Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2000.gada 21.septembrīNr.816

Par izmaiņām Jūrmalas 1.ģimnāzijas
un Majoru pamatskolas darbinieku
štatu sarakstā

Lai paaugstinātu Jūrmalas reģionālā datorcentra darbības efektivitāti un radītu labākus apstākļus Jūrmalas 1.ģimnāzijas skolēnu izglītībai, Jūrmalas reģionālais datorcentrs kā izglītības iestādes struktūrvienība ar 2000.gada 1.augustu pārcelts no Majoru pamatskolas un Jūrmalas 1.ģimnāziju.

Ņemot vērā augstāk minēto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Samazināt Majoru pamatskolas darbinieku štata vienību skaitu par 1 datortehnikas inženiera vienību un palielināt Jūrmalas 1.ģimnāzijas darbinieku štata vienību skaitu par 1 datortehnikas inženiera vienību.

  2. Samazināt Majoru pamatskolas budžetu par Ls 572 un palielināt Jūrmalas 1.ģimnāzijas budžetu par Ls 572.

  3. Uzdot Jūrmalas skolu valdei (V.Reinkaite) un domes finansu nodaļai (D.Paule) veikt pārkārtojumus mērķdotāciju sadalē centra pedagoģiskās darbības nodrošināšanai.

Priekšsēdētājs          L.Alksnis