Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 1996. gada 27. decembra 1176. lēmumu

1996.gada 31.oktobrīNr.947

Par autotransporta līdzekļu
iebraukšanas nodevu Jūrmalas pilsētas
īpaša režīma zonā 1997.gadā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 1995.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.322 "Par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" un Latvijas Republikas Ministru kabineta 1996.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.161 "Noteikumi par īpaša režīma zonu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus par autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevu Jūrmalas pilsētā īpaša režīma zonā saskaņā ar pielikumu.

 2. Noteikt, ka saskaņā ar apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem iegūtie naudas līdzekļi no autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevas un caurlaižu realizācijas (izņemot saistošo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā minētos) tiek uzkrāti domes ārpusbudžeta kontā un izlietoti atbilstoši domes apstiprinātai autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevas izmantošanas tāmei, pieņemtiem lēmumiem un rīkojumiem, t.sk. paredzot līdzekļus pilsētas vides aizsardzībai.

 3. Līdzekļus, kas iegūti no saistošo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā paredzētajiem ienākumiem, atļaut izmantot Ceļu satiksmes drošības direkcijas Jūrmalas pilsētas nodaļas vajadzībām.

 4. Atļaut 3,5% no līdzekļiem, kas iegūti no nodevas iekasēšanas un caurlaižu realizācijas, izmantot tajā iesaistīto domes darbinieku materiālajai stimulēšanai.

Priekšsēdētājs         A.Inkulis


Pielikums
Apstiprināts ar
Jūrmalas pilsētas domes
1996.gada 31.oktobra lēmumu Nr.947

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
par autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevu Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā

Saistošie noteikumi regulē visa veida autotransporta līdzekļu iebraukšanas kārtību Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā.

 1. NODEVAS OBJEKTS - visa veida autotransporta līdzekļi.

 2. NODEVAS MAKSĀTĀJS - Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā iebraucoša vai novietota autotransporta līdzekļa īpašnieks vai lietotājs.

 3. NODEVAS LIKME:

  3.1. diennakts (visiem autotransporta līdzekļu veidiem) Ls 1;

  3.2. vieglajam autotransportam (ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām):

  3.2.1. mēneša Ls 15;
  3.2.2. sezonas (no 1.maija līdz 15.oktobrim) Ls 60;
  3.2.3. gada Ls 100;

  3.3. smagajam autotransportam:

  3.3.1. mēneša Ls 20;
  3.3.2. sezonas (no 1.maija līdz 15.oktobrim) Ls 80;
  3.3.3. gada Ls 200.

  Sezonas un gada nodevas likme tiek samazināta par 25% no katra kārtējā ceturkšņa 1.datuma.

 4. AUTOTRANSPORTA LĪDZEKĻI, KURIEM PIEMĒROJAMI NODEVAS MAKSĀŠANAS ATVIEGLOJUMI.

  4.1. Gada vai sezonas nodeva 25% apjomā no noteiktās likmes tiek piemērota:

  4.1.1. ja vieglā autotransporta līdzekļa īpašnieks ir Rīgas rajona Salas vai Babītes pagasta vai Tukuma rajona Lapmežciema vai Smārdes pagasta iedzīvotājs;
  4.1.2. ja vieglā autotransporta līdzekļa īpašnieks ir Jūrmalas pilsētas budžeta vai bezpeļņas organizācijas, domes nodaļas, pārvaldes vai pašvaldības uzņēmuma darbinieks;
  4.1.3. ja vieglā autotransporta līdzekļa īpašnieks noslēdzis līgumu ar Jūrmalas pilsētas domi par vasarnīcas īri;
  4.1.4. ja vieglā autotransporta līdzekļa īpašnieka ģimenes locekļu (laulāto, bērnu, vecāku) īpašumā (valdījumā) ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā;
  4.1.5. ja vieglā autotransporta līdzekļa īpašnieks vai viņa ģimenes locekļi (laulātie, bērni, vecāki) ir pilnvaroti pārvaldīt namīpašumu Jūrmalas pilsētā.

  4.2. Gada vai sezonas nodeva 50% apjomā no noteiktās likmes tiek piemērota:

  4.2.1. ja autotransporta līdzekļa īpašnieks ir Jūrmalas pilsētas teritorijā esošas valsts budžeta vai bezpeļņas organizācija vai tās darbinieks;
  4.2.2. ja vieglā autotransporta līdzekļa lietotājs ir pastāvīgi pierakstīts Jūrmalas pilsētā un izmanto braucieniem uz dzīves vietu dienesta automašīnu;
  4.2.3. ja autotransporta līdzekļa īpašnieks ir juridiska persona, kuras īpašumā (valdījumā) ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā.

 5. AUTOTRANSPORTA LĪDZEKĻI, KURI IR ATBRĪVOTI NO NODEVAS MAKSĀŠANAS:

  5.1. Jūrmalas pilsētā reģistrēti autotransporta līdzekļi (pēc tehniskās apskates, sedzot izsniedzamās caurlaides izgatavošanas un izsniegšanas izmaksas Ls 2 apmērā);

  5.2. vieglais ģimenes autotransporta līdzeklis, kas nav reģistrēts Jūrmalas pilsētā, gadījumos, kad viens no laulātajiem ir pastāvīgi pierakstīts Jūrmalā (sedzot caurlaides izgatavošanas un izsniegšanas izmaksas Ls 2 apmērā);

  5.3. autotransporta līdzeklis, kas pieder fiziskai personai, kuras īpašumā (valdījumā) atrodas nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā (sedzot izsniedzamās caurlaides izgatavošanas un izsniegšanas izmaksas Ls 5 apmērā);

  5.4. bez autotransporta līdzekļa iebraukšanas nodevas nomaksāšanas un bez caurlaides iebraukt Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā atļauts:

  5.4.1. operatīvajam autotransportam (Latvijas Republikas Ministru kabineta 1995.gada 17.oktobra noteikumi Nr.302 "Ceļu satiksmes noteikumi");
  5.4.2. vieglajam autotransportam, ar ko (ar Rīgas vai Jūrmalas pilsētas pašvaldības izsniegtu licenci) tiek veikta pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu sniegšana;
  5.4.3. autotransportam ar rokas vadību, kuru vada visu grupu invalīdi;
  5.4.4. autotransportam, kas pārvadā I grupas invalīdus;
  5.4.5. autotransportam, kura vadītājs uzrāda kūrorta vai tūrisma ceļazīmi par uzturēšanos Jūrmalas pilsētas atpūtas iestādēs;
  5.4.6. avārijas un specializētajam autotransportam (pildot dienesta pienākumus);
  5.4.7. autotransportam, kas ir trafarēts ar uzrakstu "Latvijas pasts";
  5.4.8. sabiedriskajam autotransportam;
  5.4.9. valsts (municipālajam) policijas autotransportam;
  5.4.10. Saeimas un Ministru kabineta autotransportam;
  5.4.11. ārvalstu diplomātiskā korpusa autotransportam;
  5.4.12. prokuratūras autotransportam.

 6. NODEVAS IEKASĒŠANAS KĀRTĪBA UN KONTROLES MEHĀNISMS.

  6.1. Autotransporta līdzekļu nodevu un maksu par izsniedzamo caurlaidi (izņemot saistošo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā minēto) iekasē Jūrmalas pilsētas domes centralizētā grāmatvedība, pēc nodevas vai maksas par caurlaidi samaksāšanas, izsniedzot speciālas formas caurlaidi konkrētam autotransporta līdzeklim. Nomaksājot autotransporta līdzekļa sezonas vai gada nodevu pilnā apjomā, var tikt izsniegta caurlaide ar norādi "uzrādītājam".

  Mēneša, sezonas un gada caurlaide iebraukšanai pilsētā ir derīga, ja tā ir apstiprināta ar speciālu zīmogu un parakstu.

  6.2. Noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā minēto maksu par caurlaides izsniegšanu iekasē Ceļu satiksmes drošības direkcijas Jūrmalas pilsētas nodaļa, pēc samaksas izsniedzot speciālas formas caurlaidi konkrētam autotransporta līdzeklim. Caurlaide iebraukšanai pilsētā ir derīga, ja tā ir apstiprināta ar speciālu zīmogu un parakstu.

  6.3. Nodevas maksāšanas atvieglojuma piemērošanai jāiesniedz rakstisks pieteikums Jūrmalas pilsētas domes komercnodaļā. Pieteikums tiek izskatīts piecu darba dienu laikā no tā saņemšanas.

  6.4. Autovadītāji, kuri pārkāpj šo noteikumu prasības, tiek saukti pie atbildības Latvijas Republikas likumos un Jūrmalas pilsētas domes lēmumos paredzētā kārtībā.

 7. SPECIĀLIE NOTEIKUMI.

  7.1. Gadījumos, kas šajos noteikumos nav paredzēti, jautājumu par daļēju vai pilnīgu atbrīvošanu no autotransporta līdzekļa iebraukšanas nodevas, pēc organizāciju vai pilsoņu iesniegumiem, izlemj Jūrmalas pilsētas domes direktors.

  7.2. Caurlaides nozaudēšanas gadījumā dublikāts izsniegts netiek. Jauna caurlaide tiek izsniegta vispārējā kārtībā, pēc autotransporta līdzekļa nodevas vai maksas par caurlaidi samaksāšanas.

  7.3. Bojātās caurlaides vietā, pēc rakstiska pieteikuma iesniegšanas un bojātās caurlaides uzrādīšanas, tiek izsniegta jauna caurlaide, saņēmējam sedzot caurlaides izgatavošanas un izsniegšanas izmaksas Ls 5 apmērā (nolikuma 5.1. un 5.2.apakšpunktā minētajos gadījumos Ls 2 apmērā).