Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 10.marta 119.lēmumu

2001.gada 8.februārīNr.123

Par
"Alkoholisma un narkomānijas profilakses programma Jūrmalā"
apstiprināšanu

Sakarā ar straujo narkomānijas un cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas izplatību pilsētā un, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt "Alkoholisma un narkomānijas profilakses programma Jūrmalā" saskaņā ar pielikumu.

 2. Izveidot darba grupu programmas realizēšanai šādā sastāvā:

  darba grupas vadītāja
  Ruanete MEŽA, Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldes vadītājas vietniece;

  darba grupas locekļi:
   Dace SKERŠKĀNE, Jūrmalas pilsētas galvenā narkoloģe, Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldes galvenā speciāliste;
   Iluta TAUBE, Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldes sabiedrības veselības darbiniece;
   Vēsma REINKAITE, Jūrmalas skolu valdes priekšsēdētāja;
   Baiba SPĪGULE, Jūrmalas pilsētas Bērnu tiesību aizsardzības centra ārste;
   Jana STARKA, Jūrmalas bāriņtiesas priekšsēdētāja;
   Adrians KUKUVASS, Jūrmalas pilsētas domes kultūras nodaļas vadītājs;
   Dace ROMANOVSKA, Jūrmalas pilsētas policijas pārvaldes nepilngadīgo lietu inspektore;
   Evija KUKUVASA, Bērnu un jaunatnes centra direktore;
   Aivars VĒTRA, Jūrmalas pilsētas domes deputāts;
   Andis AUSTRUPS, Jūrmalas pilsētas domes darbinieks.

 3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam A.Henkelam.

Priekšsēdētājs L.Alksnis

Pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 8.februāra lēmumu Nr.123

Alkoholisma un narkomānijas
profilakses programma Jūrmalā

Jūrmala 2001

Saturs

Ievads

1. Situācijas raksturojums alkoholisma un narkomānijas izplatības ziņā Latvijā un Jūrmalā

1.1. Statistiskie dati

1.2. Likumdošanas analīze narkomānijas un alkoholisma ierobežošanas jomā

1.3. Institūciju, kas piedalās profilakses, ārstēšanas un rehabilitācijas darbā, analīze

2. Alkoholisma un narkomānijas profilaktiskie pasākumi pašvaldībā

2.1. Primārā profilakse

2.2. Sekundārā profilakse

2.3. Terciārā profilakse jeb ārstēšana

3. Programmas realizēšanas nodrošināšana

Programmas projektu izstrādātāji

Izmantotā literatūra

Pielikumi

Alkoholisma un narkomānijas slimnieku ārstēšanas iestādes Latvijā

Nevalstiskās organizācijas

Iestāžu sadarbības un veicamo uzdevumu shēma


Ievads

Psihoaktīvās vielas cilvēce ir pazinusi kopš antīkiem laikiem, zināja kā šīs vielas izmaina cilvēka psihisko stāvokli, pazina to iedarbības sekas – slimīgas atkarības veidošanos. Dažāds bija šo vielu pielietojums: izmantoja ārstēšanā, reliģiskos rituālos apziņas nomākšanai, dodoties kaujās utml., taču laika gaitā izveidojies kulturāli deģenerēts to lietošanas modelis.

90-to gadu otrajā pusē organizētās noziedzības struktūras Latvijā sāka iepludināt marihuānu, heroīnu, kokaīnu, ekstāzi, LSD, amfetamīnus, kas izkonkurēja pirms tam pašu vietējo narkomānu gatavotos narkotiskos līdzekļus. Plašā piedāvājuma dēļ kritās narkotisko un psihotropo vielu cenas, tās kļuva samērā plaši pieejamas. To straujo izplatību netieši veicināja arī izmaiņas likumdošanā – pašreiz nav paredzēta kriminālatbildība par narkotisko vai psihotropo vielu lietošanu bez ārstu atļaujas, līdz ar to lietošana tiek atstāta katra paša cilvēka ziņā.

Pēdējos gados atkarību izsaucošo vielu lietošanas tiešā un netiešā propaganda ir novedusi pie tā, ka šo vielu lietošanu sabiedrība sāk uzskatīt par sava veida “normu”, neizbēgamu ļaunumu, kuru var tikai zināmā mērā samazināt, kura sekas var padarīt nedaudz mazāk postošas, bet radikāla cīņa ar to nav iespējama. Ar dažādām reklāmām sabiedrība tiek pieradināta pie domas, ka lietot šīs vielas ir normāli, ka visi to dara un tikai jāprot to darīt. Ja kādam noiet greizi, viņš nav pratis narkotiku lietot, vai tas vienkārši ir kā satiksmes negadījums – nav taču jāatsakās no automašīnas tikai tāpēc, ka kāds ir aizgājis bojā.

Kā atzīst Narkoloģijas centrs, situācija valstī ar narkotiku piedāvājumu un pieprasījumu vērtējama kā ļoti nopietna. Šo vielu lietošanas sekas izpaužas ne tikai tiešā lietotāju veselības kaitējumā, bet arī ikdienas dzīvē, ka tā skar ne tikai tos, kas šīs vielas lieto, bet lielā mērā arī tos, kas tās nelieto un pat visu sabiedrību kopumā.

Visi svarīgākie rādītāji, kas raksturo šo situāciju, ir pieauguši: narkotikas sāk lietot aizvien jaunāki cilvēki - jau pusaudžu vecumā; strauji pieaugusi mirstība, kas saistīta ar narkotisko un psihotropo vielu lietošanu; pieaug ar HIV inficēto intravenozo narkomānu skaits; pieaug to autovadītāju skaits, kuri transportlīdzekļus vada narkotisko vielu ietekmē.

Līdzīga situācija Latvijā vērojama arī alkoholisko dzērienu lietošanā un tās radītajās sekās: valstī ir augsts stipro dzērienu lietošanas īpatsvars; augsts ir reģistrētā alkohola patēriņš uz vienu cilvēku; pieaug saslimstība ar alkoholismu un alkohola psihožu īpatsvars; pieaug mirstība no alkoholisma; pieaug aizturēto autovadītāju skaits, kuri vadījuši transportlīdzekli alkohola ietekmē.

Bieži sabiedrība pat neapzinās, ka alkohols būtībā ir valstī legalizēta apreibinoša un atkarību izraisoša viela, kas nodara nopietnu ļaunumu gan veselībai, gan bieži ir par iemeslu sociālām problēmā.

Diemžēl, statistikas dati liecina, ka Jūrmalas pilsēta nav izņēmums, un šīs valstī vērojamās negatīvās tendences attiecināmas arī uz mūsu pilsētu, it īpaši narkomānijas izplatības ziņā - narkotiskās un psihotropās vielas tiek piedāvātas gan uz ielas, gan klubos, gan skolās; strauji pieaugusi intravenozo narkotiku lietotāju saslimšana ar HIV, t.sk., reģistrēti 2 pusaudži HIV nēsātāji. Jūrmala saslimstības ar narkomāniju ziņā ieņem 4.vietu Latvijā aiz Ventspils, Jelgavas un Rīgas.

Lai cīnītos ar šīm negatīvajām tendencēm Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldes speciālisti izteica priekšlikumu veidot alkoholisma un narkomānijas profilakses programmu Jūrmalas pilsētā, iesaistot programmas izveidē speciālistus no dažādām pašvaldības institūcijām.

Programmas mērķis:

Uzlabot iedzīvotāju veselību un kavēt sociālo lejupslīdi, mazinot alkoholisma un narkomānijas izplatību Jūrmalā.

Programmas uzdevumi:
 1. Analizēt situāciju alkoholisma un narkomānijas izplatības ziņā valstī un Jūrmalā.

 2. Izpētīt un analizēt likumdošanu narkomānijas un alkoholisma ierobežošanas jomā.

 3. Apzināt valsts, pašvaldības un sabiedriskās organizācijas, kas var sniegt palīdzību programmas realizēšanā.

 4. Izstrādāt shēmu alkoholisma un narkomānijas ierobežošanai pilsētā, kas balstīts uz daudznozaru sadarbību problēmu risināšanā dažādos profilakses līmeņos.


1. Situācijas raksturojums alkoholisma un narkomānijas izplatības ziņā Latvijā un Jūrmalā

1.1. Statistiskie dati

Kopienas raksturojums

Jūrmala ir viena no lielākajām Latvijas pilsētām. Salīdzinājumā ar citām republikas pilsētām, Jūrmalā vairāk ir uzņēmumu, kas sniedz servisa pakalpojumus, bet mazattīstīta ir rūpniecība un ražošana. Pilsētā 1999.gada beigās bija 24 600 ekonomiski aktīvo iedzīvotāju, no tiem nestrādājošie darba meklētāji 3 222. Diemžēl, bezdarba līmenis ir lielāks nekā vidēji valstī – 8,4%, kas zināmā mērā ietekmē pilsētas iedzīvotāju labklājību.

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits Jūrmalā:

1998.g.1999.g.2000.g.
Kopējais iedzīvotāju skaits589755886555818

1999.gadā pilsētā ir vairāk kā 12 000 bērnu, kuriem jāvelta liela uzmanība, lai veidotu viņos pozitīvu attieksmī pret savu veselību un pasargātu viņus no apreibinošo vielu lietošanas.

Alkoholisko dzērienu lietošana

Alkohola patēriņš Latvijā:

1998.g.1999.g.
Absolūtā alkohola patēriņš litros uz 1 cilvēku 6,86,9
Rēķinot uz 1 iedzīvotāju, vecāku par 15 gadiem8,48,6

Ir vērojama tendence pieaugt alus patēriņam:

1998.g.1999.g.
Alus patēriņš litros uz 1 cilvēku 34,040,8

Lai gan statistikas dati liecina, ka samazinājies noziegumu skaits, kas izdarīti alkohola reibumā, to skaits Latvijā aizvien ir augsts – 1999.gadā tas sastādīja 38% no visiem izdarītajiem noziegumiem:

1998.g.1999.g.
Noziegumu skaits kopā 3667443969
t.sk., noziegumi, kas izdarīti alkohola ietekmē1747617084
Pieaug transporta vadītāju skaits, kuri vadījuši transporta līdzekli alkohola ietekmē:

1998.g.1999.g.
Autovadītāju skaits1996320446

1999.gadā Jūrmalā 40 gadījumos reģistrēta saslimstība ar alkohola psihozēm (otrais zemākais rādītājs starp lielajām Latvijas pilsētām), t.sk. 16 gadījumos pirmo reizi dzīvē uzstādīta šāda diagnoze. Salīdzinoši šie skaitļi ir zemāki nekā vidējie rādītāji Latvijā.

Jūrmalā 1999.gadā saslimstība ar alkoholismu tika konstatēta 658 gadījumos, bet gadu vēlāk – 892 gadījumos, no tiem 13 nepilngadīgie. Pilsētā atskurbtuvē ievietoto jūrmalnieku skaitam ir tendence samazināties:

1997.g.1998.g.1999.g.2000.g.
Atskurbtuvē ievietoto Jūrmalas iedzīvotāju skaits2815298123401945

Secinājumi:

Lai gan statistiskie dati Jūrmalā neliecina par galveno rādītāju ievērojamu pasliktināšanos, tomēr jau vairākus gadus tie ir relatīvi nemainīgi, liecinot, ka alkohola lietošana ir nopietna problēma pilsētā. Domājams, ka joprojām ievērojams ir nereģistrētā alkohola patēriņš, kā arī zināma sabiedrības daļa nevēršas pie profesionāļiem pēc palīdzības vispār, vai to dara anonīmos palīdzības kabinetos, līdz ar to šie gadījumi netiek uzskaitīti. Tāpat daļā sabiedrības valda uzskats, ka alkoholisms nav slimība un, ka alus nav alkohols.

Narkotiku un psihotropo vielu lietošana

Visdinamiskākais situācijas raksturotājs ir slimnieku un lietotāju skaits, kuriem pirmo reizi mūžā uzstādīta diagnoze (saslimstība). Dati liecina, ka šajā grupā:

Lielākā daļa šīs grupas lietotāju ir bez noteiktas nodarbošanās vai bezdarbnieki (65%), bet 25,4% - skolēni. Raksturīgākais vielu ievadīšanas veids: injicējot (60,6%). Strauji palielinās tieši opiātu lietošana.

Latvijā1998.g.1999.g.2000.g.
I-XI
Slimnieki un lietotāji ar pirmo reizi mūžā uzstādītu diagnozi487757?
t.sk. atkarības slimnieki 196410487

Jūrmalā2000.g.
Slimnieki un lietotāji ar pirmo reizi mūžā uzstādītu diagnozi61
t.sk. pusaudžiem31

Saslimstība ar narkomāniju Latvijā 1999.gadā:

Pilsētas Saslimušo skaits uz
100 000 iedzīvotājiem
Venstpils86,0
Jelgava 36,0
Rīga30,4
Jūrmala22,1

Saslimstība ar narkomāniju Jūrmalā:

1999.g.2000.g.
Uzskaitē esošo narkomānu skaits151204
t.sk. nepilngadīgie 2826

Latvijā vērojams straujš to autovadītāju skaita pieaugums, kuriem konstatēts narkotisko vielu reibums: 1998.gadā 44 gadījumi, 1999.gadā – 96 gadījumi. Domājams, ka šie skaitļi ir ievērojami lielāki, bet to nav iespējams pierādīt, jo nepietiek finansu līdzekļu šādu pārbaužu veikšanai. Šajā grupā raksturīga arī tendence lietot vairākas narkotiskās vielas vai narkotiskās un psihotropās vielas vienlaicīgi, kas var vielu izraisītos efektus summēt, un līdz ar to lietotājus padarīt vēl bīstamākus sabiedrības drošībai.

Diemžēl, valstī vērojams straujš mirstības pieaugums, kas saistīts ar narkotisko un psihotropo vielu lietošanu: 1998.gadā - 53, bet 1999.gadā - 115, t.sk. 11 nepilngadīgie. Kā nāves cēloņi minami:

Jūrmalā 2000.gadā miruši 6 narkotisko un psihotropo vielu lietotāji!

Satraucoša problēma ir nepilngadīgo skaita pieaugums, kuri lieto narkotiskās un psihotropās vielas, bērni tiek iesaistīti nelikumīgās darbībās ar šīm vielām. Latvijā 1999.gadā narkoloģisko slimnieku un lietotāju reģistrā bija 823 bērni un pusaudži jeb 32,3% no kopējā atkarības slimnieku un lietotāju skaita (1998.gadā reģistrā bija 698 bērni).

1997.gadā Jūrmalas skolu valdes Bērnu tiesību aizsardzības centrs Jūrmalas skolās veica aptauju par narkotiku lietošanas izplatību skolēnu vidū.

Saslimstība ar vīrushepatītu C un HIV

Par narkomānijas izplatību valstī liecina arī saslimstības ar vīrushepatītu C pieaugums:

Absolūtos skaitļosUz 100 000 iedzīvotājiem
1998.g.1686,8
1999.g.42117,3

Jūrmalā 1999.gadā 4 gadījumos konstatēta akūta saslimstība ar vīrushepatītu C, bet 2000.gadā – jau 9 gadījumos un attiecīgi hroniska saslimstība - 5 un 2 gadījumos. Kā atzīmē Vides veselības centrs, visaugstākā saslimstība ir vecuma grupā 15-29 gadi, 50% no ar vīrushepatītiem saslimušajiem ir intravenozo narkotiku lietotāji.

Vissatraucošākie šobrīd ir dati par saslimstību ar HIV/AIDS, aptuveni 70% no saslimušajiem Latvijā ir intravenozie narkotiku lietotāji. Laikā no 1987.gadam līdz 1997.gada beigām HIV infekcija izplatījās vienīgi seksuālās transmisijas ceļā, galvenokārt homoseksuālu vīriešu vidū. Inficēšanās līmenis un ikgadējais pieaugums valstī bija ļoti zems, kopējais HIV inficēto personu skaits valstī sasniedza 88.

HIV infekcijas gadījumu skaits pa vecuma grupām Latvijā uz 2000.gada 31.decembri:

Vecuma grupasGadījumu skaits
0-18 g.v. 97
19-29 g.v. 492
30-49 g.v. 355
Virs 50 g.v. 5
Kopā 949

Latvijā katastrofāli audzis no jauna atklāto inficēšanās ar HIV skaits:

Gadījumu skaits
1998.g.163
1999.g. 241
2000.g.466

HIV un AIDS gadījumu skaita kopējā dinamika Latvijā (2000.gada 31.decembrī):

1999.g.2000.g.
HIV492958
AIDS4872
Miruši 1322

Jūrmala šobrīd ieņem 3.vietu HIV infekcijas izplatības ziņā Latvijā (2000.gada 31.decembrī):

PilsētasHIV gadījumi
Rīga736
Ventspils 46
Jūrmala41
Kuldīga 22

Salīdzinoši 1998.gadā Jūrmalā dzīvoja tikai 18 personas, kurām bija konstatēta inficēšanās ar HIV. Šobrīd pilsētā reģistrēti 2 nepilngadīgie HIV nēsātāji!

Secinājumi:Diemžēl, aprēķināt patieso narkomānu skaitu Jūrmalā nav iespējams. Tomēr satraucoša ir oficiālā statistika, kas Jūrmalu ierindo 4.vietā narkomānijas izplatības ziņā un 3.vietā HIV izplatības ziņā Latvijā.

Jūrmalas pilsētā ir liels bezdarbnieku īpatsvars, kas, kā liecina statistiskie dati Latvijā, ir galvenā sociālā grupa starp narkotisko un psihotropo vielu lietotājiem. Īpaši nelabvēlīga situācija izveidojusies Kauguru mikrorajonā. Augstā HIV izplatība, tāpat kā Latvijā, saistāma ar intravenozo narkotiku lietošanu, kā arī starp jaunatklātiem reģistrētiem narkomānijas slimniekiem un lietotājiem Jūrmalā pieaug jaunu cilvēku īpatsvars.

1.2 Likumdošanas analīze narkomānijas un alkoholisma ierobežošanas jomā

Latvija 1993.gadā ratificēja ANO 1961.gada, 1971.gada un 1988.gada konvencijas par narkotiskām vielām, psihotropām vielām un pret šo vielu nelegālo apgrozījumu. Ir izveidotas galvenās narkotiku kontroles institūcijas atbilstoši konvencijās ietvertajām rekomendācijām, un tiek nodrošināta konvenciju izpilde.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

LR Krimināllikums LR likums “Alkohola aprites likums” (1998.gada 30.oktobrī)

LR likums “Bērnu tiesību aizsardzības likums” (1998.gada 8.jūlijā)

LR likums “Ārstniecības likums” 1997.gada 12.jūnijā) Nepilngadīgajiem tiek piemēroti audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi.

LR likums “Par pašvaldībām” (1994.gada 9.jūnijā)

LR likums “Par sociālo palīdzību” (1995.gada 14.novembrī)) Latvijas narkotiku kontroles un narkomānijas profilakses stratēģija laika posmam no 1999.gada līdz 2003.gadam LR LM rīkojums Nr. 223 “Par stratēģiju “Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) un AIDS izplatības ierobežošanas stratēģija Latvijā.”” (1999.gada 15.jūlijā)

LR MK not. Nr. 328 “Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas un AIDS izplatības ierobežošanas noteikumi” (1997.gada 23.septembrī)

Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi (1999.gada 10.jūnijā) Secinājumi: Atbalstāma ir Latvijas narkotiku kontroles un narkomānijas profilakses stratēģijā izteiktā doma par nepieciešamību pārskatīt jautājumu par piespiedu ārstēšanu un narkotiku lietošanas kriminalizāciju, kā arī likumdošanas elastību, novirzot narkomānus no krimināltiesību sistēmas uz ārstniecības un rehabilitācijas sistēmu.

Jūrmalas pilsētai aktīvāk jāiesaistās likumdošanā pašvaldībām paredzēto funkciju īstenošanā alkohola un narkotisko vielu lietošanas un to seku ierobežošanas jomās, tam paredzot pietiekamu finansējumu no budžeta.

Tā ietvaros:

1.3 Institūciju, kas piedalās profilakses, ārstēšanas un rehabilitācijas darbā, analīze

Valstī ir vairākas organizācijas, kuras tieši nedarbojas ar alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu lietošanas mazināšanu, vai to seku likvidēšanu, bet to darbība netieši ir saistīta ar šiem jautājumiem. Piemēram, Veselības veicināšanas centrs, kura aktivitātes vērstas uz veselīga dzīves veida popularizēšanu sabiedrībā, izpratnes par savu veselību un pozitīva dzīves stila veidošanu, Valsts Bērnu tiesību aizsardzības centrs, kas uzrauga bērnu tiesību ievērošanu. Darbojas arī AIDS profilakses centrs.

Lai nodrošinātu narkotiku, psihotropo vielu, prekursoru aprites kārtību un kontroli ANO konvenciju un ES direktīvu prasībām, izveidotas galvenās narkotiku kontroles un narkomānijas apkarošanas institūcijas:

Alkoholisma un narkomānijas slimnieku ārstēšanas iestādes Latvijā

Valsts apmaksāta palīdzība tiek sniegta dažādās iestādēs, bet, diemžēl, jāatzīst, ka tās ir nepietiekošā daudzumā, jo īpaši rehabilitācijas centri, kuros palīdzību var saņemt ilglaicīgi. Praktiski valsts nespēj nodrošināt pēdējos gados strauji augošo vajadzību pēc šāda veida palīdzības narkomāniem.

Lai gan valstī samērā labi attīstīti ir detoksikācijas pakalpojumi, taču nepietiekamā mērā tiek nodrošināta rehabilitācija un pēcaprūpe. Latvijā ir tikai 3 rehabilitācijas iestādes narkomāniem, divās no tām uzņem pieaugušos narkomānus, bet vienā – pusaudžus. Nav izveidots starpposms starp rehabilitācijas klīnikām un pilnīgi pastāvīgu dzīvi. Nav sistēmas narkomānu novērošanai pēc izieta ārstniecības kursa.

Stacionārās iestādes:

Rehabilitācijas iestādes narkomāniem: Pārskatu par katras iestādes sniegtajiem pakalpojumiem (1.pielikums).

Ambulatorā palīdzība:

Ambulatri palīdzību iespējams saņemt praktiski visu rajonu un pilsētu poliklīnikās. Narkoloģiskā ambulatorā palīdzība, ņemot vērā tās finansēšanas sistēmu, nav pietiekami attīstīta, šeit strādā ārsti - narkologi, psihiatri, kuri, galvenokārt, akcentē narkomānijas problēmas bioloģisko pusi, mazāk uzmanības veltot psiholoģiskai pieejai, sociālajai palīdzībai un multidisciplinārai sadarbībai. Ģimenes ārstu specialitātes nolikumā paredzēts, ka viņu kompetencē ir arī narkomānijas un alkoholisma diagnostika un ārstēšana atbilstoši savas kompetences līmenim. Ģimenes ārstiem būtu jāstrādā ciešā sadarbībā ar narkologiem, palīdzot atklāt jaunus alkohola un narkotiku lietošanas gadījumus.

Adatu un šļirču apmaiņas punkti:

Rīgā pašlaik darbojas 2 stacionāri šļirču apmaiņas punkti: E.Birznieka-Upīša ielā 23A-8 un Dārza ielā 3. Jūrmalā šļirču apmaiņu veic sociālais darbinieks (bijušais narkomāns) uz ielas, pagaidām stacionāra šļirču apmaiņas punkta nav.

Nevalstisko organizāciju darbība

Diemžēl, jāatzīst, ka ļoti maz nevalstisko organizāciju aktivitāšu notiek narkotiku pieprasījuma samazināšanas jomā. Latvijā darbojas tikai dažas nevalstiskās organizācijas, kas sniedz palīdzību no alkohola vai narkotikām atkarīgiem cilvēkiem, vai arī aktīvi propagandē uzskatu par dzīvi brīvu no apreibinošām vielām (2.pielikums). Nevienai no šīm organizācijām nav izveidotas nodaļas Jūrmalā. Lai gan Jūrmala ir tikai 20 km attālumā no Rīgas, kurā darbojas lielākā daļa nevalstisko organizāciju, šis attālums ir liels, ja runājam par palīdzības sniegšanu tik specifiskām grupām kā alkoholiķi un narkomāni. Jūrmalā ar praktisku darbību sevi ir pieteikusi NVO "Zaļais ordenis - pasaku māja "Undīne"". Efektīvs darbs iespējams tikai strādājot ilglaicīgi nevis kampaņveidīgi, konkrētā pilsētā un vidē.

Pašvaldības institūciju darbs

Interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas

Svarīgs faktors alkoholisma un narkomānijas profilakses jomā ir nodrošināt bērniem un jauniešiem brīvā laika pavadīšanas iespējas, nodrošināt interešu izglītību pašvaldības teritorijā. Jāpanāk, lai tā būtu pieejama pēc iespējas vairākumam bērnu visos pilsētas mikrorajonos, jārada tādas brīvā laika pavadīšanas iespējas, kas neprasa papildus līdzekļus ģimenēm. Brīvā laika pavadīšanas iespējām un interešu izglītībai ir jāatbilst jauniešu vidū populārām, atzītām jomām un nodarbēm. Bērniem un jauniešiem jāsaņem vispusīga informācija par iespējām pavadīt brīvo laiku ārpus savām mācību iestādēm pilsētā.

Pašlaik Jūrmalā interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas ir diezgan plašas, liela daļa no tām tiek finansētas no pašvaldības budžeta. Pilsētā darbojas Jūrmalas teātris, Jauno dabas draugu centrs, Tehniskās jaunrades centrs, iespējams apmeklēt austrumu cīņu klubu “Neguss”, boksa klubu, orientēšanās klubu, var piedalīties dažādos pulciņos, ko piedāvā skolas, piemēram, keramikas, apmeklēt nodarbības mūzikas un sporta skolās. Bez tam pilsētas dzīvojamos rajonos strādā 5 bērnu klubi, kuros bērni var uzturēties no mācībām brīvajā laikā, klubos strādā pieredzējuši pedagogi, kuri organizē dažādas nodarbības bērniem. Bērni un jaunieši var iesaistīties nevalstisko organizāciju darbībā.

Tomēr Jūrmalā nav neviena speciāla kluba, kafejnīcas, kurās bērni un jaunieši varētu apmeklēt diskotēkas, kas ir iecienīta nodarbe skolēnu vidū. Diskotēkas tiek organizētas tikai skolās un kultūras namos. Dažas skolas to ir atteikušās darīt, jo nespēj nodrošināt kārtību to laikā - daudzi jaunieši uz diskotēkām skolās ierodas alkohola, narkotiku un psihotropo vielu apreibināti un turpina to lietošanu skolu telpās.

Tikpat svarīgi ir organizēt skolēnu brīvo laiku vasaras brīvdienās, piedāvājot dažādas interesantas vasaras nometnes, atpūtas un darba programmas. Īpaši uzmanība jāvelta to ģimeņu bērniem, kurus vecāki finansu apsvērumu dēļ nevar nosūtīt uz ik gadus piedāvātajām maksas vasaras nometnēm.

Tiesībsargājošās struktūras

Policija

Jūrmalas bāriņtiesa

Darbojas atbilstoši likumam par bāriņtiesām (vajadzības gadījumā pieņem lēmumus par bērnu ievietošanu sociālās aprūpes iestādēs).

Sociālās palīdzības un aprūpes darbs

Pēdējos gados Jūrmalā strauji attīstās sniegto sociālo pakalpojumu tīkls, to sniegšanā iesaistās aizvien jaunas institūcijas. Sociālie darbinieki strādā gan pieaugušo aprūpes iestādēs, gan arī bērnu iestādēs, Bērnu tiesību aizsardzības centrā un skolās strādā sociālie pedagogi, skolu valdē izveidots psihologu dienests, kas var sniegt bezmaksas profesionālu palīdzību bērniem un viņu vecākiem. Tomēr pilsētā vēl nav panākta pilnīga šo pakalpojumu sniedzēju koordinēta darbība, un bieži tas kavē efekta panākšanu darbā ar klientiem, jo sociālie darbinieki nestrādā komandā, bet gan katrs atsevišķi. Jāatzīst, ka arī sociālo darbu reizēm veic cilvēki, kuriem nav atbilstoša izglītība un zināšanas.

Pašvaldībā sociālā darba koordinācija uzticēta Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldei. Tās pienākumos ietilpst ne tikai materiālas palīdzības sniegšana cilvēkiem, kuriem tā nepieciešama, bet arī psiholoģiskā atbalsta nodrošināšana klientiem un viņu piederīgajiem. Labklājības pārvaldes klienti vēl nav pieraduši, ka šeit bez materiāliem pabalstiem var saņemt arī padomus kā mēģināt sakārtot savu dzīvi, izmantojot esošos resursus, ko darīt, lai uzlabotu savu sociālo funkcionēšanu.

Labklājības pārvaldes pienākumos ietilpst arī tāds sociālās aprūpes pakalpojums kā izmitināšanas nodrošināšana, ja cilvēks nevar uzturēties savā līdzšinējā dzīvesvietā, kam bieži par iemeslu var būt pašu klientu vai viņu ģimenes locekļu pārmērīga alkohola vai narkotisko vielu lietošana. Šajā nolūkā pilsētā darbojas sieviešu un vīriešu nakts patversme, kurā var uzturēties līdz 60 dienām gadā. Patversmē ar klientiem strādā sociālais darbinieks, mēģinot mainīt cilvēku uzvedību, domāšanu un motivāciju, palīdz kārtot dokumentus utml. Pilsētā darbojas 2 bērnu nami, 6 patversmes grupas bērnudārzos un Atbalsta centrs bērniem, kuros patvērumu var rast bērni, kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ nevar veikt viņu aprūpi. Visām šīm ģimenēm nepieciešama sociālā darbinieka konsultācijas, lai risinātu problēmas un veidotu jaunu ģimenes modeli.

Labklājības pārvaldē strādā speciālisti, kuriem ir specifiskas zināšanas par atkarības slimībām, viņi var sniegt konsultācijas ģimenēm, kurās ir alkoholiķi, narkotiku un psihotropo vielu lietotāji, kā izkļūt no krīzes situācijas, kā un kur saņemt cita veida palīdzību. Lai gan pašlaik, galvenokārt, labklājības pārvaldes darbinieku uzmanības lokā nonāk tās ģimenes, kurās ir vissmagākā situācija un tālāk notiek darbs ar seku likvidēšanu, nākotnē jāplāno vairāk darbību vērst tieši uz primāro profilaksi – pasargāšanu no alkohola, narkotisko un psihotropo vielu lietošanas uzsākšanas. Jāpanāk klientu atbildība un pienākumu apziņa savu problēmu risināšanā.


2. Alkoholisma un narkomānijas profilaktiskie pasākumi pašvaldībā

Paralēli valstī izstrādātajām un akceptētajām programmām gan alkoholisma, gan narkomānijas mazināšanas jomā, nepieciešama aktīva pašvaldību līdzdalība, veidojot savas programmas, kas piemērotas vietējiem apstākļiem un pieejamajiem resursiem, kurās ietverti visi profilakses līmeņi un skaidri iezīmēta sadarbība starp dažādām iestādēm.

Starptautiski profilaksē tiek izdalīti trīs līmeņi: primārais, sekundārais un terciārais. Profilakses darba pamatu veido ģimene, skola, darba vieta, apkārtējā vide un masu mediji, kas savstarpēji mijiedarbojas.

Skola
ĢimeneDarba vieta
Indivīds
Masu medijiApkārtējā vide

2.1 Primārā profilakse

Tā ir visaptverošākā, vērsta uz cilvēkiem, kuri narkotikas vai citas apreibinošas vielas nelieto. Primārā profilakse ir uzskatu un uzvedības modeļa veidošana. Lielākais uzsvars liekams uz izglītību un informētību. Nozīmīgākā mērķgrupa šajā profilakses līmenī ir bērni un pusaudži, ar viņiem jārunā par veselīgu dzīvesveidu un veselīgiem paradumiem, darbā iesaistot vecākus un pedagogus.

Galvenās problēmas pašvaldībā:

Gan sabiedrībai vispār, gan speciālistiem trūkst zināšanu par narkomānijas un alkoholisma negatīvajām sekām. Netiek sniegta pietiekama informācija, kas pretdarbotos masu medijos bieži vērojamai pozitīvajai attieksmei pret narkotikām. Nav vienotas datu bāzes par narkomānijas un alkoholisma izplatību pilsētā, nav koordinēta dienestu sadarbība to mazināšanā.

Skolās veselības mācība, izņemot 5.klasi, ir fakultatīvs priekšmets, jo tā nosaka Izglītības un zinātnes ministrijas normatīvie akti. Ar narkomāniju saistīti jautājumi netiek pietiekami skaidroti un iekļauti skolu mācību plānos, skolēniem nepietiekoši tiek sniegta vispārējā veselības izglītība vai konkrētas zināšanas par narkomāniju un alkoholismu. Narkotikas un psihotropās vielas ir plaši pieejamas, tās var iegādāties skolu teritorijās, alkohola tirdzniecība pilsētā iespējama visu diennakti.

Nereti tiek pārkāpti noteikumi, kas aizliedz tirgot alkoholu nepilngadīgām personām. Pilsētā nav nevienas kafejnīcas vai kluba, kuros rīkotu diskotēkas un vakarus tieši pusaudžiem, proti, nav pusaudžus visvairāk interesējoši brīvā laika pavadīšanas piedāvājumi.

Jāatzīmē, ka nav arī visaptveroša un kvalitatīva pētījuma visas pilsētas mērogā par alkohola, narkotisko un psihotropo vielu lietošanu. Šāds pētījums nepieciešams, lai varētu lemt par efektīvu rīcību profilakses pasākumu realizēšanā.

Galvenās mērķgrupas:

Sabiedrībā un it īpaši jaunatnes vidū jāveic plašs informatīvi izskaidrojošs darbs par veselīgu dzīves veidu, veselīgiem paradumiem, par iespējām pavadīt brīvo laiku, par sekām, kādas izraisa narkotiku un alkohola lietošana.

Par galveno mērķgrupu varētu izvirzīt skolēnus, jo:

Bērnu vecāki - jo viņi ir tie, kuri lielā mērā veido savu bērnu uzskatus, attieksmi un dzīves modeļus. Jāsniedz plaša informācija par narkotiku un alkohola postošo ietekmi uz cilvēka veselību un graujošo lomu sociālā plāksnē. Jāmāca viņus atpazīt savu bērnu uzvedības maiņas, kad uzsākta alkohola vai narkotiku lietošana.

Pedagogi, medicīnas darbinieki, policisti un sociālie darbinieki - jo svarīgi ir papildināt viņu zināšanas par alkohola, narkotisko un psihotropo vielu lietošanas radītajām sekām, mācīt viņiem atpazīt narkotisko vielu lietotājus, informēt par palīdzības un ārstēšanas iespējām. Viņi ir tie profesionāļi, kuri paši visbiežāk veic izglītojošo darbu un pie kuriem vēršas pēc palīdzības iedzīvotāji, tādēļ ir svarīgi, lai viņu zināšanas būtu pēc iespējas pilnīgākas un vispusīgākas.

Sabiedrība - jo svarīga ir apkārtējo attieksme un nostāja pret katru konkrētu problēmu. Jāveicina sabiedrībā tādu vērtību rašanās, kas pozitīvi ietekmē cilvēku dzīves stilu.

Darba vietas – Ir izstrādāta valsts profilakses programma darbavietām, ko speciālisti realizē pašvaldībās. Liela uzmanība jāpievērš transporta līdzekļu vadītājiem, skaidrojot iespējamās sekas, vadot transportlīdzekli alkohola vai narkotisko vielu reibumā, šajā nolūkā lietderīgi būtu ieviest vienas lekcijas kursu autoskolās Jūrmalā. Riska grupā, kam brīvi pieejams alkohols, kam draud saslimšana ar seksuāli transmisīvajām slimībā, HIV/AIDS, ir bāru un kafejnīcu darbinieki. Arī citās darba vietās pēc vajadzības un vienošanās iespējams sniegt informāciju par alkoholu un narkotikām un to lietošanās rezultātā izraisītajām sekām.

Galvenie uzdevumi:

Metodes uzdevumu sasniegšanai: Iespējamas arī citas metodes izvirzīto uzdevumu sasniegšanai, tas atkarīgs no situācijas mainīguma, finansiālajām iespējām, pieejamajiem kadru resursiem.

Profilaktiskajā darba nodrošināšanā jāiesaista narkologi un primārās veselības aprūpes speciālisti, skolu pedagogi un medicīnas māsas, skolotāji - multiplikatori, policijas darbinieki, sociālie darbinieki, Bērnu tiesību aizsardzības centra darbinieki, Atbalsta centra bērniem un bērnu namu un patversmju grupu darbinieki, nevalstisko organizāciju darbinieki, kā arī žurnālisti.

2.2 Sekundārā profilakse

Sekundārās profilakses pamatā ir darbs ar riska grupām un personām, kuras sākušas lietot narkotiskās vielas, kā rezultātā var rasties gan veselības, gan sociālās problēmas. Profilakse jāuzsāk pēc iespējas ātrāk, kad atkarības problēma vēl nav klīniski redzama. Šajā profilakses līmenī darbu veic profesionāļi, visbiežāk vispārējās prakses ārsti un veselības aprūpes institūcijas, psihologi, sociālie darbinieki. Darbības veids ir individuālas sarunas, grupu terapija.

Galvenās problēmas pašvaldībā:

Jūrmalā nav iespējams aprēķināt patieso narkotiku, psihotropo un alkohola lietotāju skaitu, policijas un narkologa dati atšķiras. Šeit kā viens no iemesliem minams finansu trūkums ekspertīzes veikšanai, lai pierādītu apreibinošo vielu klātbūtni organismā. Nepietiekoša ir starpinstitucionālā sadarbība - maz problēmas risināšanā tiek iesaistīts pašvaldības sociālās palīdzības dienests, neefektīva ir informācijas apmaiņa, nepietiekošas zināšanas par citu iestāžu pienākumiem. Pilsētā ir nepietiekams profesionāļu skaits, kuri prastu strādāt ar apreibinošo vielu lietotājiem.

Bez tam sabiedrībā, īpaši jauniešu vidū, zināmā mērā valda stereotips, ka narkotiku un psihotropo vielu lietošana nav nekas briesmīgs, pat moderni, ka tās palīdz atbrīvoties no problēmām, uzlabo garastāvokli un dara dzīvi interesantāku, kā arī to lietošanu katrs var jebkurā brīdī pārtraukt. Tie, kuri apreibinošās vielas lieto regulāri, bieži ilgi nevēršas pēc palīdzības pie speciālistiem, jo neapzinās šīs rīcības bīstamību. Jūrmalā augsts ir intravenozo narkotiku lietotāju skaits, kas, savukārt, paver ceļu C hepatīta un HIV izplatībai.

Diemžēl, nav atrisināts jautājums kur likt policijā aizturētos nepilngadīgos apreibinošo vielu lietotājus, jo pilsētā nav neviena centra, kas varētu sniegt nepieciešamo palīdzību, ziņas par viņiem netiek nodotas sociālajiem darbiniekiem. Pilsētas galveno narkologu uztrauc arī ātrās palīdzības rīcība, jo tās darbinieki neapkalpo jauniešus, kuri atrodas apreibinošo vielu ietekmē, ja to dzīvībai briesmas nedraud (saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību). Pēc narkologa domām pusaudžu apreibumu būtu nepieciešams pielīdzināt saindēšanās.

Pašvaldībā nepietiekošs ir darbs ar narkomāniem, kuri atgriežas dzīvesvietā pēc īsā detoksikācijas, rehabilitācijas un motivēšanas kursa kādā no stacionāriem. Bez tam samērā plaši tiek izmantoti arī anonīmi detoksikācijas pakalpojumi, par šīm personām netiek sniegtas nekādas ziņas. Pilsētā visu diennakti iespējams iegādāties alkoholiskos dzērienus, to var izdarīt arī nepilngadīgie, jo nereti tiek pārkāpti alkohola tirdzniecības noteikumi.

Galvenās mērķgrupas:

Narkotisko un psihotropo vielu, alkohola lietotāji - jo viņi nodara nopietnu kaitējumu savai veselībai, var kļūt atkarīgi no apreibinātājvielām, var zaudēt sociālo labklājību, var kļūt bīstami sabiedrībai (piemēram, vadot transportlīdzekļus reibuma stāvoklī). Narkotiku lietotāji ir riska grupa kriminālnoziegumu izdarīšanai, kuru rezultātā iegūst naudu jaunu devu iegādei (piemēram, zagšana). Intravenozie vielu lietotāji pakļauti inficēšanās briesmām ar C hepatītu un HIV.

Narkotiku un alkohola lietotāju ģimenes locekļi - jo viņi ar laiku kļūst līdzatkarīgi, viņiem nepieciešama psiholoģiska un materiāla palīdzība, lai cīnītos ar problēmu.

Pie riska grupām Jūrmalā jāpieskaita:

Galvenie uzdevumi: Metodes uzdevumu sasniegšanai: Uzdevumu realizēšanā iesaistāmi: narkologi, psihiatri un citi ārsti - speciālisti, medicīnas māsas, sociālie darbinieki, t.sk. bijušie lietotāji, psihologi, žurnālisti, nevalstisko organizāciju pārstāvji, pārstāvji no baznīcām, apmācīti jauniešu līderi. Nepieciešamības gadījumā var mainīt gan veicamos uzdevumus, gan metodes to sasniegšanai un piesaistīt citus darbiniekus.

2.3 Terciārā profilakse jeb ārstēšana

Šī līmeņa mērķgrupa ir cilvēki, kuri kļuvuši atkarīgi no alkohola vai narkotikām.

Profilakse šajā līmenī nozīmē:

Galvenās problēmas:

Latvijā nepietiek gultu vietu uz ilglaicīgo (līdz 1 gadam) rehabilitāciju, pat veidojas rindas, lai iekļūtu kādā no trīs rehabilitācijas centriem. Tāpat nav attīstīta apreibinošo vielu lietotāju aprūpe, tā saucamās “pusceļa mājas”, kad lietotāji atgriežas no rehabilitācijas un jāuzsāk normāla dzīve. Diemžēl, reāli ir grūti palīdzēt klientiem atrast darbu, lai viņi varētu sev nodrošināt iztiku un nekristu depresijā, nereti nepieciešams palīdzēt risināt ģimenes attiecības. Metodona programma pašlaik pieejama tikai Rīgā narkoloģijas centrā, lai to jūrmalnieki apmeklētu, nepieciešami materiālie līdzekļi, piemēram, transporta biļešu iegādei. Jūrmalā nav neviena iestāde, izņemot Dubultu poliklīniku, kurā strādā narkologs, kur atkarīgajiem vērsties pēc informācijas un palīdzības.

Jāatzīst, ka vajadzība pēc labas un kvalitatīvas terciārā līmeņa profilakses ir visā Latvijā, tā nav tikai Jūrmalas problēma, visā valstī tam katastrofāli trūkst naudas.

Galvenie uzdevumi:

Metodes uzdevumu sasniegšanai: Uzdevumu realizēšanā iesaistāmi: narkologi, psihiatri un citi ārsti - speciālisti, medicīnas māsas, sociālie darbinieki, t.sk. bijušie lietotāji, psihologi, nevalstisko organizāciju pārstāvji, pārstāvji no baznīcām. Nepieciešamības gadījumā var mainīt gan veicamos uzdevumus, gan metodes to sasniegšanai un piesaistīt citus darbiniekus.


3. Programmas realizēšanas nodrošināšana

Lai nodrošinātu programmā paredzēto profilakses uzdevumu izpildi un veicinātu koordinētu starpinstitucionālu darbību, jāizveido programmas vadības grupa (7 cilvēki), kuras sastāvā būtu jādeleģē pārstāvji no šādām institūcijām: policijas, ambulatorās veselības aprūpes iestādes (narkologs), skolu valdes, labklājības pārvaldes, deputātiem (politiķi), Bērnu tiesību aizsardzības centra, preses (žurnālisti). Vadības grupas pienākumos ietilptu koordinēt un kontrolēt programmas īstenošanu dažādās sfērās, dažādos profilakses līmeņos, kā arī uzraudzīt finansu izlietojumu. Iestāžu sadarbības un veicamo uzdevumu shēmu (3.pielikums).

Programmā izvirzīto uzdevumu realizēšanai nepieciešams diezgan ievērojams finansējums. Domājams, ka programmas realizēšanā palīdzēs dažādu institūciju darbinieku gūtās zināšanas un pieredze par narkomānijas un tās radīto seku mazināšanu sadarbības projekta ietvaros starp Jevles (Zviedrija), Tukuma un Jūrmalas pašvaldībām, ko finansēs Zviedrija. Atsevišķu programmas daļu finansēšana iespējama no valsts līdzekļiem, iesniedzot pieteikumu BOVU “Narkoloģijas centrs”, bet aktivitātēm nepieciešams arī finansējums no pašvaldības .


Programmas projektu izstrādāja:

Ruanete Meža,
darba grupas vadītāja, Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldes vadītājas vietniece

Dace Skerškāne,
Jūrmalas pilsētas galvenais narkologs, Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldes galvenā speciāliste

Iluta Taube,
Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldes sabiedrības veselības darbiniece

Jānis Vilmanis
Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldes sekundārās veselības aprūpes un katastrofu medicīnas nodaļas vadītājs

Engelena Krūmiņa,
Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldes speciāliste

Vēsma Reinkaite,
Jūrmalas skolu valdes priekšsēdētāja

Baiba Spīgule,
Jūrmalas pilsētas Bērnu tiesību aizsardzības centra ārste

Ingrīda Klāsone,
Jūrmalas pilsētas Bērnu tiesību aizsardzības centra sociālā pedagoģe

Jana Starka,
Jūrmalas bāriņtiesas priekšsēdētāja


Izmantotā literatūra:


1.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 8.februāra lēmumu Nr.123

Alkoholisma un narkomānijas slimnieku ārstēšanas iestādes Latvijā

Narkoloģijas centrs

Īslaicīga stacionārā palīdzība detoksikācijas (organisma atindēšana abstinences jeb paģiru sindroma un psihozes gadījumā), motivācijas un rehabilitācijas jomās:

Daugavpils narkoloģiskās slimnīca

Jelgavas narkoloģiskā slimnīca Liepājas narkoloģiskā slimnīca Straupes narkoloģiskās slimnīca Privātās klīnikas

Rehabilitācijas iestādes narkomāniem Latvijā
Rīgas Narkomānijas slimnieku rehabilitācijas centrs Rindzeles narkomānijas rehabilitācijas centrs Pusaudžu rehabilitācijas centrs “Saulrīti”


2.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 8.februāra lēmumu Nr.123

Nevalstiskās organizācijas

Latvijas Anonīmo Alkoholiķu kustība (AA)

Palīdzības organizācija no narkotikām atkarīgajiem cilvēkiem “Apziņas ekoloģija” Latvijas bērnu un jaunatnes atturības federācija Internacionālais Atturības klubs “Avante” Asociācija “Jaunatne pret AIDS” Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija “Papardes zieds” Latvijas Jaunatnes padome; Jaunatnes Kristīgā savienība; Latvijas Mazpulku organizācija; Latvijas Jaunatnes Sarkanais krusts; Jauniešu klubs “10x10”; Baltijas Voluntieru AIDS fonds “Humanus”; Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem u.c.

Vairākas no šīs grupas nevalstiskajām organizācijām darbojas arī Jūrmalas pilsētā:

"Zaļais ordenis – pasaku māja "Undīne""; Latvijas Sarkanā Krusta Jūrmalas nodaļa; “Glābiet bērnus” Jūrmalas nodaļa; Mazpulku organizācija; Latvijas Jaunatnes labdarības fonds; Skautu organizācija; Jaunsargu organizācija; Vanadzēnu grupa u.c.


3.pielikums


Programmas vadības grupa

Koordinēšana, uzraudzība, iniciatīva

Prese Veselības
aprūpe
Izglītība, kultūra, sports Sociālā palīdzība Bērnu tiesību aizsardzība Tiesībsargājošās institūcijas Darba devēji Nevalstiskās organizācijas
Slimnīcas
Ambulatorās iestādes
Ātrā palīdzība
Rehabilitācijas centri
Skolu valde
Kultūras iestādes
Sporta organizācijas
Labklājības pārvalde
Patversme
Atbalsta/krīžu centri
Bērnu tiesību aizsardzības centrs
Bārintiesa
Valsta policija
Municipālā policija
Ceļu policija
Nepilngadīgo lietu inspekcija
Izklaides vietas
Tirdzniecības vietas
Autotransports
 • Informācija par programmas izpildes gaitu
 • Statistikas datu publicēšana
 • Publikācijas par alkoholismu, narkomāniju
 • Konsultēšana
 • Izglītošana
 • Detoksikācija
 • Rehabilitācija
 • Motivēšana
 • Somatiskie izmeklējumi, analīzes, t.sk., ekspress diagnostika uz apreibinātājvielām
 • Darbs ar riska grupām
 • Izglītošana
 • Brīvā laika pavadīšanas organizēšana
 • Interešu izglītība
 • Sporta nodarbības
 • Nometnu, akciju, konkursu, projektu organizēšana
 • izglītošana
 • Psiholoģiskā un materiālā palīdzība, atbalsta sniegšana
 • Pašpalīdzības grupu organizēšana
 • Uzticības telefoni
 • Darbs ar riska grupām
 • Tiesību ievērošanas kontrole
 • Atbalsta sniegšana
 • Narkotiku un nelegālā alkohola izplatības ierobežošana
 • Sabiedriskās kārtības uzraudzīšana
 • Profilaktiski izglītojošais darbs
 • Autovadītāju kontrole un apmācība
 • Darbs ar nepilngadīgajiem
 • Ekspress diagnostikas veikšana uz apreibinātājvielām
 • Profilaktiski izglītojošais darbs
 • Informatīvi izglītojošais darbs
 • Brīvā laika pavadīšanas organizēšana
 • Pasākumu, akciju organizēšana
 • Atbalsta sniegšana