskās intereses.

 2. Bāriņtiesas izveidošana.

  2.1 Jūrmalas pilsētas dome ievēl bāriņtiesas priekšsēdētāju un tiesas locekļus saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par bāriņtiesām un pagasttiesām" 7.pantu.

  2.2 Bāriņtiesa sastāv no bāriņtiesas priekšsēdētāja un četriem tiesas locekļiem, kuru pilnvaras laiks ir trīs gadi.

  2.3 Bāriņtiesas priekšsēdētājs pieņem darbā sekretāru un citus bāriņtiesas funkciju veikšanai nepieciešamos darbiniekus, kuru štatu sarakstu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

 3. Bāriņtiesas funkcijas.

  3.1 Bāriņtiesa sniedz palīdzību Civillikumā paredzētajos gadījumos mantojuma lietu kārtošanā un veic mantojuma apsardzību.

  3.2 Bāriņtiesa noskaidro ģimenes, kurās ir nelabvēlīgi apstākži bērnu audzināšanai, kā arī lemj par nepieciešamās palīdzības sniegšanu šīm ģimenēm.

  3.3 Bāriņtiesa izvēlas audžuģimenes, kurām nodod uz laiku audzināšanā bērnu, ja bērns palicis bez vecāku gādības.

  3.4 Bāriņtiesa izšķir vecāku domstarpības bērnu un vecāku personiskajās attiecībās.

  3.5 Bāriņtiesa lemj par vecāku varas pārtraukšanu, par vecāku varas izbeigšanas lietas ierosināšanu tiesā, kā arī lemj par vecāku varas atjaunošanu vai lietas ierosināšanu tiesā.

  3.6 Bāriņtiesa lemj par aizbildnības un aizgādnības nodibināšanu Civillikumā paredzētajā kārtībā.

  3.7 Bāriņtiesa uzrauga aizbildņu rīcību, kā arī lemj par aizbildnības izbeigšanu.

  3.8 Bāriņtiesa ieceļ aizgādņus un uzrauga aizgādņu rīcību mantas pārvaldības ziņā.

  3.9 Bāriņtiesa uzrauga, lai tiktu nodrošināta sevišķa gādība par garā slimu personu.

  3.10 Bāriņtiesa dod atzinumu par adopciju un paternitāti.

  3.11 Bāriņtiesa izskata sūdzības un iesniegumus par vecāku, aizbildņu un aizgādņu rīcību.

  3.12 Bāriņtiesa apseko nepilngadīgo bērnu dzīves apstākļus, kā arī pieņem lēmumu par vecāku varas pārtraukšanu un ievietošanu patversmē, slimnīcā vai citos drošos apstākžos, ja atklājas, ka bērns atrodas viņa veselībai un dzīvībai bīstamos apstākžos.

  3.13 Bāriņtiesa izsniedz ieinteresētajām personām, iestādēm un organizācijām uzziņas un dod atzinumus aizbildnības un aizgādnības jautājumos.

  3.14 Bāriņtiesas priekšsēdētājs piedalās lietas izskatīšanā tiesā un dod savus atzinumus.

  3.15 Bāriņtiesa risina dzīvojamās platības piešķiršanas jautājumus.

 4. Bāriņtiesas darbība.

  4.1 Bāriņtiesas darbu vada tās priekšsēdētājs, kuru prombūtnes laikā aizvieto viņa norīkots tiesas locekļis.

  4.2 Priekšsēdētājs pārstāv bāriņtiesu administratīvajās iestādēs un tiesā, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām.

  4.3 Bāriņtiesa notur tiesas sēdes un rīcības sēdes organizatorisku jautājumu apspriešanai.

  4.4 Bāriņtiesas sēdes tiek noteiktas divas reizes mēnesī, nepieciešamības gadījumā tiek noteiktas ārkārtas sēdes, par kurām tiek paziņots iepriekš.

  4.5 Visus pieņemtos bāriņtiesas lēmumus izšķir vienbalsīgi vai ar balsu vairākumu.

  4.6 Uz bāriņtiesas tiesas sēdēm tiek aicinātas tās personas, kuras ir nepieciešamas, lai noskaidrotu lietas apstākļus, kā arī veselības aprūpes, izglītības, sociālās palīdzības un policijas darbiniekus.

  4.7 Bāriņtiesa pēc Jūrmalas pilsētas domes pieprasījuma sniedz tai pārskatu par savu darbību.

  4.8 Bāriņtiesu uzraudzību aizbildnības un aizgādnības lietu kārtošanā veic LR Labklājības ministrija.

 5. Finanses.

  5.1 Bāriņtiesu finansē Jūrmalas pilsētas pašvaldība.

  5.2 Bāriņtiesas darbības uzraudzību finansiālajos jautājumos veic Jūrmalas pilsētas dome.

 6. Lietvedība.

  Bāriņtiesa kārto lietvedību saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

 7. Bāriņtiesas tiesiskais statuss.

  7.1 Bāriņtiesa ir juridiska persona, tai ir zīmogs un rēķins bankā.

  7.2 Bāriņtiesas darbību nosaka LR likums "Par bāriņtiesām un pagasttiesām", LR "Civillikums", LR Ministru kabineta noteikumi, normatīvie akti un šis nolikums.


Zaudējis spēku ar Domes 2005. gada 6. jūlija 9. nolikumu

2.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1996.gada 18.aprīža lēmumu Nr.251

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas štatu saraksts

AmatsKvalifikācijas kategorijaŠtata vietasAlgas likme
1. Bāriņtiesas priekšsēdētājs91100
2. Tiesas locekļi10481
3. Sekretārs16138
4. Kancelejas vadītāja lietvede16138
5. Mašīnrakstītāja16138
6. Grāmatvede13147
7. Kasiere16138
8. Šoferis16139
9. Apkopēja23138
10. Atslēdznieks22138
Kopā137 042


Zaudējis spēku ar Domes 2005. gada 6. jūlija 9. nolikumu

3.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1996.gada 18.aprīža lēmumu Nr.251

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas darbinieku pienākumi

 1. Tiesas priekšsēdētājs:

  1.1 vada un nosaka bāriņtiesas tiesas sēdes, rīcības sēdes, ārkārtas tiesas sēdes;

  1.2 sagatavo un ierosina lietas pilsētas tiesā, piedalās pilsētas tiesas sēdēs;

  1.3 risina strīdu jautājumus starp bērnu vecākiem;

  1.4 nosaka sodus;

  1.5 risina dzīvojamās platības piešķiršanas jautājumus;

  1.6 risina bērnu mantiskās un personiskās intereses (nepilngadīgo laulības, pilngadības izsludināšana).

 2. Tiesas locekļi:

  2.1 Nelabvēlīgās ģimenes, vecāku varas apturēšana, nepilngadīgo bērnu ievietošana valsts iestādēs, darbs ar vecākiem no nelabvēlīgām ģimenēm;

  2.2 Aizbildnības nodibināšana, uzraudzība, atcelšana, aizbildņa kandidātu dzīves apstākļu apsekošana, aizbildnībā nododamo bērnu dzīves apstākļu apsekošana;

  2.3 Adopcijas, iepazīšanās un adopcijas kandidātu, dzīves apstākļu apsekošana, atzinumu sagatavošana, paternitātes noteikšanas jautājumu risināšana;

  Aizgādnības nodibināšana, tās uzraudzība, atcelšana, atlīdzības noteikšana aizgādnim;

  2.4 Mantiskie jautājumi - mantojuma darījumi, atļauju izsniegšana mantojuma lietās, nepilngadīgā bērna mantiskais nodrošinājums. Atļauju izsniegšana bērnu sertifikātu darījumiem; aizbildņu norēķinu ikgadējās pārbaudes un izskatīšana.

 3. Tiesas sekretāre:

  3.1 protokolē bāriņtiesā tiesas sēdes, rīcības sēdes, ārkārtas tiesas sēdes;

  3.2 izraksta un izsūta pavēstes uz tiesas sēdēm;

  3.3 kārto notikušo tiesas lietu dokumentus un nodod kancelejā.

 4. Kancelejas vadītāja, lietvede, arhivāre:

  4.1 vada un kārto iestādes lietvedību;

  4.2 reģistrē saņemtos un izsūtāmos dokumentus, iešuj lietā;

  4.3 pieņem mutiskos ziņojumus un iepazīstina ar saņemtajiem dokumentiem un mutiskiem ziņojumiem tiesas priekšsēdētāju;

  4.4 kārto un vada adopcijas lietu reģistru, aizbildnības lietu reģistru, aizgādnības lietu reģistru, alfabēta grāmatu, vērtspapīru grāmatu, kvīšu grāmatu, saņemtās korespondences grāmatu, izsniedz spriedumus.

 5. Mašīnrakstītāja, datora operatore, kopētāja.

  5.1 veido datu bāzi;

  5.2 noformē dokumentus mašīnrakstā;

  5.3 pavairo dokumentus.

 6. Grāmatvedis.

 7. Kasieris.

 8. Šoferis.

 9. Apkopēja.

 10. Atslēdznieks.