Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2000.gada 6.janvārīNr.17

Par zemesgabala nodošanu Jūrmalas
pilsētas pašvaldības īpašumā

Viena no pilsētu pašvaldību pastāvīgajām funkcijām ir kapsētu izveidošana un uzturēšana.

Ievērojot Jūrmalas pilsētas īpašo ģeogrāfisko izvietojumu (pilsēta atrodas starp Lielupi un jūru) jau astoņdesmito gadu beigās pilsētā radās problēma ar sanitārajām normām atbilstošu jaunu kapu izveidošanu.

Ar Latvijas PSR Ministru Padomes 1987.gada 20.janvāra rīkojumu nr.29-r Jūrmalas pilsētai atļauts veikt projektēšanas un izpētes darbus kapsētas iekārtošanai Rīgas rajona Jūrmalas mežrūpniecības saimniecības Tīreļu mežistrādes iecirkņa mežniecības 61., 62. un 63.kvartālā.

Saskaņā ar 1989.gada 23.oktobra zemes lietošanas tiesību valsts aktu, atbilstoši Latvijas PSR Ministru Padomes 1989.gada 13.marta lēmumam nr.64 Jūrmalas pilsētai Rīgas rajona Babītes ciema padomē tika piešķirts zemesgabals 53 ha platībā kapu ierīkošanai.

Jūrmalas pilsētas pašvaldība saskaņā ar projektu kapu ierīkošanai 1991.gada cenās ieguldījusi Ls 1 200 000.

Ar Rīgas rajona Babītes pagasta padomes 1992.gada 2.aprīļa 20.sasaukuma 15.sesijas lēmumu Jūrmalas pilsētas kapiem pastāvīgā lietošanā piešķirta zeme 41,1 ha platībā.

Ņemot vērā minēto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu pieņemt Ministru kabineta rīkojumu par zemesgabala Rīgas rajona Babītes pagastā 41,1 ha platībā nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

Priekšsēdētājs       L.Alksnis