Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2000.gada 6.janvārīNr.18

Par Jūrmalas pilsētas Apbūves noteikumu
II.daļas apstiprināšanu

Jūrmalas pilsētas Attīstības plāns (Ģenerālplāns) tika izstrādāts un apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 27.jūlija lēmumu Nr.893. Attīstības plāna II.sējums - Jūrmalas pilsētas Apbūves noteikumu I.daļa (būvnoteikumi) tika pieņemti ar Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 20.februāra lēmumu Nr.203. Grozījumi un papildinājumi Apbūves noteikumu I.daļā tika apstiprināti ar domes 1999.gada 4.novembra lēmumu Nr.1116 un 1999.gada 9.decembra lēmumu Nr.1224.

Jūrmalas pilsētas domes būvvalde ir izstrādājusi Jūrmalas Attīstības plāna II.sējuma II.daļu "Plānošanas, projektēšanas un būvniecības noteikumi". Noteikumi nosaka kārtību, kādā īstenojami attīstības priekšlikumi, veicama projektēšanas darbu sagatavošana, projektu skaņošana un akceptēšana, būvdarbu veikšana un būvju pieņēmšana ekspluatācijā, kā arī ēku un būvju nojaukšana vai sakārtošana Jūrmalas pilsētā.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz 1999.gada 16.decembra Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejas sēdes protokolu Nr.16-3/15, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas Apbūves noteikumu II.daļu - "Plānošanas, projektēšanas un būvniecības noteikumi".

  2. Uzdot būvvaldei (A.Kļaviņam) papildināt Jūrmalas Attīstības plāna II.sējumu "Apbūves noteikumi" ar II.daļu.

  3. Uzdot būvvaldei (A.Kļaviņam) piecu dienu laikā nosūtīt lēmumu un "Jūrmalas pilsētas Apbūves noteikumus" Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram.

  4. Uzdot V.Ramānei publicēt "Jūrmalas pilsētas Apbūves noteikumus" laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības laikrakstā "Jūrmalas ziņas".

Priekšsēdētājs          L.Alksnis