Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2002. gada 18. decembra 30. nolikumu

2000.gada 28.decembrīNr.1188

Par Jūrmalas pilsētas muzeja
nolikuma un štatu saraksta
apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Muzeju likumu un Jūrmalas pilsētas domes sociālo, medicīnas, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2000.gada 11.decembra lēmumu Nr.16-2/17, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas muzeja nolikumu saskaņā ar 1.pielikumu.

 2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas muzeja štatu sarakstu – 18 amata vienības saskaņā ar 2.pielikumu.

Priekšsēdētājs          L.Alksnis


1.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 28.decembra lēmumu Nr.1188

JŪRMALAS PILSĒTAS MUZEJA
NOLIKUMS

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 1. Jūrmalas pilsētas muzejs un tā filiāle(turpmāk tekstā – Muzejs) ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša iestāde, materiālās un garīgās kultūras vērtību krātuve par Jūrmalas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām.
 2. Muzejā esošais materiālās un garīgās kultūras vērtību kopums jeb muzeja krājums ir Nacionālā muzeju krājuma sastāvdaļa – nacionālā bagātība, kas atrodas valsts aizsardzībā un kuras pārraudzību veic Muzeju valsts pārvalde.
 3. Muzeja juridiskā adrese: Jūrmalas pilsētas muzejs
  Tirgoņu iela 29
  Jūrmala, LV 2015

 4. Muzejam ir viena filiāle: Aspazijas māja
  (atvērta 1996.gada 18.maijā)
  Adrese: Z.Meierovica prosp.20
  Jūrmala, LV 2015

 5. Muzejs ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības pārziņā esoša iestāde. Muzejs darbojas kā juridiska persona, tam ir savs zīmogs ar pilnu muzeja nosaukumu, emblēmu tajā, un norēķinu konti kredītiestādēs.
 6. Muzeja darbības tiesiskais pamats ir Nolikums, kuru apstiprina Jūrmalas pilsētas dome. Savā darbībā muzejs vadās no Muzeju likuma, likuma”Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, ievēro Latvijas Republikas tiesību aktus, tam ir saistošs Starptautiskās muzeju padomes(ICOM)Profesionālās ētikas kodekss un citi starptautisko muzeju organizāciju normatīvie dokumenti.
 7. Muzeja filiāles – Aspazijas mājas darbību reglamentē Jūrmalas pilsētas muzeja Nolikums un Iekšējās darba kārtības noteikumi, kā arī muzeja direktora apstiprināti Noteikumi par filiāles darbu un filiāles Iekšējās darba kārtības noteikumi.
II. MUZEJA UZDEVUMI UN FUNKCIJAS

 1. Muzeja galvenais uzdevums(misija) ir vākt, glabāt, pētīt un popularizēt garīgās un materiālās kultūras vērtības par Jūrmalas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vēsturi, īpašu uzmanību veltot Jūrmalas pilsētas savdabībai – Rīgas Jūrmalas un Ķemeru kūrortu(no 18.gs. līdz mūsdienām) pētniecībai un popularizēšanai, kā arī turpināt zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšanu un saglabāšanu Latvijā.

 2. Muzeja mērķis ir veidot pilsētas iedzīvotāju interesi, izpratni un lepnumu par savu kultūras mantojumu, iepazīstināt pilsētas viesus ar Jūrmalas kūrortu savdabību un nozīmi gan valsts, gan starptautiskā mērogā.

 3. Savu mērķu sasniegšanai muzejs un tā filiāle, atbilstoši profilam, veic sekojošu muzejisku darbību:

  3.1. komplektē muzeja krājumu, veic tā uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu saskaņā ar Ministru Kabineta 1998.gada 18.augusta noteikumiem Nr.311 Noteikumi par Nacionālo muzeja krājumu;

  3.2. veic zemūdens vēstures pētījumus;

  3.3. nodarbojas ar zinātniskās pētniecības darbu, veic muzeja krājuma izpēti, pēta Jūrmalu un tās tuvākās apkārtnes vēsturi;

  3.4. organizē un iekārto ekspozīcijas, stacionārās un pārvietojamās izstādes muzejā un ārpus tā;

  3.5. veic zinātniski izglītojošo un kultūras darbu, vada tematiskas un pārskata ekskursijas, lasa lekcijas, organizē dažādus pasākumus, izstrādā un organizē zinātniski izglītojošas pedagoģiskas programmas;

  3.6. savas darbības jomā sniedz mutiskas un rakstiskas konsultācijas, metodisku un praktisku palīdzību citiem muzejiem, iestādēm, organizācijām, uzņēmumiem un privātpersonām.

III. FINANSU LĪDZEKĻI

 1. Muzeja līdzekļus veido:

  1.1. asignējumi no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta;

  1.2. ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

  1.3. juridisko un fizisko personu ziedojumi, dāvinājumi.

 2. Muzeja ieņēmumi tiek izlietoti muzeja darbības finansēšanai.

 3. Muzeja finansu darbības kontrole tiek veikta un pārskati sniegti saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

IV. MUZEJA PĀRVALDE UN STRUKTŪRA

 1. Muzeja un tā filiāles darbu vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Jūrmalas pilsētas pašvaldība, ņemot vērā Muzeju padomes atzinumu.

 2. Muzeja direktors rīkojas muzeja vārdā, pārstāv muzeju un tā filiāli valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī citās institūcijās, atbild par visu muzeja darbu, muzeja krājumu, materiālām vērtībām un finansu līdzekļiem. Direktors kontrolē muzeja plānu, finansu un līgumu disciplīnas ievērošanu. Muzeja direktors ir personīgi atbildīgs par muzeja uzdevumu, funkciju un pienākumu izpildi.

 3. Direktors izstrādā muzeja struktūru un štatu sarakstus, kurus saskaņo ar pilsētas pašvaldību. Direktors nosaka sev pakļauto darbinieku pienākumus, tiesības un atbildības pakāpi; pieņem amatā, pārceļ amatā un atbrīvo no amata darbiniekus likumā noteiktajā kārtībā.

 4. Muzeja direktoram ir viens vietnieks - direktora vietnieks saimnieciski tehniskajā un finansu darbā.

 5. Muzeja darbību realizē muzeja struktūrvienības – krājuma nodaļa, speciālisti, filiāle, finansu un saimnieciski tehniskais dienests.

  5.1. Muzeja krājuma nodaļa:

  5.1.1. veic lietisko, tēlojošo, rakstisko un kinofotofonomateriālu komplektēšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu;

  5.1.2. veic visa muzeja un filiāles krājuma darba (komplektēšana, saglabāšana, uzskaite, restaurācija, izmantošana) centralizētu uzskaiti, glabā šī darba dokumentāciju;

  5.1.3. veic zinātniski pētniecisko darbu, piedalās ekspozīciju veidošanā un iekārto izstādes;

  5.1.4. veic muzeja un nodaļas profilam atbilstošu zinātniski izglītojošu, konsultatīvu un metodisku darbu;

  5.1.5. veido un glabā visa muzeja un nodaļas vēstures zinātnisko krājumu, kā arī dažādas krājuma uzskaites, apstrādes, zinātniskās kartotēkas u.c.

  5.2. Zinātniskie speciālisti:

  5.2.1. komplektē muzeja profilam atbilstošus krājuma materiālus, veic to pirmatnējo uzskaiti (sastāda pieņemšanas – nodošanas aktus, uzskaites kartītes);

  5.2.2. veic zinātniskās pētniecības darbu, veido ekspozīcijas un iekārto izstādes, sagatavo un publicē zinātnisko pētījumu rezultātus;

  5.2.3. veic muzeja profilam atbilstošu zinātniski izglītojošu, konsultatīvu un metodisku darbu;

  5.2.4. Galvenais zemūdens vēstures speciālists organizē un piedalās zemūdens vēstures ekspedīcijās, sagatavo un publicē zinātniskus pārskatus, veido zemūdens arheoloģijas centra attīstības bāzi Jūrmalā;

  5.2.5. Galvenais mākslas speciālists komplektē, glabā un veic muzeja profilam atbilstošo mākslas kolekciju uzskaiti, zinātnisko apstrādi, nodrošina to izmantošanu un saglabāšanu;

  5.3. Galvenais sabiedrisko attiecību speciālists:

  5.3.1. organizē un veic muzeja reklāmas pasākumus – sagatavo un publicē reklāmas izdevumus, sagatavo publikācijas presē un periodiskajos izdevumus, sniedz informāciju TV, radio raidījumiem, dažādiem preses izdevumiem, sagatavo pārdošanai suvenīrus ar muzeja atribūtiku u.c.

  5.3.2. veic muzeja pakalpojumu tirgus izpēti un noskaidro apmeklētāju viedokli – organizē aptaujas, apkopo rezultātus u.c.

  5.3.3. veic muzeja profilam atbilstošu zinātniski izglītojošu, konsultatīvu un metodisku darbu.

  5.4. Muzeja filiāle – Aspazijas māja:

  5.4.1. komplektē muzeja un filiāles profilam atbilstošus krājuma materiālus, veic to pirmatnējo uzskaiti (sastāda pieņemšanas - nodošanas aktus, uzskaites kartītes);

  5.4.2. veic zinātniskās pētniecības darbu, piedalās ekspozīciju veidošanā un iekārto izstādes, veido un glabā dažādas krājuma uzskaites, apstrādes un zinātniskās kartotēkas u.c.

  5.4.3. veic muzeja un filiāles profilam atbilstošu zinātniski izglītojošu, konsultatīvu un metodisku darbu;

  5.4.4. komplektē, glabā un veic muzeja un filiāles profilam atbilstošas bibliotēkas uzskaiti, zinātnisko apstrādi, nodrošina tās izmantošanu un saglabāšanu.

 6. Muzeja darbības nodrošināšanai atbilstoši MK Noteikumiem par Nacionālo muzeja krājumu muzejā darbojas Muzeja Krājuma komisija:

  6.1. komisijas sastāvu apstiprina direktors;

  6.2. komisijas priekšsēdētājs ir muzeja galvenais krājuma glabātājs;

  6.3. komisija darbojas saskaņā ar direktora apstiprinātu Nolikumu.

 7. Muzeja un tā struktūrvienību darbs norit saskaņā ar gada un perspektīviem plāniem un gada finansu tāmi.

 8. Muzeja darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Iekšējās darba kārtības noteikumi un amata pienākumi.

V. MUZEJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 1. Muzeja tiesības:

  1.1. saņemt pašvaldības finansējumu , paredzot līdzekļus Muzeja likuma 17.pantā norādītajiem mērķiem;

  1.2. sniegt maksas pakalpojumus, veikt izdevējdarbību, izmantojot iegūtos līdzekļus muzeja darbības attīstībai, muzeja krājuma papildināšanai un saglabāšanai, restaurācijai, darbinieku profesionālo zināšanu pilnveidošanai, viņu materiālai stimulēšanai un pētniecības darba nodrošināšanai;

  1.3. realizēt lietošanas tiesības, autortiesības un blakustiesības uz muzeja pārvaldījumā esošo Nacionālā krājuma daļu;

  1.4. realizēt starpvalstu izstāžu apmaiņas programmas un eksponēt muzeja kolekcijas vai atsevišķus priekšmetus ārpus valsts robežām, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kultūras pieminekļu izvešanas kārtību un saņemot Muzeju valsts pārvaldes atļauju;

  1.5. saņemt valsts budžetā speciāli paredzētos līdzekļus īpaši nozīmīgu kultūrvēsturisku projektu realizācijai;

  1.6. saņemt metodisko atbalstu no Muzeju valsts pārvaldes;

  1.7. veikt lietošanai nederīgo materiālo vērtību (pamatlīdzekļu, mazvērtīgo un ātri nolietojamo priekšmetu un materiālu) norakstīšanu, realizāciju, nodošanu no bilances uz bilanci;

  1.8. patstāvīgi sadarboties ar muzejiem citās valstīs, iestāties starptautiskās muzeju organizācijās un piedalīties to darbībā;

  1.9. saņemt valsts garantētu apdrošināšanu starptautisko izstāžu organizēšanai.

 2. Muzeja pienākumi:

  2.1.   nodrošināt muzeja krājuma pieejamību apmeklētājiem un pētniekiem atbilstoši Ministru Kabineta 1998.gada 18.augusta noteikumiem Nr.311 Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu (74. - 85.p.);

  2.2.   katru gadu sniegt pārskatu par savu darbību Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (domes Kultūras nodaļai);

  2.3.   sniegt nepieciešamo informāciju Muzeju valsts pārvaldei, Latvijas Muzeju Padomei, Latvijas Republikas Centrālai Statistikas pārvaldei;

  2.4.   akreditēties.

VI. MUZEJA REORGANIZĀCIJAS UN LIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA.

 1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Muzeju likuma 10.pantu muzeju var reorganizēt vai likvidēt Jūrmalas pilsētas dome, ņemot vērā Latvijas Muzeju padomes atzinumu.
 2. Jūrmalas pilsētas muzeja likvidēšanas gadījumā Ministru kabinets lemj par Nacionālā krājuma saglabāšanu un, ņemot vērā Muzeju padomes atzinumu, nosaka tā turpmāko glabāšanas un izmantošanas kārtību.

2.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 28.decembra lēmumu Nr.1188

Jūrmalas pilsētas muzeja štatu saraksts
no 2001.gada 1.janvāra

Nr.
p.k.
Amata nosaukums Vienību skaits Amata alga
(Ls)
Mēneša darba algas fonds
(Ls)
1.Direktore1210315
2.Direktora vietnieks 1180180
3.Galvenā grāmatvede0,5160 80
4.Galvenais krājuma glabātājs1175175
5.Krājuma nodaļas speciālists1130130
6.Galvenais zemūdens vēstures speciālists1170170
7.Galvenais sabiedrisko attiecību speciālists1160160
8.Galvenais vēstures speciālists1 150150
9.Galvenais mākslas speciālists1150150
10.Remontstrādnieks1100100
11.Apkopēja1 60 60
12.Dežurants2 65 130
13.Eksponātu uzraugs1,5 60 90
14.Sētnieks1 50 50
Kopā:15

1940

15.Filiāles - Aspazijas mājas vadītājs1160160
16.Filiāles speciālists1 140140
17.Remontstrādnieks - sētnieks0,5100 50
18.Apkopēja0,5 60 30
Kopā:3380
Pavisam kopā:18

2320