Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2000.gada 2.novembrīNr.979

Par telpu nomas līguma noslēgšanu
Jūrmalā, Asaru prospektā 2

Pamatojoties uz privatizācijas, nedzīvojamā un vasarnīcu fonda telpu izmantošanas komisijas 2000.gada 10.maija sēdes protokolu nr.5 un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 23.decembra lēmumu nr.1278 "Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamā un vasarnīcu fonda ēku vai atsevišķu telpu un ar tām saistīto zemes platību) iznomāšanas un izīrēšanas kārtību", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Noslēgt līgumu ar Rīgas pilsētas Veterināro pārvaldi (juridiskā adrese - Rīga, Smilšu iela 7, reģistrācijas nr.0009922755) par telpu nomu Jūrmalā, Asaru prospektā 2, kas sastāv no ēkas telpām ar kopējo platību 348,76 kv.m, līdz 2005.gada 24.jūlijam veterinārās darbības veikšanai, nosakot nomas maksu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes noteiktām likmēm.

  2. Uzdot b/o Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas namsaimnieks" (R.Munkevics) 2 mēnešu laikā sagatavot un noslēgt šā lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs  (paraksts)      L.Alksnis