Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2004. gada 15. decembra 23. saistošajiem noteikumiem

2000.gada 11.maijāNr.447

Par pašvaldības nodevām

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21.pantu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.pantu un 2000.gada 4.maija tūrisma un kūrorta jautājumu komitejas lēmumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Noteikt pašvaldības nodevu un apstiprināt "Saistošie noteikumi par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu nodevu" saskaņā ar pielikumu.

 2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 27.decembra lēmumu Nr. 1178 "Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu nodevu".

 3. Par nodevu iekasētos līdzekļus novirzīt Jūrmalas pilsētas tūrisma tirgus izpētes un reklāmas pasākumu finansēšanai.

 4. Uzdot domes finansu nodaļai (D.Paule) likumā noteiktā kārtībā nosūtīt saistošos noteikumus reģistrācijai Pašvaldību lietu pārvaldei un publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 5. Lai veicinātu pašvaldību nodevu iekasēšanu, atļaut 5% no līdzekļiem, kas iegūti no nodevas iekasēšanas, izmantot tajā iesaistīto darbinieku materiālai stimulēšanai, reizi ceturksnī veicot izmaiņas budžetā.

Priekšsēdētājs        L.Alksnis


Pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 11.maija lēmumu nr.447

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu nodevu

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21.pantu
un likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.pantu

Saistošie noteikumi regulē visu atpūtnieku un tūristu uzņemšanas kārtību Jūrmalas pilsētā.

 1. Nodevas mērķis.

  Līdzekļi novirzāmi Jūrmalas pilsētas tūrisma marketinga (tirgus izpētes) un reklāmas pasākumu finansēšanai.

 2. Nodevas objekts.

  Visu veidu atpūtnieku un tūristu uzņemšana Jūrmalas pilsētā.

 3. Nodevas likme.

  3.1 Atpūtnieku un tūristu nodeva diennaktī - Ls 0,20.

  3.2 Atpūtnieku un tūristu nodeva par personām, kuras uzturas ilgāk par 1 mēnesi - Ls 5 gadā.

 4. Nodevas maksātāji.

  4.1 Nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu maksātāji ir personas, kuras attiecīgās pašvaldības teritorijā tūristu mītnēs uzņem atpūtniekus un tūristus par maksu. Personas, kas nodarbojas ar atpūtnieku un tūristu uzņemšanu, pašvaldības noteiktā kārtībā sniedz tai informāciju par izmitināto atpūtnieku un tūristu skaitu un uzturēšanās laiku.

  4.2 Nodeva nav jāmaksā par personām, kuras saņem pakalpojumus kā pacienti atbilstoši Ārstniecības likumam un kā sociālās rehabilitācijas klienti atbilstoši likumam "Par sociālo palīdzību".

 5. Nodevas maksāšanas atvieglojumi.

  Nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu nav jāmaksā personām, kas ir Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji:

  5.1 bērniem līdz 18 gadu vecumam;

  5.2 ģimenēm, kurās ir 3 un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem;

  5.3 I un II grupas invalīdiem, represētajiem;

  5.4 Černobiļas avārijas seku likvidētājiem;

  5.5 par nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu nav uzskatāmas biļetes vai ieejas kartes, kas personām dod iespēju apmeklēt kādu no pašvaldības teritorijā esošajiem muzejiem, izstādēm, brīvdabas objektiem un citiem objektiem.

 6. Nodevas iekasēšanas kārtība un tās kontroles mehānisms.

  6.1 Atpūtnieku un tūristu nodeva iemaksājama Jūrmalas pilsētas domes (reģistrācijas nr.90000056357) budžeta kontā nr.10-010130127 Latvijas Unibankas Jūrmalas filiālē, kods 310101900, līdz katra mēneša 5.datumam.

  6.2 Kontroli par atpūtnieku un tūristu nodevas uzskaites un iekasēšanas kārtību veic Jūrmalas pilsētas domes finansu nodaļā.

  6.3 Par noteikumu neievērošanu paredzēt administratīvo atbildību līdz Ls 50 apmērā par katru noteikumu pārkāpuma gadījumu.