Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atzīti par spēku zaudējušiem ar Domes 2007.gada 12.jūlija 20. saistošajiem noteikumiem

2000.gada 13.aprīlīNr.362

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes
1999.gada 10.jūnija lēmumā Nr.604

Sakarā ar Jūrmalas pilsētas prokurora 2000.gada 10.janvāra iesniegumu Nr.S-73 par izmaiņu veikšanu "Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības saistošajos noteikumos", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Izdarīt sekojošas izmaiņas Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 10.jūnija lēmuma Nr.604 "Par izmaiņu apstiprināšanu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības saistošajos noteikumos" pielikumā:

    1.1. Izmainīt 2.1.10.apakšpunktu un izteikt to sekojošā redakcijā:

    "Nodrošināt sadzīves atkritumu tvertnes novietošanu katrā namīpašumā un sadzīves, kā arī komunālo atkritumu izvešanu, ievērojot Jūrmalas pilsētas izstrādātos "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumus", apstiprinātus ar Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 11.septembra lēmumu Nr.526 un sekojošus nosacījumus:

    1.2. Izslēgt 2.1.11.apakšpunktu.

  2. Uzdot domes priekšsēdētāja palīdzei V.Ramānei publicēt 1.punktā minātās izmaiņas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2000.gada 1.maijam.

  3. Uzdot domes juridiskajai nodaļai (M.Purmalis) informēt Jūrmalas pilsētas prokuratūru par veiktajām izmaiņām.

  4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes priekšsēdētāja 1.vietniekam A.Tampem.

Priekšsēdētāja 1.vietnieks         A.Tampe