Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2000.gada 14.decembrīNr.1145

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņēmuma
"Jūrmalas pilsētas siltumtīkli"
reorganizāciju

Lai uzlabotu Jūrmalas pilsētas centralizētās siltumenerģijas patērētāju apkalpošanu un īstenotu Jūrmalas siltumapgādes attīstības koncepciju, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Reorganizēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņēmumu "Jūrmalas pilsētas siltumtīkli" (Uzņēmums) pārveidojot to par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" (Sabiedrība), kurā viss pamatkapitāls pieder Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

 2. Noteikt, ka Sabiedrība ir Uzņēmuma tiesību, pienākumu un saistību pārņēmēja.

 3. Apstiprināt Uzņēmuma reorganizācijas komisiju šādā sastāvā:

  L.AUŠTA
  komisijas priekšsēdētāja, domes ekonomikas un pašvaldības īpašuma nodaļas galvenā speciāliste;
  komisijas locekļi:
  V.DZIESMA - Uzņēmuma direktora pienākumu izpildītājs;
  E.MĀLDERE - Uzņēmuma galvenā grāmatvede;
  E.RAKIŠA - domes juridiskās nodaļas galvenā speciāliste;
  P.LEIŠKALNS - domes revīzijas komisijas priekšsēdētājs.

 4. Uzdot Uzņēmuma reorganizācijas komisijai (L.Aušta):

  4.1 publicēt lēmumu par Uzņēmuma reorganizāciju laikrakstos;

  4.2 veikt Uzņēmuma reorganizāciju;

  4.3 veikt Uzņēmuma inventarizāciju un sastādīt Uzņēmuma dokumentu pieņemšanas un nodošanas aktu;

  4.4 iesniegt domes ekonomikas un pašvaldības īpašuma nodaļai (A.Priede) Uzņēmuma slēguma bilanci un Sabiedrības sākuma bilanci, apaļo zīmogu un komisijas aktu par veikto darbu Uzņēmuma reorganizācijā.

 5. Uzdot Uzņēmuma direktora p.i. V.Dziesmam likumā noteiktā kārtībā brīdināt Uzņēmuma darbiniekus par Uzņēmuma reorganizāciju, pārcelšanu darbā Sabiedrībā un iespējamo darba līguma izbeigšanu darbinieku skaita samazināšanas gadījumā.

 6. Uzdot Uzņēmuma direktora p.i. V.Dziesmam 1 mēneša laikā izstrādāt un iesniegt domei apstiprināšanai Sabiedrības statūtus.

 7. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes priekšsēdētāja 1.vietniekam A.Tampem.

Priekšsēdētājs        L.Alksnis