Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2000.gada 28.decembrīNr.1170

Par pastāvīgo valsts valodas
prasmes atestācijas komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 28.augusta noteikumu Nr.296 "Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību" 35.punktu un Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas valsts valodas centra 2000.gada 13.decembra vēstuli Nr.20.1-7/294, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Ar 2001.gada 1.janvāri likvidēt Jūrmalas pastāvīgo valsts valodas prasmes atestācijas komisiju.

Priekšsēdētājs          L.Alksnis