Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2000.gada 17.februārīNr.116

Par Priedaines izgāztuves
apsaimniekošanas līguma
pagarināšanu

Pamatojoties uz 2000.gada 13.janvāra attīstības jautājumu komitejas sēdes protokolu Nr.16-3/1, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Pagarināt uz desmit gadiem 1999.gada 13.oktobrī noslēgto līgumu Nr.586 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ATU" par Priedaines izgāztuves apsaimniekošanu.

  2. Domes ekonomikas un pašvaldības īpašuma nodaļai (A.Priede) līdz 2000.gada 15.martam sagatavot parakstīšanai izmaiņas 1999.gada 13.oktobra līgumā Nr.586.

Priekšsēdētājs          L.Alksnis