Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2000.gada 30.novembrīNr.1102

Par Jūrmalas pilsētas nakts patversmes
nolikuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 21.septembra lēmumu Nr.846 "Par bezpeļņas organizācijas Jūrmalas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sociālo pakalpojumu centrs" likvidāciju" un uz Jūrmalas pilsētas domes sociālo, medicīnas, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2000.gada 23.oktobra lēmumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas nakts patversmes nolikumu saskaņā ar pielikumu.

 2. Papildināt Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldes štatu sarakstu ar vienību - nakts patversmes komendants-sociālais darbinieks, ar mēnešalgu Ls 200.

 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam A.Henkelam.

Priekšsēdētājs          L.Alksnis


Pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 30.novembra lēmumu Nr.1102

JŪRMALAS PILSĒTAS NAKTS PATVERSMES
NOLIKUMS

Nolikums izstrādāts ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1995.gada 21.februāra ieteikumiem "Nakts patversmes paraugnolikums" un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 12.septembra noteikumiem Nr.313 "Noteikumi par prasībām sociālās palīdzības pakalpojumu sniedzējiem".

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Jūrmalas pilsētas nakts patversme Jūrmalā, Dīķu ielā 30, ir Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldes izveidota struktūrvienība, kas nodrošina iespēju personām bez pastāvīgas dzīvesvietas (pajumtes) iespēju krīzes situācijā pārnakšņot, kā arī saņemt padomu tālākai rīcībai, ja tām ir vēlēšanās mainīt savu pašreizējo situāciju.

1.2. Nakts patversme savā darbā ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus, Labklājības ministrijas normatīvus, Jūrmalas pilsētas domes lēmumus, labklājības pārvaldes rīkojumus, nakts patversmes nolikumu.

1.3. Nakts patversmi organizē vai likvidē saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

2. NAKTS PATVERSMES FINANSĒŠANA

Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju uzturēšanos nakts patversmē finansē Jūrmalas pilsētas dome, līdzekļus novirzot caur labklājības pārvaldi.

3. PATVERSMES UZDEVUMI

3.1. Nakts patversmes uzdevums ir personām bez pastāvīgas dzīvesvietas nodrošināt iespēju saņemt šādus pakalpojumus:

3.1.1. atsevišķas guļamtelpas vīriešiem un sievietēm;
3.1.2. brokastis, vakariņas;
3.1.3. dušu vai pirti;
3.1.4. nepieciešamās higiēnas un dezinfekcijas iespējas.

3.2. Nakts patversme klientam nodrošina personas drošību un viņa mantas saglabāšanu drošībā visu nakts patversmē pavadīto laiku.

3.3. Nakts patversmē klients var saņemt atbalstu padoma vai informācijas veidā:

3.3.1. par iespējām mainīt viņa pašreizējo situāciju;
3.3.2. par citiem pakalpojumu sniedzējiem.

3.4. Nakts patversme nodrošina nepieciešamības gadījumā pirmās palīdzības sniegšanu.

3.5. Nakts patversmes uzdevums ir nepieciešamības gadījumā izsaukt ātro medicīnisko palīdzību vai citus dienestus.

3.6. Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts dienestu nakts patversme veicina tās iemītnieku iesaistīšanu pagaidu sabiedriskos darbos.

3.7. Nakts patversmei ir tiesības organizēt labdarības akcijas.

4. UZŅEMŠANAS, UZTURĒŠANĀS UN IZSLĒGŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Lai saņemtu pakalpojumu nakts patversmē, persona iesniedz nakts patversmes atbildīgajam darbiniekam iesniegumu (1.pielikums) un uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

4.2. Nakts patversmē tiek uzņemti Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji, uzrādot nakts patversmes atbildīgā darbinieka norīkojumu (1.pielikums) nakts patversmes pakalpojuma saņemšanai.

4.3. Uzņemot personu naksts patversmē, pamatojoties uz norīkojumu, tiek noslēgts līgums ar klientu (2.pielikums). Līgums nosaka abu pušu pienākumus, paredzamo klienta uzturēšanās ilgumu patversmē. Noslēdzot līgumu ar atbildīgo darbinieku klientam tiek piešķirta zaļā karte (3.pielikums), kura apliecina šīs personas uzturēšanās vietu un laika periodu. Tiek iekārtota klienta personīgā lieta (4.pielikums).

4.4. Atsevišķos gadījumos nakts patversmē personu var pieņemt bez dokumentu uzrādīšanas, ja nav iespējams objektīvu apstākļu dēļ nokārtot nepieciešamās formalitātes.

4.5. Nakts patversmē neuzņem personas alkohola vai narkotisko vielu reibuma stāvoklī.

4.6. Jūrmalas pilsētas nakts patversmes klientam trīs darba dienu laikā jāiziet medicīniskā apskate tuberkulozes profilaksei.

4.7. Nakts patversmē iemītnieki var atrasties no plkst.19.00 līdz 08.00, izņēmuma gadījumā, kad patversmē pa dienu var atrasties iemītnieki, kuri piekrīt piedalīties patversmes saimniecības darbos.

4.8. Maksimālais personas uzturēšanās ilgums nakts patversmē ir 60 dienas kalendārajā gadā.

Personas uzturēšanās laiku patversmē var pagarināt ar labklājības pārvaldes vadītāja rīkojumu, bet ne ilgāk kā uz 30 dienām, pamatojoties uz nakts patversmes atbildīgā darbinieka atzinumu.

4.9. Ja nakts patversmē ir brīvas vietas, personai ir tiesības izmantot patversmes pakalpojumus par pilnu samaksu, personai sedzot visus izdevumus, kas saistīti ar uzturēšanos patversmē. Tādā gadījumā norīkojums nav nepieciešams.

4.10. Iemītnieki, kuri neievēro iekšējās kārtības noteikumus (5.pielikums), no patversmes tiek izraidīti.


Nakts patversmes nolikuma 1.pielikums

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes
nakts patversmes atbildīgajam darbiniekam

___________________________________

no ________________________________

pēdējā pieraksta vieta _________________

___________________________________

iesniegums.

Lūdzu uzņemt mani nakts patversmē, tā kā esmu palicis/kusi bez pajumtes.

_________________________

(paraksts)  

_____________________

 (datums)

 Lūdzu uzņemt nakts patversmē.

Labklājības pārvaldes atbildīgais darbinieks   _____________________


Nakts patversmes nolikuma 2.pielikums

LĪGUMS

Jūrmalā,       ______.gada ____.___________

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes nakts patversmes atbildīgais darbinieks un nakts patversmes iemītnieks

_______________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods)

noslēdz līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

 Nakts patversme nodrošina iespēju personai bez noteiktas dzīvesvietas saņemt pajumti.

2. Pušu pienākumi un tiesības

2.1. Nakts patversmes atbildīgais darbinieks:

2.1.1. iepazīstina iemītnieku ar iekšējās kārtības noteikumiem nakts patversmē;
2.1.2. konsultē iemītnieku neskaidros sociālos jautājumus un sniedz informāciju par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus;
2.1.3. izsniedz iemītniekam zaļo karti, kas apliecina iemītnieka uzturēšanās vietu un laiku;
2.1.4. ir tiesības izraidīt no nakts patversmes iemītnieku, ja viņš neievēro iekšējās kārtības noteikumus.

2.2. Nakts patversmes iemītnieka pienākumi:

2.2.1. ir atbildīgs par patiesu ziņu sniegšanu;
2.2.2. ievērot nakts patversmes iekšējās kārtības noteikumus;
2.2.3. zaļo karti iemītnieks uzrāda atbildīgajam dežurantam, kurš reģistrē personu žurnālā;
2.2.4. iemītnieks nakts patversmē var uzturēties no plkst.19.00 līdz 08.00;
2.2.5. ir tiesības neskaidros jautājumos griezties pie nakts patversmes atbildīgā darbinieka.

3. Iemītnieks nakts patversmē var uzturēties 60 dienas kalendārajā gadā. Ja iemītnieks, uzturēdamies nakts patversmē, pierādījis, ka vēlas dzīvē kaut ko mainīt, bet no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ rodas aizkavēšanās dokumentu kārtošanā vai citu attaisnojošu apstākļu dēļ, tad viņa uzturēšanās laiku patversmē var pagarināt ar Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldes vadītāja rīkojumu, bet ne ilgāk kā uz 30 dienām. Ir nepieciešams atbildīgā darbinieka atzinums.

4. Par izmaiņām vai papildinājumiem šajā līgumā puses rakstiski paraksta vienošanos.

5. Paraksti:

 Atbildīgais darbinieks    Iemītnieks

__________________    _______________


Nakts patversmes nolikuma 3.pielikums

Jūrmalas pilsētas nakts patversme
Dīķu ielā 30

_____________________________
Vārds, uzvārds

_____________________________
uzņemš.datums, derīguma termiņš

_____________________________
iemītnieka paraksts

_____________________________
atbildīgā darbinieka paraksts

Jūrmalas pilsētas nakts patversme
Dīķu ielā 30

_____________________________
Vārds, uzvārds

_____________________________
uzņemš.datums, derīguma termiņš

_____________________________
iemītnieka paraksts

_____________________________
atbildīgā darbinieka paraksts

Jūrmalas pilsētas nakts patversme
Dīķu ielā 30

_____________________________
Vārds, uzvārds

_____________________________
uzņemš.datums, derīguma termiņš

_____________________________
iemītnieka paraksts

_____________________________
atbildīgā darbinieka paraksts

Jūrmalas pilsētas nakts patversme
Dīķu ielā 30

_____________________________
Vārds, uzvārds

_____________________________
uzņemš.datums, derīguma termiņš

_____________________________
iemītnieka paraksts

_____________________________
atbildīgā darbinieka paraksts

Jūrmalas pilsētas nakts patversme
Dīķu ielā 30

_____________________________
Vārds, uzvārds

_____________________________
uzņemš.datums, derīguma termiņš

_____________________________
iemītnieka paraksts

_____________________________
atbildīgā darbinieka paraksts

Jūrmalas pilsētas nakts patversme
Dīķu ielā 30

_____________________________
Vārds, uzvārds

_____________________________
uzņemš.datums, derīguma termiņš

_____________________________
iemītnieka paraksts

_____________________________
atbildīgā darbinieka paraksts

Jūrmalas pilsētas nakts patversme
Dīķu ielā 30

_____________________________
Vārds, uzvārds

_____________________________
uzņemš.datums, derīguma termiņš

_____________________________
iemītnieka paraksts

_____________________________
atbildīgā darbinieka paraksts

Jūrmalas pilsētas nakts patversme
Dīķu ielā 30

_____________________________
Vārds, uzvārds

_____________________________
uzņemš.datums, derīguma termiņš

_____________________________
iemītnieka paraksts

_____________________________
atbildīgā darbinieka paraksts

Jūrmalas pilsētas nakts patversme
Dīķu ielā 30

_____________________________
Vārds, uzvārds

_____________________________
uzņemš.datums, derīguma termiņš

_____________________________
iemītnieka paraksts

_____________________________
atbildīgā darbinieka paraksts


Nakts patversmes nolikuma 4.pielikums

ANKETA

 1. Vārds, uzvārds .............................................................................................................
 2. Dzimšanas dati vai personas kods ................................................................................
 3. Dzimšanas vieta ...........................................................................................................
 4. Cik ilgi dzīvo Jūrmalā ..................................................................................................
 5. Pēdējā pieraksta vieta ...................................................................................................
 6. Izglītība .......................................................................................................................
 7. Profesija ......................................................................................................................
 8. Ģimenes stāvoklis ........................................................................................................
 9. Personas apliecinoši dokumenti ...................................................................................

  .................................................................................

 10. Vai Jums ir kādi ienākumi ...........................................................................................
 11. Kādas problēmas vēlaties atrisināt uzturoties nakts patversmē ..............................................................................................................................
 12. Vai esat griezies pēc palīdzības kādā iestādē...............................................................
 13. Vai savas problēmas varat atrisināt pats vai kopā ar soc.darbinieku .....................................................................................................................................
 14. Cik ilgi vēlaties uzturēties n/patversmē .......................................................................
 15. Ar n/patversmes iekšējās kārtības noteikumiem esmu iepazinies..................................

Iestāšanās datums ...............................................

Pie soc.darb.datums ............................................

Izstāšanās datums ...............................................

Jūrmalas pilsētas nakts patversme
Dīķu ielā 30

1. DATI (ZIŅAS) PAR PERSONU ..................................................................................

.................................................................................................................

2. PROBLĒMA ..............................................................................................................

.................................................................................................................

3. KONSULTĀCIJA ......................................................................................................

.................................................................................................................

4. PROBLĒMAS RISINĀJUMA GAITA .......................................................................

.................................................................................................................

5. REZULTĀTI ...............................................................................................................

.................................................................................................................


Nakts patversmes nolikuma 5.pielikums

NAKTS PATVERSMES
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 1. Ierodoties nakts patversmē, personai jāuzrāda atbildīgam dežurantam norīkojums no policijas nodaļas vai Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldes atbildīgā darbinieka nakts patversmē, vai arī zaļo karti. Izņēmuma gadījumos par attiecīgās personas uzņemšanu lemj atbildīgais dežurants.
 2. Atbildīgais dežurants, uzņemot patversmē personu, pārbauda vai tā nav alkohola reibumā vai nav klāt ieroči un narkotiskās vielas.
 3. Dežurants reģistrē ieradušos personu uzņemšanas žurnālā un iepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem (ja to nav izdarījis labklājības pārvaldes atbildīgais darbinieks) par ko persona parakstās.
 4. Visas personas ir pakļautas sanitāri-higiēniskai apstrādei. Dezinsekcija, mazgāšana, tīras veļas vai virsdrēbju izsniegšana (pēc vajadzības).
 5. Personīgās mantas un dokumentus var nodot glabāšanā atbildīgajam dežurantam pret parakstu. Pretējā gadījumā par mantu nozušanu dežurants nav atbildīgs.
 6. Nakts patversmē kategoriski aizliegts:
 7. Smēķēt atļauts tikai norādītās vietās.
 8. Iemītnieki ir atbildīgi par inventāru, kas ir nodots viņu rīcībā, tīrību un kārtību savās guļvietās un istabās.
 9. Iemītniekam tiek izsniegta gultas veļa.
 10. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu iemītnieku, nakts patversmes atbildīgais darbinieks, pamatojoties uz atbildīgā dežuranta ziņojumu, ir tiesīgs izraidīt no patversmes un atteikt atkārtotu uzņemšanu nakts patversmē.
 11. Iemītniekam ir jāierodas pie labklājības pārvaldes atbildīgā darbinieka nakts patversmē uz pārrunām.
 12. Iemītniekiem obligāti jāiziet profilaktiskā pārbaude uz tuberkalozi.