Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2000.gada 24.augustāNr.695

Par tiesu piesēdētāju
vēlēšanām

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" un iesniegtajiem pieteikumiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ievēlēt Jūrmalas pilsētas tiesas piesēdētājus saskaņā ar 1.pielikumu.

  2. Ievēlēt Rīgas apgabaltiesas piesēdētājus saskaņā ar 2.pielikumu.

  3. Pagarināt tiesas piesēdētāju kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2000.gada 13.septembrim.

  4. Domes priekšsēdētāja palīdzei V.Ramānei sniegt informāciju pilsētas laikrakstā "Jūrmalas Ziņas" par tiesas piesēdētāju kandidātu papildu izvirzīšanu.

Priekšsēdētājs        L.Alksnis


1.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 24.augusta lēmumu nr.695

Jūrmalas pilsētas tiesas piesēdētāji

Vārds, uzvārds Izvirza
Sandra Eisaka deputāts L.Aleksejevs
Gunivaldis Eisaks -"-
Vija Vītiņa Jūrmalas pilsētas dome
Ligita Bunga -"-
Zigrīda Migla -"-


2.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 24.augusta lēmumu nr.695

Rīgas apgabaltiesas piesēdētāji

Vārds, uzvārdsIzvirza
Oskars Eisaks deputāts I.Ančāns
Atis Meibergs Jūrmalas pilsētas dome