Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2000.gada 16.novembrīNr.1051

Par Jūrmalas pilsētas municipālās
policijas štatu sarakstu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes un Jūrmalas pilsētas municipālās policijas koplīguma 4.2 un 4.3 punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Jūrmalas pilsētas municipālās policijas štatu sarakstu 2001.gadam saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs        L.Alksnis


Pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 16.novembra lēmumu nr.1051

Jūrmalas pilsētas municipālās polcijas
štatu saraksts 2001.gadam

Amats Amatalga latos Štata vienību skaits Mēneša darba algas fonds latos
Priekšnieks 395 1 395
Priekšnieka vietnieks 260 1 260
Grāmatvede inspektore 260 1 260
Vecākais inspektors 215 5 1 075
Inspektors 185 5 925
Apkopēja 95 1 95
KOPĀ 14 3 010