Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2001. gada 23. maija 105. lēmumu

2000.gada 3.februārīNr.59

Par Jūrmalas pilsētas bezpeļņas organizācijas
sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs"
statūtu un statūtu fonda izmaiņām

Lai sakārtotu Jūrmalas pilsētas bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs" pamatkapitāļu atbilstoši Latvijas Republikas likumu un normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts kontroles Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta 1999.gada 13.oktobra kolēģijas lēmumu nr.5.1-2-303, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izņemt no Jūrmalas pilsētas b/o SIA "Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs" statūtfonda dibinātāja - Jūrmalas pilsētas domes mantiskās ieguldījuma daļas - ēku Jūrmalā, Jomas ielā 42, lit.2 ar sākotnējo bilances vērtību uz 1997.gada 1.janvāri - Ls 20 378.

 2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas b/o SIA "Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs" statūtu fondu uz 2000.gada 1.janvāri Ls 2 372 apmērā saskaņā ar pielikumu.

 3. Izteikt Jūrmalas pilsētas b/o SIA "Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs" statūtu 1.2, 3.1 un 3.2 punktus šādā redakcijā:

  1.2 Jūrmalas pilsētas b/o SIA "Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs" juridiskā adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, Latvijas Republika, LV-2015;

  3.1 sabiedrības pamatkapitāls ir Ls 2 372 (divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit divi lati);

  3.2 sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 2 372 kapitāla daļām, katras daļas nominālvērtība ir 1 (viens) lats. Dibinātāji vienojas, ka balsu skaits atbilst daļu skaitam.

 4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas b/o SIA "Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs" direktori S.Freibergu 1 mēneša laikā pieteikt un noformēt statūtu un statūtu fonda izmaiņas Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā.

 5. Uzdot S.Freibergai nodot un domes centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei I.Kundziņai pieņemt domes bilancē šādus pamatlīdzekļus:

 6. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam A.Henkelam.

Priekšsēdētājs        L.Alksnis


Pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 3.februāra lēmumu nr.59

Izmaiņas
Jūrmalas pilsētas bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs" statūtu fondā
(pamatlīdzekļu kopsavilkums latos)

Apstiprinātais statūtu fonds uz 1997.g. 1.janvāri Iegādāti pamatlīdzekļi Nodoti no bilances bilancē pamtlīdzekļi 2000.g. 1.janvārī Nolietojums uz 2000.g. 1.janvārī Statūtu fonds uz 2000.g. 1.janvāri
21 678 1 072 17 151 3 227 2 372