Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
1999.gada 18.februārīNr.144

Par Jūrmalas pilsētas siltumapgādes
attīstības koncepciju

Lai efektīvāk plānotu perspektīvo pilsētas siltumapgādes attīstību un veicinātu investīciju piesaisti, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas siltumapgādes attīstības koncepciju.

  2. Iekļaut siltumapgādes attīstības koncepciju pilsētas attīstības plānā.

  3. Uzdot domes arhitektūras un plānošanas pārvaldei (A.Bīviņš) trīs mēnešu laikā sagatavot un apstiprināt domē lēmumu, kas reglamentē kārtību, kādā pieļaujama patērētāju atteikšanās no centralizētās siltumapgādes pakalpojumiem.

Priekšsēdētājs          L.Alksnis