Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2000.gada 30.novembrīNr.1120

Par zemesgabalu ieskaitīšanu
kompensācijas fondā

Lai bijušajiem zemes īpašniekiem (vai viņu mantiniekiem) nodotu īpašumā līdzvērtīgu zemi likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 12.panta 3.punktā un ar Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 11.septembra lēmumu nr.544 "Par kārtību, kādā bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem nododami īpašumā līdzvērtīgi zemesgabali" noteiktā kārtībā, ir jāizveido līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonds, ieskaitot tajā zemi, kas saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu Zemesgrāmatās" 6.pantu, paliek pašvaldības rīcībā līdz zemes reformas pabeigšanai.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Latvijas Republikas likumiem un Jūrmalas pilsētas zemes komisijas atzinumiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Ieskaitīt kompensācijas fondā šādus zemesgabalus Jūrmalā (saskaņā ar pievienotajiem pārskata plāniem un zemesgabalu skicēm):

  1. Vasaras iela 34  - 1944 kv.m;
  2. Žubītes iela 46a  - 3862 kv.m;
  3. Bērzu iela 8a  - 3220 kv.m;
  4. Valtera prospekts 25 - 3660 kv.m;
  5. Valtera prospekts 27 - 3660 kv.m;
  6. Valtera prospekts 29 - 3633 kv.m;
  7. Valtera prospekts 31 - 3633 kv.m;
  8. Valtera prospekts 35 - 3694 kv.m;
  9. "Dzintari 8902"  - 5250 kv.m.
Priekšsēdētājs          L.Alksnis