Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2000.gada 30.martāNr.270

Par Vaivaru pamatskolas
saimniecisko štatu
apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 28.maija lēmumu Nr.569 "Par Vaivaru pamatskolas nolikuma apstiprināšanu" un 2000.gada 9.marta Jūrmalas pilsētas domes finansu komitejas lēmumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. No 2000.gada 1.janvāra apstiprināt Vaivaru pamatskolas saimniecisko štatu sarakstu:

    1.1.Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā1Ls 84,-
    1.2.Grāmatvedis1Ls 84,-
    1.3.Strādnieks1Ls 50,-
    1.4.Apkopēja1Ls 50,-

  2. Jūrmalas pilsētas domes finansu nodaļai (D.Paule) paredzēt 2000.gada budžeta projektā nepieciešamos līdzekļus.

Priekšsēdētājs          L.Alksnis