Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2000.gada 20.janvārīNr.34

Par Jūrmalas pilsētas domes
kultūras projektu finansēšanas konkursa
nolikuma apstiprināšanu

Lai koordinētu kultūras darbu pilsētā un veicinātu kultūrizglītības projektu īstenošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikumu saskaņā ar pielikumu.

 2. Apstiprināt konkursa komisiju sekojošā sastāvā:

  komisijas priekšsēdētājs
  A.Kukuvass,

  komisijas locekļi
  L.Frīdenberga,
  Z.Kalniņa-Lukaševica,
  D.Paule,
  L.Aleksejevs,
  A.Bērziņš,
  Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Kristīgās akadēmijas pārstāvis.

Priekšsēdētājs          L.Alksnis


Pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 20.janvāra lēmumu Nr.34

Jūrmalas pilsētas domes kultūras projektu finansēšanas konkursa
NOLIKUMS

 1. Vispārējs apraksts.

  Kultūras projektu finansēšanas konkursa (KPFK) mērķis ir veidot un attīstīt Jūrmalas pilsētas kultūrvidi, kas sekmētu pilsētas attīstību un veicinātu sabiedrības integrāciju, kultūras vērtību saglabāšanu un jaunradi.

  Šī mērķā īstenošanai Jūrmalas pilsētas dome (DOME) konkursa kārtībā atbalsta projektus, kas veicina kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību, izglītību un kultūras mantojuma saglabāšanu. DOME konkursa kārtībā piešķir finansējumu organizācijām, neatkarīgām darba grupām un individuāliem pretendentiem, kas DOMĒ iesnieguši KPFK mērķim atbilstošu un aktuālu projektu.

  KPFK uzdevums ir, konkursa kārtībā finansiāli atbalstot kā privātās un sabiedriskās, tā pašvaldības struktūras, uzlabot aktivitāšu daudzveidību, kvalititāti un sabiedrisko rezonansi, kā ari palētināt šo procesu izmaksas.

 2. Vispārējie projektu novērtēšanas kritēriji:

  DOME izsludinot konkursu var paziņot par atsevišķām kultūrpolitikas prioritātēm. Minētās prioritātes neizslēdz projektu pieteikumus, kuri tām atbilst tikai daļēji.

  DOME neatbalsta:

 3. Projektu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība.

  Projektu pieteikumi jāiesniedz DOMES lietu pārvaldē

  Adrese:

  Kultūras projektu finansēšanas konkurss
  Jūrmalas pilsētas dome
  Jomas iela 1/5, 111.kab., Jūrmala, LV-2015
  Tālr.709 3833; 709 3885, Fax 776 2288

  DOME projektu pieteikumus pieņem saskaņā ar noteiktajiem termiņiem. Projekti, kuri nav iesniegti DOMES lietu pārvaldē līdz noteiktajam termiņam netiek izskatīti. Projektu finansēšanas konkursi tiek izsludināti masu informācijas līdzekļos.Atbildi par atbalsta piešķiršanu vai noraidījumu pretendents saņem projekta konkursa noteikumos norādītajā termiņā. Noraidījuma iemeslus DOME pretendentam nepaziņo. DOMĒ iesniegtie projekta dokumenti pretendentam pēc to izskatīšanas netiek atdoti.

 4. Projekta pieteikuma sagatavošana.

  Lai pretendētu uz DOMES finansiālu atbalstu, jasagatavo rakstisks iesniegums jeb projekta pieteikums, izklāstot savu ideju, tās īstenošanas plānu un izmaksu aprēķinu.

  Projekta pieteikums sastāv no:

  Projekta apraksta plānu noteiks attiecīgā projekta specifika. Tajā nepieciešams ietvert informāciju par:

  Projekta finansējuma tāmei pievienojama šāda papildinformācija:

  Pieteikuma veidlapas var saņemt DOMES lietu pārvaldē.

  Projekta pieteikums jāiesniedz vienā eksemplārā latviešu valodā.

  Pieteikumam jābūt pārskatāmam, tas jāsagatavo mašīnrakstā vai datorsalikumā.

 5. KPFK vērtēšanas un apstiprināšanas kārtība.

  KPFK finansē DOME no budžeta līdzekļiem. KPFK gada fonds tiek apstiprināts pilsētas budžeta ietvaros. Pieprasījumu ik gadu iesniedz DOMES kultūras nodaļa.

  Konkurss notiek, ja pieteikušies vismaz divi pretendenti.

  Pirms konkursa komisijas sēdes katrs konkursa komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir personīgi ieinteresēts kāda pretendenta darbā. Ja šāds apliecinājums netiek iesniegts, attiecīgais komisijas loceklis nepiedalās balsojumā.

  Ja pretendenti nav iesnieguši visu nepieciešamo informāciju un nepieciešamos dokumentus, komisija šos pieteikumus neizskata.

  Pretendentiem, kuri snieguši nepatiesu informāciju, tiek aizliegts piedalīties konkursā.

  Konkursa komisija savu lēmumu par konkursa uzvarētāju nedēļas laikā rakstiski paziņo konkursa uzvarētājiem.

  Līgums ar konkursa uzvarētājiem tiek noslēgts mēneša laikā pēc konkursa uzvarētāju noteikšanas.

  Konkursā uzvarējušo projektu autori ir atbildīgi par projekta realizāciju un pārskaitīto vai izmaksāto līdzekļu izmantošanu saskaņā ar līgumu un apstiprināto projektu.

  KPFK organizē DOMES apstiprināta komisija.

  KPFK komisija darbojas saskaņā ar šo nolikumu, Latvijas Republikas likumu “Par valsts un pašvaldības pasūtījumu” un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem “Noteikumi par izsolēm un konkursiem valsts un pašvaldību pasūtījuma piešķiršanā”.

  KPFK komisija lemj par konkursa stratēģiju, termiņiem, izstrādā projektu novērtēšanas un finansēšanas kārtību, kā arī lemj par KPFK līdzekļu sadali.

  Komisijā ir 7 cilvēki. Komisija sadala DOMES piešķirtos līdzekļus projektu realizācijai, kā arī pārrauga piešķirto līdzekļu izmantojumu. Komisijas lēmumu par finansējumu piešķiršanu apstiprina DOME.

  KPFK ir paredzēts izsludināt divas reizes gadā.

  Lai precizētu piedāvājumu konkursa komisijai ir tiesības uzaicināt pretendentus uz individuālām pārrunām, kā arī uzaicināt neatkarīgus ekspertus atzinumu sniegšanai. Neatbalstīto projektu autoriem komisija nenorāda noraidījuma iemeslus.

  Komisijas sēdes tiek fiksētas audioierakstā un tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

  KPFK komisija:

  1. priekšsēdētājs - A.Kukuvass;
  2. locekļi: - L.Frīdenberga;
  3. - Z.Kalniņa,
  4. - D.Paule
  5. - L.Aleksejevs,
  6. - A.Bērziņš,
  7. - Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Kristīgās akadēmijas pārstāvis.

PIETEIKUMS
Jūrmalas pilsētas domes kultūras projektu konkursam

 1. Projekta nosaukums

   
   

 2. Īss projekta raksturojums

   
   
   

 3. Projekta pieteicējs

  A.Organizācija:

  Organizācijas nosaukums 
  Adrese, tālrunis 
  Vadītāja vārds, uzvārds 
  Projekta vad. vārds, uzvārds 
  Profesija, amats 
  Darba vieta, adrese 
  Tālrunis, fax, e-pasts 
  Darba grupas locekļu skaits 
    

  B.Individuālais pretendents:

  Vārds , uzvārds 
  Profesija, amats 
  Darba vieta, adrese  
  Tālrunis, fax, e-pasts 
  Mājas adrese, tālrunis 
    

 4. Projekta īstenošanas laiks un termiņi

   
   

 5. Kopējā tāmes summa

   
   

 6. Vēlamais finasējuma apjoms no DOMES

   
   

 7. Datums________________________________________________________________

  8. Konkursa noteikumiem piekrītu:_________________________(pretendenta paraksts)