Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2000.gada 13.aprīlīNr.335

Par izmaiņām b/o Jūrmalas pilsētas pašvaldības
SIA "Jūrmalas namsaimnieks"
statūtos

Lai sakārtotu pašvaldības īpašumu un bezpeļņas organizācijas Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas namsaimnieks" statūtu kapitāla apmēru, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt b/o Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas namsaimnieks" pamatkapitālu Ls 12 382 965 apmērā uz 2000.gada 1.janvāri ar kopējo daļu skaitu 12 382 965 un vienas daļas nominālvērtību Ls 1 saskaņā ar 1.pielikumu.

  2. Apstiprināt b/o Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas namsaimnieks" statūtu izmaiņas un pilnvarot tās parakstīt domes priekšsēdētāju L.Alksni saskaņā ar 2.pielikumu.

  3. Pilnvarot b/o Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas namsaimnieks" direktoru R.Munkevicu veikt visas nepieciešamās darbības b/o Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas namsaimnieks" statūtu izmaiņu reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

  4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes priekšsēdētāja 1.vietniekam A.Tampem.

Priekšsēdētāja 1.vietnieks       A.Tampe


1.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 13.aprīļa lēmumu nr.335

Bezpeļņas organizācijas Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas namsaimnieks" pamatkapitāls uz 2000.gada 1.janvāri

Pamatkapitāla apjoms, apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 15.aprīļa lēmumu nr.365Ls 12 279 518
Pamatkapitāla apjoma palielinājums 1999.gadāLs 430 636
Pamatkapitāla apjoma samazinājums 1999.gadāLs 327 189
Pamatkapitāla apjoms uz 2000.gada 1.janvāri   Ls 12 382 965

2.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 13.aprīļa lēmumu nr.335

Statūtu izmaiņas iereģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2000.gada _______________

Reģistrācijas nr.___________

Valsts notārs______________

Bezpeļņas organizācijas Jūrmalas pilsētas pašvaldības
sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas namsaimnieks"
STATŪTU izmaiņas

1. Izteikt statūtu 4.2 punktu šādā redakcijā:

"Sabiedrības pamatkapitāla lielums ir Ls 12 382 965 (divpadsmit miljoni trīs simti astoņdesmit divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit pieci lati)."

2. Izteikt statūtu 4.3 punktu šādā redakcijā:

" Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 12 382 965 (divpadsmit miljoni trīs simti astoņdesmit divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit piecām) kapitāla daļām."

Statūtu izmaiņas apstiprinātas
ar Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 13.aprīļa lēmumu nr.335

Pilnvarotā amatpersona

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs     L.Alksnis