Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2000.gada 6.janvārīNr.12

Par Valsts investīciju programmas
projekta pieteikuma apstiprināšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas transporta sistēmas attīstības koncepcijas izstrādāšanu un līdzekļu piesaistīšanu Jūrmalas pilsētas transporta infrastruktūras uzlabošanai, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt projekta pieteikumu "Jūrmalas pilsētas transporta maģistrāļu sistēmas izveidošana" saskaņā ar pielikumu.

 2. Uzdot domes ekonomikas un pašvaldības īpašuma nodaļai iesniegt šo projekta pieteikumu Latvijas Republikas Satiksmes ministrijā.

 3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes priekšsēdētāja 1.vietniekam A.Tampem.

Priekšsēdētājs          L.Alksnis


Pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 6.janvāra lēmumu Nr.12

PROJEKTA PIETEIKUMS

Projekta kods/nosaukumsJūrmalas pilsētas transporta maģistrāļu sistēmas izveidošana
Budžeta programmas kodsProjekta realizācijas periods: 2001. – 2005.g.
Projekta kopējās izmaksas, Ls milj. : 5,13Projekta dzīves laiks: 2001. – 2015.g.
1. Projekta pieteicēja institūcija.

Nosaukums: Jūrmalas pilsētas Dome

Adrese: Jomas ielā 1/5, Jūrmala Pasta kods: LV – 2015

Projekta vadītājs: Māris Demme Telefakss : 7093854

Telefons: 7 093 862

 1. Mērķis

  Izveidot Jūrmalas pilsētā starptautiskām prasībām atbilstošu automaģistrāļu tīklu, sekmējot tās ekonomisko attīstību.

 2. Situācijas apraksts un pamatojums

  Vēsturiski ir izveidojies, ka Jūrmalai Latvijas atpūtas un dziedniecības jomā ir sevišķa vieta. Tā ir labi pazīstama NVS valstīs un sāk veidot sakarus arī ar citām valstīm, kā dziedniecības, tūrisma un atpūtas centrs.

  Jūrmalas ekonomiskā potenciāla atjaunošana nav tikai tās iekšēja lieta, bet tā var dot pozitīvu efektu visai Latvijas tautsaimniecībai, jo starptautiskā atpazīstamība ļauj piesaistīt potenciālos klientus ārstniecības iestādēs, tūristus un atpūtniekus ne tikai no Latvijas, bet arī ārvalstīm. Līdz ar to, aktivizējot ekonomisko un saimniecisko dzīvi un dodot papildus ieņēmumus valsts un pilsētas budžetos.

  Jūrmalas transporta maģistrālo sistēmu izveidošana jāaplūko kopumā ar “VIA BALTICA” un “TENA” izstrādnēm, jo “VIA BALTICA” veido starptautisku transporta koridoru no Helsinkiem cauri Baltijas valstīm uz Rietumeiropu, un attālums no tās līdz Jūrmalas pilsētai ir ~ 20 km.

  No “VIA BALTICA” līdz Jūrmalas pilsētas robežai ir jau izbūvētas starptautiskām prasībām atbilstošas automaģistrāles.

  Tādēļ ļoti aktuāla ir maģistrālo ielu būvniecība pašā Jūrmalā, kas sekmētu transporta plūsmu piesaistīšanu no “VIA BALTICA”.

  Pilsētas maģistrālās ielas ir stipri noslogotas, un to caurlaides spēja jau ir tuvu maksimālajai. Tās izbūvētas vēsturiskās attīstības gaitā, nerēķinoties ar tik lielu transporta plūsmu un mūsdienīgā autotransporta parametriem.

  Valsts investīciju projekts ļaus risināt šādas problēmas:

 3. Projekta apraksts

  Valsts investīciju projekts aptvert četru Jūrmalas maģistrālo ielu (to posmu) un satiksmes mezgla izbūvi prioritārā kārtā.

  1. Jomas ielas rekonstrukcijas II kārta.

  1999. gadā tika veikta Jomas ielas rekonstrukcijas I. kārta, ieguldot ~ 1 milj. Ls, izveidojot gājēju un izklaides ielu. II kārtā jāizbūvē kvartālu: Jomas – Lienes – Omnibusa ielas un Jomas ielas turpinājums 0,4 km līdz Meirovica prospektam. Jāizbūvē pazemes inženierkomunikācijas. Tiks izlaboti maģistrāles plāna un profila elementi. Ielu paplašinās līdz divām braukšanas joslām katrā virzienā un izbūvēs jaunu ceļa segu, kā arī ielu aprīkos ar ceļu satiksmes regulēšanas tehniskiem līdzekļiem (marķējums; gājēju drošības barjeras; 3 krustojumos luksofori).

  Tehnisko projektu ir izstrādājis a/s “Ceļuprojekts” 1999. gadā. Galvenie projekta parametri:

  ielas garums – 0.4km, cietā seguma (asfaltbetons) platība 15 045m2, brauktuves platums – 14m. Projekta izmaksa – 1,22 milj. Ls.

  2. Dubultu prospekta – Strēlnieku prospekta – Slokas ielas satiksmes mezgla izbūve.

  Satiksmes mezgls ir Jūrmalas pilsētas galvenās maģistrāles sastāvdaļa. Pēdējos gados transporta plūsmas maksimumstundās Strēlnieku prospekta – Slokas ielas krustojumā ir vērojama sastrēgumu veidošanās, kas liecina, ka šī krustojuma caurlaides spēja ir izsmelta, un ir nepieciešama šī mezgla rekonstrukcija. Tiks veikta tehniskā projekta izstrādāšana. Projektēšanas darbu izmaksas 0,05 milj. Ls. Kopējās darbu izmaksas 1,1 milj. Ls.

  3. Jūras ielas rekonstrukcija.

  Rekonstruējamā posma garums 1,3 km. Jāizbūvē inženierkomunikāciju tīkls, kā arī jāveic ceļa segas būve un maģistrāles kustības, drošības aprīkojums (marķējums, un autostāvvietas paralēli ielai). Rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrādājis a/s “Ceļuprojekts” 1999.gadā.
  Projekta galvenie parametri:
  ielas garums 1,3 km, cietā seguma (asfaltbetons) platība 28 219m2, kustības joslu skaits – 2, projekta izmaksa – 1,27 milj. Ls.

  4. Rīgas ielas rekonstrukcija.

  Rekonstrukcijas gaitā tiks atjaunota esošā seguma virsējā asfaltbetona kārta 10800m2 platībā un izbūvētas divas papildus joslas katra 3,5 m platumā un 1,2 km garumā. Tehniskā projekta dokumentācija tiks izstrādāta un pabeigta līdz būvdarbu uzsākšanai. Projektēšanas darbu izmaksa: 0.04 milj. Ls, būvniecības darbu izmaksa 0.61 milj. Ls.

  5. Tallinas ielas rekonstrukcija.

  Investīciju projektu tālākajā perspektīvā paredzēta Tallinas ielas rekonstrukcija Kauguros. Projekts atrisinās maģistrālā transporta problēmas Kauguros. Maģistrāles posma garums 0,7 km, kas ietver četras kustības joslas (divas katrā virzienā) ar sadalošo joslu. Jāveic arī pazemes inženierkomunikāciju izbūve. 1991.gadā tehnisko projektu izstrādājis a/s “Komunālprojekts”. Patreiz notiek projekta izmaiņu un papildinājumu iestrāde, kuru izpildes termiņš ir 2000.g. 31.janvāris. Galvenie projekta parametri: ielas garums – 0.7 km, cietā seguma (asfaltbetons) platība 7700 m2, brauktuves platums – 14 m. Projekta izmaksa – 0.93 milj. Ls.
  Projektu raksturlielumu kopsavilkums

  N.p.k.Maģistrālās ielas nosaukumsPlatība ar cieto segumu m2 Garums
  km
  Brauktuves platums
  m
  Joslu skaits
  1.Jomas ielas II kārta150450,4144
  2.Dubultu prospekta – Strēlnieku prospekta – Slokas ielas satiksmes mezgla izbūve166000.3144
  3.Rīgas iela192001,2144
  4.Jūras iela282191,372
  5.Tallinas iela77000.7144
  Kopā:868644.1--

 4. Projekta sagatavošanas stadija

  Sagatavošanas stadijā pirms darbu sākuma tiks apzinātas potenciālās celtniecības darbu veicējas organizācijas un rīkots konkurss par darbu izpildi. Pirmajā objektā – Jomas ielas rekonstrukcijas II kārtā celtniecības darbus varēs uzsākt nekavējoši pēc finansējuma saņemšanas, jo projekta tehniskā dokumentācija ir izstrādāta. Pēc finansējuma saņemšanas tiks rīkots konkurss par darbu izpildi. Darbus paredzēts veikt pēc projekta pasākumu laika grafika (3. pielikums).

 5. Projekta izmaksas, Ls milj.

  Projekta komponentiKopējā izmaksaTtai skaitā PVN
  1.Jomas ielas rekonstrukcijas II kārta1.220.22
  2. Dubultu prospekta – Strēlnieku prospekta – Slokas ielas satiksmes mezgla izbūve1.100.20
  3. Jūras ielas rekonstrukcija1.270.23
  4. Rīgas ielas tehniskais projekts un rekonstrukcija0.610.10
  5. Tallinas ielas rekonstrukcija0.930.17
  Kopā:5.130.92

  Sakarā ar darbu veikšanu izsoļu kārtībā un konfidencialitātes deklarāciju, informācija par darbu izcenojumiem, izmaksu aprēķiniem, detalizētu izdevumu tāmi ir konfidenciāla.

  Projekta komponentu būvdarbu izmaksas noteiktas pēc līdzīgiem projektiem. un a/s “Ceļuprojekts” izstrādātās tāmju dokumentācijas.

  Projektēšanas darbu izmaksas noteiktas, vadoties pēc līdzīgu projektēšanas darbu izpildes, t.sk. Jomas un Jūras ielu projektēšanas darbu izmakām.

  Būvdarbu un projektēšanas darbu izmaksas tiks precizētas pēc pašvaldību pasūtījuma, izsoļu rezultātā.

  Detalizēts plānotais darbu veidu un izmaksu kopsavilkums dots 4. pielikumā.

 6. Projekta efektivitāte

  Paredzams, ka projekta efektivitāte būs ievērojama un tā izpaudīsies vairākos veidos.

  A Ekonomiski melno segumu atjaunošanas efektivitāte tiek novērtēta, izmantojot segumu saglabāšanas vadības sistēmu – ikgadējā programmā tiek iekļauti ceļu posmi ar augstākiem ekonomiskās lietderības parametriem pie atvēlētajiem līdzekļiem.

  Kritēriji, pēc kuriem vadās optimizācijas procesa veicēji un papildus dati, kuri nepieciešami sekmīga prioritāšu saraksta izstrādei ir:

  Par optimizācijas kritērijiem ir izvēlēti divi raksturlielumi, kurus izveido optimizācijas process:

  Izmaksas – raksturo izvēlētās seguma atjaunošanas stratēģijas izmaksas, to salīdzinot ar atskaites stratēģijas izmaksām dotajā posmā.

  Efekts – raksturo izvēlētās seguma atjaunošanas stratēģijas efektivitāti (braukšanas komforta uzlabojums, ceļa lietotāju izmaksu samazinājums), to salīdzinot ar atskaites stratēģijas radīto efektivitātes līmeni.

  Uzlabojumi maršrutos ļauj iegūt rezumējošus ekonomiskos rādītājus:

  Izdevumi (PVC) sastāv no būvizmaksas un ceļa uzturēšanas izdevumiem.

  Ienākumi (PVB) sastāv no:

  B Finansiāli ievērojot iepriekšminēto un iepazīstoties ar aprēķiniem, kuri veikti dažādiem Latvijas ceļa posmiem pie dažādiem apstākļiem, kā arī pārnesot tos uz konkrētiem Jūrmalas pilsētas apstākļiem var prognozēt, ka:

  Jūras ielai IRR ~ 30%; NPV = 1,5 milj. Ls
  Jomas ielai IRR ~ 58%; NPV = 0,9 milj. Ls
  Rīgas ielai IRR ~ 65%; NPV = 0,8 milj. Ls
  Tallinas ielai IRR ~ 35%; NPV = 1,1 milj. Ls
  Dubultu prospekta- Strēlnieku prospekta –
  Slokas ielas transporta mezgla izbūve IRR ~ 56%; NPV = 0.86 milj. Ls.

  C Sociāli aktivizēsies Jūrmalas pilsētas saimnieciskā un ekonomiskā darbība sakarā ar lielāku atpūtnieku pieplūdumu, kuri izmantos jaunās transporta maģistrāles. Kvalitatīvi autoceļi ļaus pieaicināt vairāk autotūristus.

  Radīsies iespējas attīstīt un no jauna veidot infrastruktūras objektus, kas tieši saistīti ar transporta maģistrālēm - viesnīcas, moteļus, dziedniecības iestādes un atpūtas namus, veikalus, kafejnīcas un restorānus.

  D Komerciāli jaunu maģistrālo ielu izbūve ļaus radīt jaunas darba vietas, lai apkalpotu pieaugošo atpūtnieku skaitu: maksas autostāvvietas, autoservisi, tūristu apkalpošana, ēdināšana, vietējā tirdzniecība, sporta un atpūtas inventāra noma.

  Tā pat ievērojami būtu jāaug tirdzniecības pakalpojumu apjomam.

 7. Projekta finansēšana

  Valsts budžeta līdzekļi.

  Jūrmalas pilsētas Domes līdzekļi.(Budžets, speciālais budžets, kredīts).

  Pēc Jūrmalas pilsētas Domes finansu daļā veiktajiem detalizētiem aprēķiniem tās daļa projekta finansēšanā var būt ~ 0.6 milj. Ls gadā.

  Projekta izmaksas un finansēšana (milj. Ls)
  GadiKopējās investīcijas
  (3+6+7)
  Valsts investīciju programmaPalīdzībaPašu līdzekļi
  Kopā
  (4+5)
  Tai skaitā
  BudžetsKredīti
  2001.1.220.610.61--0.61
  2002.1.100.550.55--0.55
  2003.1.270.6350.635--0.635
  2004.0.610.3050.305--0.305
  2005.0.930.4650.465--0.465

 8. Ietekme uz budžetu

  Esošā projekta realizācija sekmēs saimnieciskās un ekonomiskās aktivitātes uzlabošanos, kas acīmredzami dod papildus ienākumus Valsts budžetā. Arī pašvaldības budžetā būs ieguvums no kvalitatīvām ielām, jo samazināsies to ekspluatācijas izmaksas un palielināsies drošība.

  Visas iespējamās izmaksas pēc VIP realizācijas saistītas ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību, no valsts budžeta tas līdzekļus neprasīs.

 9. Ietekme uz apkārtējo vidi

  Esošo ielu sakārtošana dos ilgtermiņa piesārņojuma samazināšanos no dūmgāzēm un putekļiem, braucot pa kvalitatīvām ielām.

  Negatīva ietekme uz vidi varētu parādīties, veicot sagatavošanas celtniecības darbus un, sevišķi, asfaltbetona segas ieklāšanu, tādēļ pasūtījumu – izsoļu procedūrās un līguma dokumentos tiks paredzēti konkrēti pasākumi uzņēmējam, lai līdz minimumam samazinātu būvniecības kaitīgo ietekmi uz Jūrmalas vidi.

 10. Iespējamais risks

  Risks saistīts ar iespējamo darbu izpildes kvalitāti, tādēļ konkursa noteikumos un darbu izpildes līgumos iekļaus punktus par izpildīto darbu objektīvu kvalitatīvu pieņemšanu un brāķa novēršanu par izpildītāja līdzekļiem. Tā kā Jūrmalas pilsētas Domei ir pastāvīgi ieņēmumu avoti, to izmantošana tiek plānota, apspriesta un analizēta. Tādēļ nav pamata šaubām, ka Pašvaldībai nebūs vai nepietiks līdzekļu līdzdalībai projektā.

  Jūrmalas pilsētas Domei pieder arī nekustāmie īpašumi (1., 2. pielikumi), tādēļ pastāv aizņemšanās iespējas nepilnīga finansējuma gadījumā.

 11. Nepieciešamība pēc ārvalstu konsultantiem un neatmaksājama ārvalstu palīdzība

  Nav nepieciešama

 12. Informācija par projekta iesniedzēju

  Pieteicēja institūcija:  “Jūrmalas pilsētas Dome”

  Projekta vadītājs:   M.Demme tel. 7093862 ; e-mail- marisd@jpd.gov.lv

  Pielikumā :

Jūrmalas pilsētas

Domes priekšsēdētājs:        L.Alksnis


Pielikuma 4.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 6.janvāra lēmumu Nr.12

Darbu apjomu un to izmaksu kopsavilkums, milj. Ls

N.p.k. Darbu veidi Jomas ielas rekonstrukcijas II kārta Dubultu prospekta – Strēlnieku prospekta - Skolas ielas satiksmes mezgla izbūve Jūras ielas rekonstrukcija Rīgas ielas rekonstrukcija Tallinas ielas rekonstrukcija Kopā
1Ārējie inženiertīkli un pazemes komunikācijas
(gāze, ūdensvads, kanalizācija, vājstrāvu tīkli utml.)
0.370.110.52-0.351,35
2.Zemes darbi0.040.080.070.080.150.42
3.Segas izbūve0.470.370.460.310.231.84
4.Ceļu aprīkojums (marķējums, barjeras, luksofori utt.)0.090.090.050.070.030.33
5.Labiekārtošana.**
(apzaļumošana, apstādījumi, mazās arhitektūras formas utml.)
0.210.190.130.090.140.76
6. Pārējie darbi
un izmaksas* **
0.040.210.040.020.030.34
7.Projektēšanas darbi**-0.05-0.04-0.09
8.Kopā1.221.101.270.610.935.13

* * Pārējos darbos iekļauti darbi, kuri veido lielu skaitu tāmju pozīcijās ar mazu vērtību (žogu pārcelšana, lauzumi, ēku nojaukšana utml.).

** Labiekārtošanas, projektēšanas un pārējie darbi (5,6,7) būs Jūrmalas domes ieguldījums