Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 17.oktobra 56.saistošajiem noteikumiem

2000.gada 10.augustāNr.13

Protokols Nr.16

PAŠVALDĪBAS NODEVA PAR BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANU

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma "Par pašvaldībām" 14.pantu un
likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.pantu

Saistošie noteikumi regulē likmes, atvieglojumus un kārtību, kādā maksājama nodeva par būvatļaujas saņemšanu.

 1. NODEVAS OBJEKTS

  Būvatļauja - dokuments, kas apliecina tiesības būvēt un kuru vispārīgos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā Jūrmalas pilsētas domes būvvalde izsniedz pasūtītājam vai būvētājam.

 2. NODEVAS MAKSĀTĀJI

  Nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saskaņojot būvniecību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saņem no pašvaldības būvvaldes būvatļauju. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 56.saistošajiem noteikumiem

 3. NODEVAS MAKSĀŠANAS ATVIEGLOJUMI

  No nodevas atbrīvojami:

  3.1. I un II grupas invalīdi, represētie un Černobiļas AES avārijas seku likvidētāji ceļot ēkas ar būvapjomu līdz 250 m3 vai kopplatību līdz 75 m2 un veicot atsevišķus remontdarbus esošām vēsturiskām ēkām;
  3.2. būvatļaujas saņēmējs, ja būvniecība pilnīgi vai daļēji tiek veikta par Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzekļiem

 4. NODEVAS IEKASĒŠANAS KĀRTĪBA UN LIKMES

  4.1. 40% no nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksājami pēc pozitīva būvvaldes atzinuma saņemšanas būvprojektēšanai - līdz būvprojekta akceptēšanai; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 56.saistošajiem noteikumiem

  4.2. 60% no nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksājami saņemot būvatļauju.

  4.3.

  Nodeva par būvatļaujas saņemšanu (euro) Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 56.saistošajiem noteikumiem

  Ēkas ar būvapjomu ÷250

  m3

  Ēkas ar būvapjomu 250÷500

  m3

  Ēkas ar būvapjomu 500÷1500

  m3

  Ēkas ar būvapjomu >1500÷3000

  m3

  Ēkas ar būvapjomu >3000

  m3

  kopplatība ÷75

  m2

  kopplatība 75÷160

  m2

  kopplatība 160÷500

  m2

  kopplatība 500÷1000

  m2

  kopplatība >1000

  m2

  1) Jaunbūves

  35,57

  106,72

  227,66

  377,06

  747,01

  2) Esošu ēku vai telpu pārbūve, rekonstrukcija un restaurācija

  28,46

  85,37

  184,97

  298,80

  597,61

  3) Atsevišķi remontdarbi esošām vēsturiskām ēkām:

  21,34

  3.1.detaļu nomaiņa fasādē

  3.2.fasādes remonts vai restaurācija

  35,57

  4) Inženierbūves un komunikācijas

  Darbu platība līdz 500

  71,14

  106,72

  5) Žogi, kuriem izsniedzama būvatļauja

  5.1. kopgarums līdz 180 m

  35,57

  5.2. kopgarums virs 180 m

  56,91

  4.4.ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauja nav izsniedzama vai netiek pieprasīta “Vispārīgos būvnoteikumos“ noteiktajos termiņos, iekasētā pašvaldības nodevas daļa netiek atmaksāta;

  4.5. būvnodeva ieskaitāma Jūrmalas pilsētas domes budžeta kontā. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 56.saistošajiem noteikumiem

  4.6. atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 27. jūnija lēmumu Nr.584 “Par Jūrmalas pilsētas domes būvinspekcijas maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā” un Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 21.janvāra lēmumu Nr.40 “Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 27.jūnija lēmumā Nr.584”.

 5. NODEVAS IEKASĒŠANAS KONTROLE

  Kontroli par nodevas saņemšanas noteikumu ievērošanu un iekasēšanu veic Jūrmalas pilsētas domes būvvalde. Kontroli par nodevas uzskaiti un sadalījumu veic Jūrmalas pilsētas domes budžeta nodaļa, kura reizi mēnesī rakstiski informē būvvaldi par iekasētajiem nodevas apjomiem. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 56.saistošajiem noteikumiem

Priekšsēdētājs L.Alksnis