Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 11. jūnija 39.saistošajiem noteikumiem
Mainīts ar Domes 2004. gada 3. novembra 18. saistošajiem noteikumiem
Mainīts ar Domes 1998. gada 2. aprīļa 343. lēmumu

1996.gada 27.decembrīNr.1176

Par autotransporta līdzekļu
iebraukšanas nodevu
Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 1995.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.322 "Par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" un Latvijas Republikas Ministru kabineta 1996.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.161 "Noteikumi par īpaša režīma zonu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus par autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevu Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā saskaņā ar pielikumu.

 2. Noteikt, ka, saskaņā ar apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem iegūtie naudas līdzekļi no autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevas un caurlaižu realizācijas (izņemot saistošo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā minētos) tiek uzkrāti domes ārpusbudžeta līdzekļu kontā un izlietoti atbilstoši domes apstiprinātai autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevas izmantošanas tāmei, pieņemtiem lēmumiem un rīkojumiem, t.sk. paredzot līdzekļus pilsētas vides aizsardzībai.

 3. Līdzekļus, kas iegūti no saistošo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā paredzētajiem ienākumiem, atļaut izmantot Ceļu satiksmes drošības direkcijas Jūrmalas pilsētas nodaļas vajadzībām.

 4. Atļaut 3,5% no līdzekļiem, kas iegūti no nodevas iekasēšanas un caurlaižu realizācijas, izmantot tajā iesaistīto domes darbinieku materiālajai stimulēšanai.

 5. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 31.oktobra lēmumu Nr.947.

Priekšsēdētājs         A.Inkulis


Pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1996.gada 27.decembra lēmumu Nr.1176

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
par autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevu Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā

Saistošie noteikumi regulē visa veida autotransporta līdzekļu iebraukšanas kārtību Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā.

 1. NODEVAS OBJEKTS - transporta līdzekļa iebraukšana Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā.

 2. NODEVAS MAKSĀTĀJS - fiziskas vai juridiskas personas, kas iebrauc vai novieto transporta līdzekli Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā.

 3. NODEVAS LIKME:

  3.1. diennakts (visiem autotransporta līdzekļu veidiem) - Ls 1;

  3.2. vieglajam autotransportam (ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām):

  3.2.1. mēneša - Ls 15,
  3.2.2. sezonas (no 1. maija līdz 15. oktobrim) - Ls 60,
  3.2.3. gada - Ls 100.

  3.3. smagajam autotransportam:

  3.3.1. mēneša - Ls 20;
  3.3.2. sezonas - (no 1.maija līdz 15.oktobrim) - Ls 80;
  3.3.3. gada - Ls 200.

  Sezonas un gada nodevas likme tiek samazināta par 25% no katra kārtējā ceturkšņa 1. datuma.

 4. AUTOTRANSPORTA LĪDZEKĻI, KURIEM PIEMĒROJAMI NODEVAS MAKSĀŠANAS ATVIEGLOJUMI

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 3. novembra 18. saistošajiem noteikumiem
  4.1. Gada vai sezonas nodeva 25% apjomā no noteiktās likmes tiek piemērota:

  4.1.1. ja vieglā autotransporta līdzekļa īpašnieks ir Rīgas rajona Salas vai Babītes pagasta, vai Tukuma rajona Lapmežciema vai Smārdes pagasta iedzīvotājs;
  4.1.2. ja vieglā autotransporta līdzekļa īpašnieks ir Jūrmalas pilsētas budžeta vai bezpeļņas organizācijas, domes nodaļas, pārvaldes vai pašvaldības uzņēmuma darbinieks;
  4.1.3. ja vieglā autotransporta līdzekļa īpašnieka ģimenes locekļu (laulāto,bērnu,vecāku) īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā;
  4.1. Gada vai sezonas nodeva 25% apmērā no šajos noteikumos minētās likmes tiek piemērota, ja vieglā autotransporta līdzekļa īpašnieks ir:

  4.1.1. deklarējis pastāvīgo dzīves vietu Rīgas rajona Salas vai Babītes pagastā, vai Tukuma rajona Lapmežciema vai Smārdes pagastā ne mazāk kā vienu gadu no iesnieguma saņemšanas dienas;
  4.1.2. Jūrmalas pilsētas budžeta iestāde;
  4.1.3. Jūrmalas pašvaldības aģentūra;
  4.1.4. kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas pilsētas pašvaldībai;
  4.1.5. 4.1.2.-4.1.4.punktos minēto organizāciju darbinieks.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 3. novembra 18. saistošajiem noteikumiem
  4.2. Gada vai sezonas nodeva 50% apjomā no noteiktās likmes tiek piemērota:

  4.2.1. ja autotransporta līdzekļa īpašnieks ir Jūrmalas pilsētas teritorijā esošas valsts budžeta vai bezpeļņas organizācija vai tās darbinieks;
  4.2. Gada vai sezonas nodeva 50% apmērā no šajos noteikumos minētās likmes tiek piemērota gadījumā, ja autotransporta līdzekļa īpašnieks ir Jūrmalas pilsētas teritorijā esoša valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij vai tās darbinieks.

 5. NO NODEVAS PAR TRANSPORTA LĪDZEKĻA IEBRAUKŠANU ĪPAŠA REŽĪMA ZONĀ ATBRĪVOJAMI:

  5.1. fiziskas un juridiskas personas, kuru autotransporta līdzekļi reģistrēti Jūrmalas pilsētā (pēc tehniskās apskates, sedzot izsniedzamās caurlaides izgatavošanas un izsniegšanas izmaksas Ls 2 apmērā);

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 3. novembra 18. saistošajiem noteikumiem
  5.2. fiziskas personas, kuru vieglais ģimenes autotransporta līdzeklis nav reģistrēts Jūrmalas pilsētā, gadījumos, kad viens no laulātajiem pastāvīgi pierakstīts Jūrmalā ( sedzot caurlaides izgatavošanas un izsniegšanas izmaksas Ls 2 apmērā); 5.2. fiziskas personas, kuru vieglais ģimenes autotransporta līdzeklis nav reģistrēts Jūrmalas pilsētā, gadījumos, kad viens no laulātajiem ne mazāk kā vienu gadu no iesnieguma saņemšanas dienas ir deklarējis pastāvīgo dzīves vietu Jūrmalā (sedzot caurlaides izgatavošanas un izsniegšanas izmaksas Ls 2 apmērā un saņemot to Ceļu satiksmes drošības direkcijas Jūrmalas nodaļā);

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 3. novembra 18. saistošajiem noteikumiem
  5.3. fiziskas personas, kuru īpašumā (valdījumā, lietošanā) atrodas nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā (sedzot izsniedzamās caurlaides izgatavošanas un izsniegšanas izmaksas Ls 5 apmērā). 5.3. fiziskas personas un viņu laulātie, kuru īpašumā (valdījumā, lietošanā) atrodas nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā un autotransporta līdzeklis ir tās pašas fiziskās personas vai viņa laulātā īpašumā, tiek izsniegta caurlaide konkrētam autotransporta līdzeklim (sedzot izsniedzamās caurlaides izgatavošanas un izsniegšanas izmaksas Ls 5 apmērā).

  5.4. Bez autotransporta līdzekļa iebraukšanas nodevas nomaksāšanas un bez caurlaides iebraukt Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā atļauts:

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 3. novembra 18. saistošajiem noteikumiem
  5.4.1. operatīvajam autotransportam (Latvijas Republikas Ministru kabineta 1995.gada 17.oktobra noteikumi Nr.302 "Ceļu satiksmes noteikumi"); 5.4.1. operatīvajam autotransportam (Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumi Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi”);

  5.4.2. vieglajam autotransportam, ar ko (ar Rīgas vai Jūrmalas pilsētas pašvaldības izsniegtu licenci) tiek veikta pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu sniegšana;

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 3. novembra 18. saistošajiem noteikumiem
  5.4.3. autotransportam ar rokas vadību, kuru vada visu grupu invalīdi; 5.4.3. autotransportam, kurš pielāgots vadītājam invalīdam;

  5.4.4. autotransportam, kas pārvadā I grupas invalīdus;

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 3. novembra 18. saistošajiem noteikumiem
  5.4.5. autotransportam, kura vadītājs uzrāda kūrorta vai tūrisma ceļazīmi par uzturēšanos Jūrmalas pilsētas atpūtas iestādēs;

  5.4.6. avārijas un specializētajam autotransportam (pildot dienesta pienākumus);
  5.4.7. autotransportam, kas ir trafarēts ar uzrakstu "LATVIJAS PASTS";
  5.4.8. sabiedriskajam autotransportam;

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 3. novembra 18. saistošajiem noteikumiem
  5.4.9. valsts(municipālajam) policijas autotransportam (pildot dienesta pienākumus); 5.4.9. valsts (pašvaldības) policijas autotransportam (pildot dienesta pienākumus);

  5.4.10. Saeimas un Ministru kabineta autotransportam;
  5.4.11. ārvalstu diplomātiskā korpusa autotransportam;
  5.4.12. prokuratūras autotransportam.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 1998. gada 2. aprīļa 343. lēmumu
  5.4.13. autotransportam, kas pārvadā bērnus invalīdus.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 3. novembra 18. saistošajiem noteikumiem
  5.4.14. transporta līdzekļi, kas pārvadā fiziskas personas ar ārsta nosūtījumu uz Jūrmalas pilsētas ārstniecības iestādēm, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas gadījumā;

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 3. novembra 18. saistošajiem noteikumiem
  5.5. fiziskas personas, kuru īpašumā (valdījumā, lietošanā) atrodas nekustamais īpašums, bet kuras lieto citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumā esošu autotransporta līdzekli, - tiek izsniegta caurlaide vienam autotransporta līdzeklim (sedzot caurlaides izgatavošanas un izsniegšanas izmaksas Ls 5 apmērā). Gadījumā, ja lietojamais transportlīdzeklis tiek nomainīts, tad jauna caurlaide var tikt saņemta pēc iepriekš izsniegtās nodošanas (sedzot caurlaides izgatavošanas un izsniegšanas izmaksas Ls 5 apmērā);

  5.6. fiziskas personas, kuras ne mazāk kā vienu gadu no iesnieguma saņemšanas dienas ir deklarējušas pastāvīgo dzīves vietu Jūrmalas pilsētā, bet lieto citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumā esošu autotransporta līdzekli, - tiek izsniegta caurlaide vienam autotransporta līdzeklim (sedzot izsniedzamās caurlaides izgatavošanas un izsniegšanas izmaksas Ls 5 apmērā). Gadījumā, ja lietojamais transportlīdzeklis tiek nomainīts, tad jauna caurlaide var tikt saņemta pēc iepriekš izsniegtās nodošanas (sedzot izsniedzamās caurlaides izgatavošanas un izsniegšanas izmaksas Ls 5 apmērā);

 6. NODEVAS IEKASĒŠANAS KĀRTĪBA UN KONTROLES MEHĀNISMS

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 3. novembra 18. saistošajiem noteikumiem
  6.1. Autotransporta līdzekļu nodevu un maksu par izsniedzamo caurlaidi (izņemot saistošo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā minēto) iekasē Jūrmalas pilsētas domes grāmatvedība, pēc nodevas vai maksas par caurlaidi samaksāšanas, izsniedzot speciālas formas caurlaidi konkrētam autotransporta līdzeklim. Nomaksājot autotransporta līdzekļa sezonas vai gada nodevu pilnā apjomā, var tikt izniegta caurlaide ar norādi "uzrādītājam".

  Mēneša,sezonas un gada caurlaide iebraukšanai pilsētā ir derīga, ja tā ir apstiprināta ar speciālu zīmogu un parakstu.

  6.1. Iegūtie naudas līdzekļi no autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevas un caurlaižu realizācijas (izņemot saistošo noteikumu 5.1. un 5.2.punktā minētos) tiek ieskaitīti Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā un izlietoti pašvaldības funkciju realizēšanai.

  Autotransporta līdzekļu nodevu un maksu par izsniedzamo caurlaidi (izņemot saistošo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā minēto) iekasē Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldes centralizētā grāmatvedība, pēc nodevas vai maksas par caurlaidi samaksāšanas, izsniedzot speciālas formas caurlaidi konkrētam autotransporta līdzeklim. Nomaksājot autotransporta līdzekļa sezonas vai gada nodevu pilnā apjomā, var tikt izsniegta caurlaide ar norādi „uzrādītājam”.

  Mēneša, sezonas un gada caurlaide iebraukšanai pilsētā ir derīga, ja tā ir apstiprināta ar speciālu zīmogu un parakstu un ir novietota aiz mašīnas priekšējā stikla redzamā vietā.

  6.2. Noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā minēto maksu par caurlaides izsniegšanu iekasē Ceļu satiksmes drošības direkcijas Jūrmalas pilsētas nodaļa, pēc samaksas izsniedzot speciālas formas caurlaidi konkrētam autotransporta līdzeklim. Caurlaide iebraukšanai pilsētā ir derīga, ja tā ir apstiprināta ar speciālu zīmogu un parakstu.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 3. novembra 18. saistošajiem noteikumiem
  6.3. Nodevas maksāšanas atvieglojuma piemērošanai jāiesniedz rakstisks pieteikums Jūrmalas pilsētas domes komercnodaļā. Pieteikums tiek izskatīts piecu darba dienu laikā no tā saņemšanas. 6.3. Nodevas maksāšanas atvieglojuma piemērošanai jāiesniedz rakstisks pieteikums Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldē. Pieteikums tiek izskatīts piecu darba dienu laikā no tā saņemšanas.

  6.4. Autovadītāji, kuri pārkāpj šo noteikumu prasības, tiek saukti pie atbildības Latvijas Republikas likumos un Jūrmalas pilsētas domes lēmumos paredzētajā kārtībā.

 7. SPECIĀLIE NOTEIKUMI

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 3. novembra 18. saistošajiem noteikumiem
  7.1. Gadījumos, kas šajos noteikumos nav paredzēti, jautājumu par daļēju vai pilnīgu atbrīvošanu no autotransporta līdzekļa iebraukšanas nodevas, pēc organizāciju vai pilsoņu iesniegumiem, izlemj domes direktors. 7.1. Gadījumos, kas šajos noteikumos nav paredzēti, jautājumu par daļēju vai pilnīgu atbrīvošanu no autotransporta līdzekļa iebraukšanas nodevas, pēc fizisku vai juridisku personu iesniegumiem, izlemj domes izpilddirektors.

  7.2. Caurlaides nozaudēšanas gadījumā dublikāts izsniegts netiek. Jauna caurlaide tiek izsniegta vispārējā kārtībā, pēc autotransporta līdzekļa nodevas vai maksas par caurlaidi samaksāšanas.

  7.3. Bojātās caurlaides vietā, pēc rakstiska pieteikuma iesniegšanas un bojātās caurlaides uzrādīšanas, tiek izsniegta jauna caurlaide, saņēmējam sedzot caurlaides izgatavošanas un izsniegšanas izmaksas Ls 5 apmērā (nolikuma 5.1. un 5.2.apakšpunktā minētajos gadījumos Ls 2 apmērā).