Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2000.gada 16.novembrīNr.1040

Par darba grupas izveidošanu

Pamatojoties uz 2000.gada 3.augustā pieņemtajiem grozījumiem Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 43.panta 3.punktā, kas paredz pilsētas domes tiesības izdot saistošos noteikumus jautājumā par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības laika un vietas ierobežojumiem un, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas uzņēmējdarbības un licencēšanas komisijas 2000.gada 7.septembra protokola Nr.201 pielikumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot darba grupu sekojošā sastāvā:

  J.POĻAKS  - darba grupas vadītājs, Jūrmalas pilsētas domes licencēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks,
  L.ALEKSEJEVS  - licencēšanas komisijas loceklis,
  R.PURVIŅŠ  - licencēšanas komisijas loceklis,
  B.SPĪGOLE  - Jūrmalas skolu valdes ārste,
  J.STARKA  - Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja,
  L.KUNCĒVIČS - Jūrmalas Policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks,
  A.ZEĻENKO - Jūrmalas municipālās policijas priekšnieka vietnieks,
  A.LEIŠAVNIECE - Jūrmalas domes komercnodaļas galvenā speciāliste.

 2. Uzdot darba grupai divu mēnešu laikā izvērtēt esošo situāciju pilsētā par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vietām un laikiem un par nelegālajām alkohola tirdzniecības vietām dot priekšlikumu domei lēmuma projekta veidā.

Priekšsēdētājs          L.Alksnis