Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2000.gada 30.martāNr.267

Par sociālo objektu pārņemšanu
pašvaldības īpašumā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" 2000.gada 14.februāra vēstuli nr.1.17/2649 "Par sociālā objekta nodošanu pašvaldībai" atbilstoši likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 53.panta 6.daļas prasībām, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Piekrist pārņemt pašvaldības īpašumā sociālo objektu Jūrmalā, Miera ielā 31 (dzīvojamā ēka lit.001 un garāža lit.002).

Priekšsēdētājs        L.Alksnis