Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2000.gada 30.martāNr.274

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņēmuma
"Jūrmalas mežs"
privatizācijas projektu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas privatizācijas, nedzīvojamā un vasarnīcu fonda telpu izmantošanas komisijas 2000.gada 15.marta lēmumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas mežaparki" (juridiskā adrese - Jūrmalā, Garkalnes ielā 1) iesniegto Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas mežs" (juridiskā adrese Jūrmalā, Garkalnes ielā 1) privatizācijas projektu, nosakot, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas mežaparki" ir pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas mežs" saistību un funkciju pārņēmēja.

 2. Apstiprināt atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Garkalnes ielā 1 privatizācijas noteikumus saskaņā ar 1.pielikumu.

 3. Uzdot domes komercnodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot pirkuma līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas mežaparki" par Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas mežs" pirkumu par Ls 52861.87, tai skaitā:

 4. Noteikt, ka SIA "Jūrmalas mežaparki" nododamo pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas mežs" saistību summa uz 2000.gada 1.aprīli ir Ls 5522.

 5. Apstiprināt privatizētā pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas mežs" beigu bilanci uz 2000.gada 1.aprīli saskaņā ar 2.pielikumu un noteikt, ka apstiprinātā bilance ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas mežs" pirkuma līguma neatņemama sastāvdaļa.

 6. Noteikt, ka pašvaldības uzņēmums "Jūrmalas mežs" ar 2000.gada 1.aprīli pārtrauc savu darbību.

 7. Uzdot pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas mežs" direktoram A.Čudam brīdināt uzņēmuma darbiniekus par pārcelšanu darbā citā uzņēmumā - sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas mežaparki".

 8. Uzdot domes lietu pārvaldei (I.Kalvāne) brīdināt pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas mežs" direktoru A.Čudu par gaidāmo darba līguma laušanu ar 2000.gada 1.aprīli.

Priekšsēdētājs          L.Alksnis


1.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 30.marta lēmumu Nr.274

APBŪVĒTA ZEMESGABALA PRIVATIZĀCIJAS NOTEIKUMI

 1. Zemesgabala adrese: Jūrmala, Garkalnes ielā 1.

 2. Zemesgabala kadastra numurs: Nr. 1300 021 3601

 3. Zemesgabala kopējā platība: 13126 kv.m

 4. Zemesgabala izmantošanas veids: Zemesgabals izveidots ēku uzturēšanai.

 5. Zemesgabala piederība līdz 1940.gada 21.jūlijam: Ziņu nav.

 6. Zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšana Zemesgrāmatā: Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 1999.gada 29.oktobra lēmumu īpašuma tiesības nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (folijas Nr.3936).

 7. Ziņas par personām, kuras nomā vai lieto zemesgabalu vai tā daļu un šo nomas vai citu līgumu termiņi: Zemesgabals nav iznomāts.

 8. Iesniegtie prasījumi attiecībā uz privatizējamo zemesgabalu: Nav.

 9. Ziņas par īpašuma objektu, kas atrodas uz zemesgabala: Uz zemesgabala atrodas celtnes lit.3, lit.4, lit.5, lit.7, lit.9, lit.13, lit.17, lit.22, lit.23.

 10. Ziņas par īpašuma objekta īpašnieku: Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 1999.gada 29.oktobra lēmumu īpašuma tiesības nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (folijas Nr.3936).

 11. Ziņas par īpašuma objekta ēku un būvju nostiprināšanu Zemesgrāmatā: Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 1999.gada 29.oktobra lēmumu īpašuma tiesības nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (folijas Nr.3936).

 12. Zemesgabala privatizācijā izmantojamā metode un paņēmiens:
  Metode - objekta pārdošana.
  Paņēmiens - pārdošana uz nomaksu.

 13. Zemesgabala kadastrālā vērtība: Ls 26580

 14. Zemesgabala cena: Ls 26580

 15. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas: 100% - īpašuma kompensācijas sertifikāti.

 16. Samaksas termiņi: 30.09.2000. - sertifikāti.

 17. Samaksas kārtība:
 18. Zemesgabala pirmpirkuma tiesības un to izmantošanas kārtība: Nav.

 19. Privatizācijas pasākumu veikšanas kārtība pēc privatizācijas noteikumu apstiprināšanas: Visas darbības tiek veiktas saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldības īpašuma objektu privatizāciju” 85.pantu.

 20. Pirkuma līguma atcelšanas kārtība:
  Pirkuma līgums var tikt atcelts, ja privatizācijas subjekts nepilda zemesgabala privatizācijas noteikumus.
  Lēmumu par pirkuma līguma atcelšanu pieņem privatizācijas komisija un apstiprina pilsētas dome.

 21. Nododamās tiesības un saistības: Nav.

 22. Zemesgabala izmantošanas nosacījumi: Saskaņā ar apstiprināto Jūrmalas pilsētas attīstības plānu.

 23. Citi nosacījumi, kas jāpilda pircējam:
  1. Atbildēt par visu zemesgabala teritorijā atrodošos pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu un netraucēt to ekspluatāciju.
  2. Sarkano līniju zonā ietilpst zemesgabala daļa 1732 kv.m platībā.
  3. Ievērot dzelzceļa aizsargjoslas noteikumus.

 24. Īpašuma tiesību iegūšana un pāreja: Īpašuma tiesības uz zemesgabalu pircējs iegūst pēc pilnīgas maksājumu veikšanas par zemesgabala privatizāciju. Pēc pilnas maksājumu veikšanas pircējs reģistrē zemesgabalu Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā uz sava vārda.

 25. Pašvaldības pirmpirkuma un atpakaļpirkuma tiesības: Atbilstoši Latvijas Republikas likumiem.