Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2000.gada 30.martāNr.312

Par skiču projektu konkursu ēkas
Jūrmalā, Jomas ielā 2
pārbūvei

Bijusī pasta ēka Jūrmalā, Jomas ielā 2 kopā ar zemesgabalu 879 kv.m platībā ir pašvaldības īpašums. Tas atrodas tiešā domes nama tuvumā un pēc ēkas pārbūves, piemērojot to administratīva darba vajadzībām, šeit iespējams izvietot pašvaldības struktūrvienības un dienestus, kas atrodas attālākās pilsētas vietās vai aizņem īrētas telpas. Tādā veidā pilsētas administrācija būtu izvietota kompaktāk un ekonomiskāk.

Būvvaldes arhitektūras nodaļā izstrādāti pārbūves programmas varianti, to tehniskais un ekonomiskais raksturojums, kā arī apsvērumi par projektēšanas iespējām. 2000.gada 10.februārī materiāls apspriests Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejā, kas atbalstījusi slēgta (pasūtījuma) konkursa rīkošānu ēkas Jomas ielā 2 skiču projektam un rekomendējusi gatavot jautājumu domes lēmuma pieņemšanai.

Izskatījusi domes būvvaldes priekšlikumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Kopā ar Latvijas Arhitektu savienību rīkot slēgtu (pasūtījuma) konkursu ēkas Jūrmalā, Jomas ielā 2 pārbūves skiču projektam.

 2. Apstiprināt konkursa nolikumu saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu.

 3. Uzaicināt piedalīties konkursā piecus arhitektu birojus:

 4. Noteikt konkursa sākumu - 2000.gada 5.aprīlis un beigas - 2000.gada 31.maijs.

 5. Apstiprināt konkursa izdevumu tāmi saskaņā ar lēmuma 2.pielikumu, paredzot to apmaksāt no budžetā arhitektūras konkursiem rezervētajiem līdzekļiem.

Priekšsēdētājs          L.Alksnis


1.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 30.marta lēmumu Nr.312

APSTIPRINU

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

_______________________ L.Alksnis

2000.gada ______________________

Noteikumi slēgtam konkursam par labāko ideju priekšlikumu domes administratīvajai ēkai Jūrmalā, Jomas ielā 2

Konkursu rīko - Jūrmalas pilsētas dome un Latvijas Arhitektu savienība.

Konkursa tēma - pilsētas domes administratīvās ēkas skiču projekts.

Konkursa mērķis - iegūt iespējami labāko administratīvās ēkas funkcionālā un arhitektoniskā risinājuma idejas priekšlikumu, kas ņemams par pamatu tehniskā projekta (darba zīmējumu) izstrādei.

Noteikumi projektēšanai un programma pievienoti 1.pielikumā.

Iesniedzamā skiču projekta sastāvs:

Projekta materiāli noformējami uz A1 (600x800 mm) planšetēm. Grafiskā tehnika - brīva, iespējams krāsu pielietojums.

Projekta materiāli apzīmējami ar devīzi un iesniedzami kopā ar slēgtu aploksni, kurā jānorāda ziņas par autoriem:

Materiāls ar ziņām par autoriem jāparaksta.

Atsevišķā slēgtā, ar devīzi apzīmētā aploksnē iesniedzami apsvērumi par tehniskā projekta izstrādes termiņiem un projektēšanas darbu izmaksu aprēķins.

Izejmateriāli projektēšanai:

Izejmateriālus kopā ar Nolikumu un tā pielikumiem žūrijas atbildīgais sekretārs nosūta dalībniekiem nedēļas laikā pēc domes lēmuma par konkursa izsludināšanu.

Pēc vēlēšanās dalībnieki materiālus var saņemt arī tieši pie žūrijas atbildīgā sekretāra Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, tālr. 7754071.

Darba termiņi, vērtēšana - konkursa projekta materiāli iesniedzami līdz 2000.gada 31.maijam plkst.16.00 žūrijas atbildīgajam sekretāram Edinburgas prospektā 75, 29.istabā.

Konsultācijas programmas jautājumos saņemamas pie pilsētas galvenā arhitekta A.Bīviņa Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 34.istabā, tālr.7752158; tālr./fax.7751244 līdz š.g. 3.maijam.

Konkursa žūrija iesniegtos skiču projektus izvērtē līdz š.g. 9.jūnijam.

Konkursa žūrijas sastāvs pievienots 2.pielikumā. Tā organizē savu darbu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1995.gada 7.novembra Noteikumiem Nr.324 par būvprojektu un teritoriālplānošanas projektu skiču konkursiem.

Konkursa dalībniekiem garantēta samaksa par atbilstoši konkursa prasībām izstrādātu projekta skici Ls 600.

Relatīvi labākajam projektam paredzēta prēmija Ls 600.

Žūrijai ir tiesības noteikt citu prēmiju rangu un lielulu sadalījumu apstiprinātās kopējās summas ietvaros, vadoties no iesniegto projektu līmeņa.

Prēmija un samaksa par skices projektu saņemama Jūrmalas pilsētas domes grāmatvedībā līdz š.g. 4.augustam. Visi projekti pēc konkursa noslēguma ir pašvaldības īpašums.

Relatīvi labākā konkursa projekta autoram dome garantē tiesības izstrādāt tehnisko projektu (darba zīmējumus), noslēdzot attiecīgu līgumu.

Konkurss uzskatāms par notikušu, ja iesniegts kaut vai viens konkursa prasībām atbilstošs darbs.

Noteikumus sagatavoja -  A.Bīviņš

Noteikumi saskaņoti

Latvijas Arhitektu savienībā __________________J.Poga


1.pielikuma 1.pielikums

Noteikumi projektēšanai un telpu programma

 1. Projektā jāparedz esošās ēkas pārbūve, to papildinot ar piebūvēm un virsbūvēm, dodot integrētu mūsdienīgu administratīvās ēkas veidolu. Attiecīgi pamatojot, var paredzēt esošās ēkas nojaukšanu daļēji vai pilnīgi. Projektējamās ēkas augstums - līdz 4 stāviem, atsevišķas izbūves var būt augstākas. Videjās vispārceltniecisko darbu izmaksas plānojamas līdz 350 Ls/kv.m.

 2. Jāparedz tehniski un plānojuma pasākumi, lai mazinātu blakus esošās dzelzceļa līnijas - trokšņu un vibrācijas ietekmi.

 3. Blakus esošajā zemesgabalā Jomas ielā 4 paredzēta Latvenergo Jūrmalas klientu apkalpošanas centra administratīvās ēkas būve - tās augstums 2-3 stāvi, apbūves laukums 250-300 kv.m. Tās novietojums - zemesgabala austrumu daļā.

 4. Projektējamajai ēkai ieeja paredzama no Jomas ielas. Autostāvvietas paredzamas zemesgabala Jomas ielā 4 rietumdaļā kopīgas abām administratīvajām ēkām.

 5. Ēkā paredzamas šādas galvenās telpas un to grupas:

  Uzgaidāmās telpas apmeklētājiem paredzēmas gaiteņos, attiecīgi palielinot to platumu.

  Ēkai inženierapgāde paredzama no pilsētas tīkliem, apkure - vietējā, ar gāzi.


1.pielikuma 2.pielikums

APSTIPRINU  

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

_______________________L.Alksnis

2000.__________________________

Žūrijas komisijas satāvs

A.KĻAVIŅŠ  - žūrijas komisijas priekšsēdētājs, būvvaldes vadītājs,

J.POGA  - žūrijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Latvijas Arhitektu     savienības priekšsēdētājs,

D.CELMIŅA  - žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre, arhitekte-plānotāja.

Žūrijas komisijas locekļi:

A.BĪVIŅŠ  - pilsētas galvenais arhitekts,

D.LIELĀ  - rajona arhitekte-plānotāja,

A.PRIEDE  - domes ekonomikas un pašvaldības īpašuma nodaļas vadītāja,

A.KRONBERGS - arhitekts,

A.ĢELZIS  - arhitekts,

V.ŠTRAMS  - arhitekts,

E.BĒRZIŅŠ - arhitekts-plānotājs.

Sagatavoja A.Bīviņš


2.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 30.marta lēmumu Nr.312

Izdevumu tāme slēgta (pasūtījuma) konkursa organizēšanai (ietverot PVN)

1. Dalībnieku darbu apmaksa 5 x 600 = Ls 3000
2. Prēmija relatīvi labākajam projektam Ls 600
3. Žūrijas ekspertu darba apmaksa 5 x 80 = Ls 400
  Kopā: Ls 4000