Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Mainīts ar Domes 2000. gada 27. aprīļa 390. lēmumu
2000.gada 16.martāNr.224

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības
2000.gada budžetu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 9.marta finansu komitejas lēmumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetu 2000.gadam ieņēmumos Ls 11939196 saskaņā ar 1.pielikumu.

 2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetu 2000.gadam izdevumos Ls 11939196, t.sk. kases apgrozījuma līdzekļi Ls 49496 saskaņā ar 2.pielikumu.

 3. Uzdot domes finansu nodaļai (D.Paule) līdz 2000.gada 13.aprīlim iesniegt apstiprināšanai 2000.gada budžetu pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem.

 4. Apstiprināt no 2000.gada 1.janvāra pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju mēneša amatalgu likmes saskaņā ar 3.pielikumu.

 5. Atļaut domes priekšsēdētājam un domes finansu nodaļai budžeta izdevumus finansēt proporcionāli budžeta ieņēmumiem, prioritāti paredzot darba algas, sociālā nodokļa nomaksai, kā arī sociālās un izglītības iestādēs ēdināšanas izdevumu segšanai.

 6. Apstiprināt domes štatu sarakstu 2000.gadam saskaņā ar 4.pielikumu un atļaut domes priekšsēdētājam rīkoties ar darba samaksas fondu apstiprinātā budžeta ietvaros.

 7. Paredzēt 2000.gadā domei labiekārtošanai Ls 15000, kas rezervēti no Mūzikas skolas nomas līdzekļiem.

 8. Noteikt domes priekšsēdētājam piemaksu 50% apmērā no amatalgas.

 9. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta ieņemumu daļas pārpildes gadījumā iegūtos papildus līdzekļus novirzīt sekojoši:

  9.1. to nozaru izdevumu izlīdzināšanai - līdz 1999.gada budžeta izdevumu fakta procentam, kuras saskaņā ar šo budžetu saņem mazāk;

  9.2. sekojošu nozaru vajadzībām:

  Izglītība
  Izglītības iestāžu remontiem   Ls 50000;

  Veselība
  Slokas slimnīcas remontam   Ls 25000,
  Invalīdu transporta pakalpojumu organizēšanai  Ls 5000,
  Represētajiem   Ls 16000;

  Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana
  Bērnu namu uzturēšanai   Ls 90000;

  Dzīvokļu un komunālā saimniecība
  Meliorācijai   Ls 60000,
  Ēku nojaukšanai   Ls 15000,
  Skolas ielas remontam   Ls 70000.

 10. Caurlaižu nodevas ieņēmumu daļas pārpildes gadījumā līdzekļus novirzīt izglītības, kultūras un sporta sfēru vajadzību apmierināšanai, vides projektiem un kultūrvēsturiskā mantojuma projektiem.

Priekšsēdētājs      L.Alksnis


1.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 16.marta lēmumu Nr.224

Jūrmalas pilsētas 2000.gada pašvaldības budžeta ieņēmumi (Ls)

KodsIeņēmumu veids2000.g. Plāns
1100Iedzīvotāju ienākuma nodoklis4828880
4000Nodokļi no īpašuma, t.sk.:980170
4100. Nekustāmā īpašuma nodoklis776598
4200. Īpašuma nodoklis173572
4300.Zemes nodokļa parādu maksājumi30000
5000Iekšējie nodokļi par pakalpojumiem un precēm t.sk.30000
5410.Azartspēļu nodoklis30000
8400Procentu maks. par iekš. aizņ.un kredītiem18243
9000Valsts(pašvaldību) nodevas un maksājumi 624081
9200.Valsts nodevas par spec.atļauju izsniegšanu300
9320.Ostas un kuģošanas nodevas200
9500.Maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi, t.sk.368581
9600.Ienāk. no valsts un pašvaldības īpašuma izn.215000
9900.Pārējās pašvaldību nodevas, t.sk.40000
10000Sodi un sankcijas16000
10109.Naudas sodi,ko uzliek pārējās iestādes16000
12000Pārējie nenodokļu ieņēmumi640200
12100.Pārējie ieņēmumi640200
KOPĀ IEŅĒMUMI7137574
18120Norēķini ar citu pašv.budžetiem65000
18200Mērķdotācijas no valsts budžeta, t.sk.1532912
Kredīts880971
- siltumtrases Kauguri -2 rekonstrukcijai69971
-kredīts apkures nodrošināšanai470000
-Bērnu namam "Sprīdītis" 341000
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā51094
pašvaldības budžeta atlikums32954
maksas pakalp. atl.iest.kontos18140
PAVISAM IEŅĒMUMI9667551
t.sk.ieņēmumi bez maksas pak.atl.iest.kontos9649411
Bez tam speciālais budžets2271645
t.sk.
Caurlaižu nodeva1000000
atlikums gada sākumā41309
Privatizācijas fonds150000
atlikums gada sākumā25328
Autoceļu fonds491905
atlikums gada sākumā0
Dabas resursu nodoklis70000
atlikums gada sākumā23043

Zvejas tiesību noma

6900
atlikums gada sākumā1556
Apstādījumu atjaunošanas naudas līdzekļi25000
atlikums gada sākumā6694
Ziedojumi57100
atlikums gada sākumā9654
Pensijas, soda naudas71900
atlikums gada sākumā124
Mērķdotācija pasažieru pārvadājumiem35105
atlikums gada sākumā0
Sociālās ēdināšanas fonds107361
atlikums gada sākumā1410
Pārējie107392
atlikums gada sākumā39864
KOPĀ IEŅĒMUMI, T.SK.11939196
bez kredītiem11058225

2.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 16.marta lēmumu Nr.224

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izdevumi 2000.gadam (Ls)

Seguma avots 2000.gadam
KOPĀt.sk. pašvaldības budžetsMaks. pakalpMērķ dotācijasKredītsSpeciālais budžets
Caurl. nodevaAutoc. fondsZiedojumiPrivatiz. fondsPārējieTabulas

Izpildvaras institūcijas

117866710501265865000000069891
0

-Dome- dalības maksas

2720027200

- Dome

1012267944926586508691

-Dome-kapitālais rem.domē

4500045000

- Dome - arh., plān., starpt.projekti

942003300061200

Sabiedriskā kārtība

38839421358000015700000017814
-Policijas pārv.-medic.atskurbtuve2353723537

-Glābšanas dienests

50005000
-Municipālā policija51657468434814
-Dome-ātrā med.palīdzība, glābš. dienests9820098200
-Dome-kap.rem.glābš. dienests530004000013000

-Dome-iebraukšanas nodevas iekas.

157000157000

Izglītība

4070865211213425377914931380004237215000154442
-Skolu valde15866851010242142276332740101427

-Jūrmalas 1.ģimnāzija

2736529440835621702007504732

-Kauguru vidusskola

261122941291576933009000

-Jaundubultu vidusskola

1486606611321007421135362700

-Mežmalas vidusskola

3746751908522119815242520008200

-Mākslinieciskās jaunrades nams

85727387837830312647850

-Pumpuru vidusskola

1932697120530011490127504113

-Jūrmalas vakarskola

498761272236451703

-Majoru pamatskola

164372696632400886485003161

-Lielupes vidusskola

174316695498009896420033000

-Slokas pamatskola

15072551915300870715011389

-Alternatīvā skola

109699753989750206513900

- Jūrmalas autoapmācības centrs

234841350259404042

- Sākumskola "Taurenītis"

13110880085209001679313330

- Tenisa skola

13955693128244200

- Valodu centrs

3569313718179634012

- Mūzikas skola

12752520184184607388115000

-Vaivaru pamatskola

5332219735263675006720

-Dome-kapitālais remonts izgl. iest.

5000050000

-Kredīta apmaksa

6000060000

Invest.-dome-izgl. iest.

30003000

Veselības aprūpe

680006800000000000
-Labklājības pārv.,Viduslatvijas slim.4000040000

-Dome-kapitālais remonts vesel. iest.

2300023000
0

-Slokas slimnīca

50005000
0

Sociālā apdroš. un sociāl. nodroš.

14536091024699207000341000000067210
- Sociālais aprūpes centrs3982543103442070067210

-Labklājības pārvalde

621234621234

-Dome -kap. remonts soc. nodroš. iest.

2500025000

-Bāriņtiesa

4200042000

-BOP SIA "Sociālo pakalpojumu centrs"

90719071

-Bērnu nams "Sprīdītis"

1705017050

-Investīcija-bērnu nams "Sprīdītis"

341000341000

Dzīvokļu un komunālā saimniecība

19865348250030004303644919051742082500139342
-Dome-labiekārtošana1848209764871420364491905174208250071149

-Dome-dzīv.fonda kapitālais remonts

3400034000

-Dome-siltumu mezglu rekonstrukcija

1000010000

-Dome-sociālo māju kap. rem.

50005000
-BOP SIA "Jūrmalas namsaimnieks"1113211132

-Dome-ekoloģisko projektu relizācija

781931000068193
0
0

Brīvais laiks, sports, kultūra

6189785298273545277403000006655128943376
-Dome-tūrisma projektu realizācija34119310003119
-Dome-avīzes,TV,radio4000040000

-Dome-sporta pasākumi

285001850010000

-Kauguru kultūras nams

41273313709129774

-Majoru kultūras nams

750626023214830

-Kūrorta un tūrisma informācijas centrs

3000030000

-Mūzikas skolas koris

18551855

- Bibliotēku apvienība

1144201114203000

- Dome-kap.remonts kult.iestādēm

1700017000

-BOP SIA "Jūrmalas mūzika"

1339450012894

-Bulduru kultūras nams

20018188181200
-Jūrmalas muzejs48710462622210238
-Dome-kultūras pasākumiem30050150001500050

-Dome-kultūrvēst. mantoj. proj.

116185000659919
-Investīcija -Dome-Dzintaru koncertzāles kapit. celtn. 1000010000
- Teātra studija329592787050836

-Investīcija-Dome-kapit.celtn. sporta kompl.

7000070000

Kurināmā un enerģ. dienests

76987419090303900053997100000
Kredīta apmaksa katlu mājas rekonstrukc.67206720
-Kredīts apkures nodroš.2000./2001.g.470000470000
- P/U "Jūrmalas siltumtīkli"184183184183
-Investīcija - PU "Jūrmalas siltumtīkli" - siltumtrases rekonstr.1089713900069971

Neparedzētie izdevumi

170001700000000000
- Domes rezerves fonds1700017000
0

Norēķini par citu pašv. sniegt. pakalp.

1100011000
-Skolu valde1100011000

Transports un sakari

59314313910200041893600035105
-Investīcija-Dome-Dzintaru viadukts418936418936

-Dome-Jomas ielas kredīta apmaksa

9000090000

-Dome-Lienes iela

91029102

SIA "SV - Jūrmala" pasažieru pārvadājumiem

3510535105
- Dome-Lienes ielas kredīta apmaksa4000040000

Dome - PVN no nomas

3870038700

Norēķini ar citiem budžetiem

32406932406900000000
- Maksājumi izlīdzināšanas fondā324069324069

Kases apgrozības līdzekļi

494961187118140500930750009169

Dome -Nodokļu parāda piedziņa, komp.izm., sludin. u.c.

12993470000599341

Dome - Pašvald. iekš. parāda % nomaksa

240933240933
-Majoru skolas kredīta %1694316943

-Jomas ielas kredīta %

128639128639

-Bērnu nama "Sprīdītis" kredīta %

1900019000

-Lienes ielas kredīta %

5810858108

-katlu mājas remonta, apkures kredīta %

1363913639

-siltumtrases rekonstrukc. kredīta %

46044604
0
KOPĀ :1193919668669473867211532912880971104130949190566754175328496349

* tai skaitā:


3.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 16.marta lēmumu Nr.224

Pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju mēneša amatalgu likmes

Sabiedriskā kārtība  

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2000. gada 27. aprīļa 390. lēmumu
Municipālās policijas priekšnieksA.SproģisLs 190;
Municipālās policijas priekšnieksA.SproģisLs 250;

Izglītība  
Skolu valdes priekšsēdētājaV.ReinkaiteLs 300, t.sk. no pašvaldības budžeta Ls 300;
Jūrmalas 1.ģimnāzijas direktorsJ.KindzulisLs 210, t.sk. no pašvaldības budžeta Ls 72;
Kauguru vidusskolas direktoreZ.MihailovaLs 210, t.sk. no pašvaldības budžeta Ls 72;
Jaundubultu vidusskolas direktoreM.ĻeščinskaLs 200, t.sk. no pašvaldības budžeta Ls 77;
Mežmalas vidusskolas direktoreT.MilovidovaLs 210, t.sk. no pašvaldības budžeta Ls 72;
Mākslinieciskā jaunrades nama direktoreT.VaišļaLs180, t.sk. no pašvaldības budžeta Ls 57;
Pumpuru vidusskolas direktoreI.KausinieceLs 205, t.sk. no pašvaldības budžeta Ls 67;
Vakara vidusskolas direktoreV.AnčerevičaLs 195, t.sk. no pašvaldības budžeta Ls 67;
Lielupes vidusskolas direktoreI.TreifeldeLs 205, t.sk. no pašvaldības budžeta Ls 67;
Slokas pamatskolas direktoreV.MoisejevaLs 200, t.sk. no pašvaldības budžeta Ls 74;
Alternatīvās skolas direktorsE.BlūmsLs 195, t.sk. no pašvaldības budžeta Ls 90;
Jūrmalas autoapmācības centra direktorsA.PriedeLs 180, t.sk. no pašvaldības budžeta Ls 69;
Sākumskolas "Taurenītis" direktoreM.RudzīteLs 195, t.sk. no pašvaldības budžeta Ls 90;
Tenisa skolas direktore Z.Jansone-Ivanova(0,5 slodze) Ls 90, t.sk. no pašvaldības budžeta Ls 44,50
Valodu centra direktoreA.JauceLs 180, t.sk. no pašvaldības budžeta Ls 70;
Mūzikas skolas direktorsA.UpmacisLs 180, t.sk. no pašvaldības budžeta Ls 57;
Vaivaru pamatskolas direktoreI.KārkliņaLs 195, t.sk. no pašvaldības budžeta Ls 90;
Majoru pamatskolas direktoreI.BērziņaLs 200, t.sk. no pašvaldības budžeta Ls 83;
Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana  
Sociālās aprūpes centra direktoreA.ZvirgzdiņaLs 280;
Labklājības pārvaldes priekšnieceL.GrobiņaLs 300;
Bāriņtiesas priekšsēdētājaJ.StarkaLs 300;
Brīvais laiks, sports, kultūra  
Kauguru kultūras nama direktoreG.LiepiņaLs 210;
Majoru kultūras nama direktoreL.MiķelsoneLs 230;
Bulduru kultūras nama direktoreZ.SkujaLs 180;
Bibliotēku apvienības direktoreD.RozenbergaLs 210;
Jūrmalas teātra-studijas direktoreG.MīlenbergaLs 210;
Jūrmalas pilsētas muzeja direktoreI.BaumaneLs 210.


4.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 16.marta lēmumu Nr.224

Jūrmalas pilsētas domes nodaļu štatu saraksts

Nr. Amata nosaukumsVienību skaitsAmata alga (Ls)Mēneša darba algas fonds
1. Dome   
1. Priekšsēdētājs1470470
2. Priekšsēdētāja vietnieks2410820
3. Priekšsēdētāja palīgs1220220
4. Galvenais speciālists2150300
 1180180
 1160160
 1120120
5. Speciālists2110220
6. Revīzijas komisijas priekšsēdētājs1240240
Kopā:12 2730
2. Domes lietu pārvalde   
1. Vadītāja1300300
2. Vadītājas vietniece1220220
3. Saimnieciskā dienesta vadītājs1220220
4. Galvenais speciālists2160320
5. Speciālists6130780
6. Speciālists2110220
7. Arhivārs17070
8. Šoferis5,5130715
9. Apkopēja570350
10. Garderobiste270140
11. Sargs370210
Kopā:29,5 3545
3. Centralizētā grāmatvedība   
1. Galvenā grāmatvede1300300
2. Galvenās grāmatvedes vietniece1220220
3. Budžeta daļas vadītāja1220220
4. Galvenais speciālists2180360
5. Speciālists2130260
Kopā:7 1360
4.Juridiskā nodaļa   
1. Vadītājs1300300
2. Galvenais speciālists1180180
3. Galvenais speciālists1170170
Kopā:3 650
5. Komercnodaļa   
1. Vadītāja1300300
2. Vadītājas vietniece1220220
3. Galvenais speciālists4180720
Kopā:6 1240
6. Ekonomikas un pašvaldības īpašuma nodaļa   
1. Vadītāja1300300
2. Komunālās daļas vadītāja1220220
3. Būvniecības daļas vadītājs1220220
4. Transporta daļas vadītājs1220220
5. Galvenais speciālists61801080
Kopā:10 2040
7. Kultūras nodaļa   
1. Vadītājs1240240
2. Galvenais speciālists1180180
3. Speciālists1130130
Kopā:3 550
8. Informātikas nodaļa   
1. Vadītājs1240240
2. Vadītāja vietniece1220220
3. Galvenais speciālists1180180
4. Galvenais speciālists1140140
Kopā:4 780
9. Dzimtsarakstu nodaļa   
1. Vadītāja1240240
2. Vadītājas vietniece1180180
3. Galvenais speciālists1160160
4. Speciālists1110110
5. Apkopēja17070
6. Sētnieks15050
Kopā:6 810
10. Vides aizsardzības nodaļa   
1. Vadītāja1240240
2. Galvenais speciālists1180180
3. Galvenais speciālists1150150
Kopā:3 570
11. Dzīvokļu nodaļa   
1. Vadītājs1260260
2. Dzīvokļu daļas vadītāja1180180
3. Iedzīvotāju pierakstīšanas un izrakstīšanas daļas vadītāja1180180
4. Galvenais speciālists1160160
5. Speciālists5120600
6. Kasieris0,53535
7. Apkopēja17070
Kopā:10,5 1485
12. Finansu nodaļa   
1. Vadītāja1300300
2. Vadītājas vietniece1220220
3. Budžeta daļas vadītāja1220220
4. Galvenais speciālists3180540
5. Daļas vadītājs par zemes nodokli1220220
6. Daļas vadītāja par zemes nomu1220220
7. Galvenais speciālists3160480
Kopā:11 2200
13. Būvvalde   
1. Būvvaldes vadītājs1350350
2. Galvenā speciāliste-sekretāre-lietvede1155155
3. Galvenais speciālists-arhīvu vad.1120120
4. Galvenais speciālists-jurists1215215
5. Galvenais speciālists-jurists1180180
6. Galvenais speciālists2155310
Kopā:7 1330
13-1. Arhitektūras nodaļa   
1. Galvenais arhitekts-nodaļas vadītajs, būvvaldes vadītāja vietnieks1300300
2. Galvenais mākslinieks1180180
3. Rajona arhitekts3170510
Kopā:5 990
13-2. Teritoriālās plānošanas nodaļa   
1. Galvenā plānotāja-nodaļas vadītāja1220220
2. Teritoriālplānotājs1150150
3. Ekonomists1180180
4. Galvenais inženieris1180180
5. Ainavu arhitekts1180180
6. Ģeogrāfs-plānotājs1150150
Kopā:6 1060
13-3. Būvinspekcijas nodaļa   
1. Galvenais inspektors-nodaļas vadītājs1240240
2. Rajona inspektors3160480
3. Inspektors1150150
4. Pilsētas ģeodēzists1150150
Kopā:6 1020
13-4. Kultūrvēsturiskā mantojuma nodaļa   
1. Galvenais speciālists-nodaļas vadītājs1240240
2. Galvenais speciālists1150150
3. Speciālists1120120
Kopā:3 510
13-5.Nekustamā īpašuma nodaļa   
1. Nodaļas vadītājs1285285
2. Nodaļas vadītāja vietnieks1215215
3. Nodaļas vadītāja vietnieks1180180
4. Galvenais speciālists4180720
5. Galvenais speciālists5155775
6. Speciālists7132924
Kopā:19 3099
Kopā:151 25969
Labklājības pārvalde   
1. Pārvaldes vadītāja1300300
2. Pārvaldes vadītājas vietniece - Primārās veselības aprūpes un sociālā darba nodaļas vadītāja1280280
3. Sekundārās veselības aprūpes un medic.un neatliekamās katastrofu palīdzības nodaļas vadītājs1240240
4. Sociālais darbinieks1210210
5. Sabiedrības veselības darbinieks1210210
6. Finansu un humānās palīdzības nodaļas vadītājs1250250
7. Ekonomists-plānotājs1210210
8. Grāmatvedis1190190
9. Jurists konsultants1210210
10. Galvenais speciālists1170170
11. Galvenais speciālists71601120
12. Speciālists5140700
13. Speciālists1130130
14. Saimniecības daļas vadītājs1110110
15. Šoferis19090
16. Apkopēja1,56090
17. Sētnieks16060
18. Sociālo māju administrators19090
Kopā:28,54660