Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
1999.gada 15.jūlijāNr.697

Par attīstības plāna izmaiņu
uzsākšanu

Jūrmalas pilsētas attīstības plāns ir apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 27.jūlija lēmumu nr.893. Plānā apkopoti attīstības stratēģijas mērķi, vadlīnijas un ieteikumi, kuri veido Jūrmalas pilsētas domes politiku. Šie pilsētas attīstības pamatnoteikumi nav mainījušies, tāpēc jo īpaši svarīgi ir kopumā izvērtēt attīstības plāna izmaiņu ietekmi gan no ekoloģiskā, gan ekonomiskā un sociālā attīstības viedokļa.

Šajā laika periodā no 1995.gada līdz 1999.gadam, pilsētā turpinās zemes reforma, kas pamazām juridiski sakārto pilsētas zemes un ēkas, tiek precizēts pilsētas attīstības plāns saskaņā ar esošo apbūvi un apzinātas vides degradētās teritorijas pilsētā. Rezultātā ir radies priekšlikums izskatīt atsevišķas attīstības plāna izmaiņas un precizējumus. Konkrētos priekšlikumus ir iesnieguši gan zemes īpašnieki, gan Valsts nekustamā īpašuma aģentūra, gan pašvaldība. Domes būvvaldes teritoriālplānošanas nodaļa ir apkopojusi iesniegtos priekšlikumus, lai tos kompleksi izvērtētu Latvijas Republikas Ministru kabineta 1998.gada 24.februāra "Noteikumi par teritoriju plānojumiem" nr.62 noteiktā kārtībā.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem un attīstības jautājumu komitejas 1999.gada 8.jūlija sēdes protokola nr.16-3/8, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Uzsākt attīstības plāna izmaiņas šādās teritorijās Jūrmalā:

  1.1 teritorijā Jaunķemeros starp Kolkas ielu, Jaunķemeru ceļu, Slokas ezeru un Jaunķemeru sanatoriju - daļēji mainīt teritorijas zonējumu no kūrorta un Dabas pamatnes teritorijas uz Priežu parka rajonu ar apbūvi;
  1.2 Vaivaros, Vakara ielā 6 - precizēt teritorijas zonējumu - tehniskās apbūves teritorija;
  1.3 Vaivaros pie Alkšņu, Vakara un Milteņu ielas - mainīt teritorijas zonējumu no Dabas pamatnes teritorijas uz savrupmāju dzīvojamo teritoriju;
  1.4 Vaivaros, Skautu ielā 14/16 - mainīt teritorijas zonējumu no Dabas pamatnes teritorijas uz Priežu parka rajonu ar apbūvi;
  1.5 Lielupes palieņu pļavās pie Plūdu un Turaidas ielas Majoros - mainīt teritorijas zonējumu saskaņā ar 1995.gadā izstrādāto detālplānojumu;
  1.6 Lielupes palieņu pļavās pie Zvejas ielas Dzintaros un Bulduros pie Ganību ceļa - daļēji mainīt teritorijas zonējumu no Dabas pamatnes teritorijas uz savrupmāju dzīvojamo un sabiedrisko teritoriju;
  1.7 Dzintaros, Madonas ielā 7 - mainīt teritorijas zonējumu no Dabas pamatnes teritorijas uz sabiedrisko apbūvi;
  1.8 Dzintaros, Promenādes ielā 4 - daļēji mainīt teritorijas zonējumu no Dabas pamatnes teritorijas uz savrupmāju dzīvojamo teritoriju;
  1.9 Bulduros, Brīvības prospektā 52 un 54 - mainīt teritorijas zonējumu no Dabas pamatnes teritorijas uz Priežu parka rajonu ar apbūvi;
  1.10 Bulduros, 3.līnijā 1a - mainīt teritorijas zonējumu no Dabas pamatnes teritorijas uz sabiedrisko teritoriju;
  1.11 Bulduros, Ķemeru ielā 74/86 - mainīt teritorijas zonējumu no sabiedriskās apbūves uz savrupmāju dzīvojamo teritoriju;
  1.12 Lielupē, Vikingu ielā 14/16 - daļēji mainīt teritorijas zonējumu no Dabas pamatnes teritorijas uz sabiedrisko teritoriju;
  1.13 Lielupē, Meža prospektam pieguļošā teritorijā no Burtnieku ielas līdz daudzstāvu apbūvei - mainīt teritorijas zonējumu no Dabas pamatnes teritorijas uz Priežu parka rajonu ar apbūvi;
  1.14 Lielupē, Mežotnes ielā 4 - daļēji mainīt teritorijas zonējumu no Dabas pamatnes teritorijas uz sabiedrisko teritoriju;
  1.15 Stirnuragā, Lāču ielā 14, 16, 18 - mainīt teritorijas zonējumu no Dabas pamatnes teritorijas uz jauktu darījumu atpūtas un dzīvojamo teritoriju;
  1.16 Stirnuragā, Vikingu ielā 40 - mainīt teritorijas zonējumu no Dabas pamatnes teritorijas uz sabiedrisko teritoriju;
  1.17 Buļļuciemā, Tīklu ielā 10 - daļēji mainīt teritorijas zonējumu no Dabas pamatnes un jauktas darījumu atpūtas un dzīvojamās teritorijas uz sabiedrisko teritoriju, saglabājot daļu kā pilsētas skvēru;
  1.18 Stirnuragā, Burtnieku ielā 21 - mainīt teritorijas zonējumu no Dabas pamatnes teritorijas uz sabiedrisko iestāžu teritoriju;
  1.19 Lielupē, kvartālā starp Tērvetes, Rankas, Vikingu un Mastu ielu - mainīt teritorijas zonējumu no Dabas pamatnes teritorijas uz jauktu darījumu, atpūtas un dzīvojamo teritoriju (Vikingu iela 1a).

 2. Izvērtēt un precizēt apbūves noteikumus Rīgas jūras līča 300 m krasta kāpas aizsargjoslā.

 3. Uzdot domes būvvaldei (A.Kļaviņš):

  3.1 organizēt attīstības plāna izmaiņu sabiedrisko apspriešanu;
  3.2 veikt Jūrmalas pilsētas attīstības plāna izmaiņas un apbūves noteikumu nepieciešamos papildinājumus.

Priekšsēdētājs       L.Alksnis