Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2000.gada 16.martāNr.219

Par autotransporta līdzekļu
iebraukšanas nodevas 2000. gada tāmi

Pamatojoties uz finansu komitejas 2000.gada 9.marta lēmumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevas tāmi 2000.gadam saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs        L.Alksnis


Pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 16.marta lēmumu nr.219

Autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevas tāme 2000.gadam (tūkst.Ls)

Kods Nosaukums 1999.gada tāme Faktiskā izpilde +,-
pret gada tāmi
2000.g. tāme +,-
pret 1999.g. tāmi
  Atlikums uz gada sākumu 74,3 74,3 - 41,3 - 33,0
  1. Ieņēmumi no nodevas iekasēšanas 1000,0 1020,8 + 20,8 1000,0 -
  2. Izdevumi, kas saistīti ar nodevas iekasēšanu, t.sk. 162,9 149,9 - 13,0 157,0 - 5,9
1500 2.1 caurlaižu drukāšana 3,0 1,8 - 1,2 3,0 -
1400 2.2 caurlaižu punktu uzturēšana 20,0 12,9 - 7,1 18,2 - 1,8
1400 2.3 ceļu policijas darbinieku apmaksa (t.sk.soc.nodoklis un PVN) 47,0 47,0 - 61,3 + 14,3
4000 autotransporta iegāde ceļu policijai 20,0 20,0 - 15,0 - 5,0
1500 inventāra iegāde ceļu policijai 6,9 6,9 - 5,0 - 1,9
4000 2.4 autodatoru un to rezerves daļu iegāde 30,0 29,2 - 0,8 16,0 - 14,0
1400 2.5 autodatoru tehniskā apkope 0,6 0,2 - 0,4 3,0 + 2,4
1100 2.6 darbinieku atalgojums (kopā ar soc.nodokli) 35,0 31,8 - 3,2 35,0 -
1400 2.7 bankas pakalpojumi 0,4 0,1 - 0,3 0,5 + 0,1
  3. Ieņēmumi no nodevas (pēc izdevumu segšanas) 911,4 945,2 - 33,8 884,3 - 27,1
  4. Nodevas izlietojums, t.sk. 906,1 903,9 - 2,2 879,3 - 26,8
1400 4.1 kultūrvēsturiskā mantojuma nod.projektu realizācija 5,0 4,8 - 0,2 5,0 -
1400 4.2 ekoloģisko projektu realizācija 11,1 11,1 - 10,0 - 1,1
1400 4.3 pilsētas labiekārtošanas darbi 850,0 850,0 - 839,3 - 10,7
1400 4.4 kultūras projektu realizācija 30,0 28,0 - 2,0 15,0 - 15,0
1400 4.5 sporta projektu realizācija 10,0 10,0 - 10,0 -
  Pārejošais atlikums uz gada beigām 5,3 41,3 + 36,0 5,0 - 0,3