Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2000.gada 3.februārīNr.93

Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 20.janvāra lēmumā nr.32

Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Papildināt Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 20.janvāra lēmumu nr.32 "Par bezpeļņas organizācijas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sociālo pakalpojumu centrs" statūtu apstiprināšanu" ar 13.punktu šādā redakcijā:

"Piešķirt bezpeļņas organizācijai pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Sociālo pakalpojumu centrs" no pašvaldības budžeta Ls 500 ar sabiedrības reģistrēšanu saistītiem izdevumiem".

Priekšsēdētājs        L.Alksnis