Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2000.gada 16.martāNr.217

Par Jūrmalas pilsētas
Vides aizsardzības politikas plāna
izstrādāšanas programmu

Izpildot Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 21.oktobra lēmumu nr.1010 un ievērojot darba grupas izstrādātos priekšlikumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Vides aizsardzības politikas plāna izstrādāšanas programmu saskaņā ar 1.pielikumu.

 2. Uzdot darba grupas vadītājai R.Kņūtiņai līdz 2000.gada 15.aprīlim nokomplektēt darba grupas un ekspertus atsevišķu Vides aizsardzības politikas plāna sadaļu izstrādāšanai.

 3. Uzdot darba grupām izstrādāt Vides aizsardzības politikas plāna izstrādāšanu saskaņā ar pievienoto laika grafiku līdz 2001.gada 31.martam saskaņā ar 2.pielikumu.

 4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes vides aizsardzības nodaļas vadītājai R.Kņūtiņai.

Priekšsēdētājs        L.Alksnis


1.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 16.marta lēmumu nr.217

Jūrmalas Vides aizsardzības politikas
plāna izstrādāšanas programma

 1. Vides politikas plāna izstrādāšanas nepieciešamība, mērķi un uzdevumi.

 2. Pilsētas vide:

 3. Daba un dabas aizsardzība:

 4. Ūdeņi (dzeramais ūdens, virszemes ūdeņi, pazemes ūdeņi, peldūdeņi, notekūdeņi):

 5. Gaiss, transports un enerģētika (atmosfēras gaisa kvalitāte, izmeši no autotransporta, katlu mājas):

 6. Atkritumi (sadzīves atkritumi, bīstamie atkritumi, medicīnas atkritumi, ražošanas atkritumi):

 7. Troksnis:

 8. Augsne.

 9. Vides izglītība:

 10. Radiācija.

 11. Elektromagnētiskie lauki.

 12. Vides audits un monitorings.


2.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 16.marta lēmumu nr.217

Vides politikas plāna izstrādāšanas
laika grafiks 2000.-2001.gadā

Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris Februāris Marts
Darba grupu
nokomplektēšana
Datu savākšana
1.redakcijas izstrādāšana
1.redakcijas apspriešana ar politiķiem
Priekšlikumu apkopošana
un 2.redakcijas sagatavošana
2.redakcijas apspriešana
ar politiķiem un
sabiedrību
Galīgās redakcijas
sagatavošana
Apstiprināt domes komitejā un domes sēdē