Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2000.gada 6.janvārīNr.16

Par zemesgabalu ieskaitīšanu
kompensācijas fondā

Lai bijušajiem zemes īpašniekiem (vai viņu mantiniekiem) nodotu īpašumā līdzvērtīgu zemi Latvijas Republikas likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 12.panta 3.punktā un ar Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 11.septembra lēmumu Nr. 544. "Par kārtību, kādā bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem nododami īpašumā līdzvērtīgi zemesgabali" noteiktā kārtībā, ir jāizveido līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonds, ieskaitot tajā zemi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu Zemesgrāmatās" 6.pantu paliek pašvaldības rīcībā līdz zemes reformas pabeigšanai.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Jūrmalas pilsētas zemes komisijas atzinumiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Ieskaitīt kompensācijas fondā šādus zemesgabalus Jūrmalā (saskaņā ar pievienotajiem pārskata plāniem un zemesgabalu skicēm):

Lūšu ielā 13951 kv.m
Lūšu ielā 23189 kv.m

Priekšsēdētājs          L.Alksnis