Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2000.gada 2.novembrīNr.984

Par projektu "Jūrmalas pilsētas
dzīvojamā rajona Kauguri-1
siltumapgādes rekonstrukcija"

Lai iekļautu 2002.gada valsts investīciju programmā projektu "Jūrmalas pilsētas dzīvojamā rajona Kauguri-1 siltumapgādes rekonstrukcija" ar kopējo izmaksu Ls 358278, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ņemt aizdevumu 2002.gadā Ls 179139 apmērā (50% no kopējās izmaksas) uz desmit gadiem, atmaksu sākot ar 2003.gadu un garantēt kredīta atmaksu ar pilsētas budžeta līdzekļiem.

  2. Uzdot pašvaldības uzņēmumam "Jūrmalas pilsētas siltumtīkli" (V.Dziesma) apmaksāt aizdevumu Ls 179139 Jūrmalas pilsētas domei, noslēdzot savstarpējo līgumu.

  3. Uzdot domes finansu nodaļai (D.Paule) projekta realizācijai domes 2002.gada budžeta plānā paredzēt Ls 71656 (20% no kopējās izmaksas).

  4. Pieņemt zināšanai, ka minētā projekta realizācijai daļu no kopējās izmaksas Ls 107483 (30% no kopējās izmaksas) plānots segt no valsts budžeta.

Priekšsēdētājs          L.Alksnis