Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 12.jūnija 12.saistošajiem noteikumiem

1999.gada 4.februārīNr.4

Protokols Nr.3
Lēmums Nr.87

PAR ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA UN ZEMES NOMAS MAKSAS MAKSĀTĀJIEM

Izdoti saskaņā ar
likuma Par pašvaldībām" 14.pantu un
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.pantu

 1. Šie noteikumi regulē atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas maksātājiem un stājas spēkā 1999.gada 1.janvārī.

 2. Atvieglojumi piešķirami atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas maksātāju kategorijām, šādos apmēros no nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas summas:

  2.1. vientuļajiem pensionāriem, kuri pierakstīti īpašumā, par kuru aprēķināts nodoklis vai zemes nomas maksa - 50%, saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldi,

  2.2. vientuļajiem I un II grupas invalīdiem, kuri pierakstīti īpašumā, par kuru aprēķināts nodoklis vai zemes nomas maksa - 50%, saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldi;

  2.3. ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem un ģimenēm ar bērnu invalīdu, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz uz vienu ģimenes locekli 75% no Latvijas Republikas Ministru kabineta 1994.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.89 noteiktās krīzes iztikas minimuma un, kuras pierakstītas īpašumā, par kuru aprēķināts nodoklis vai zemes nomas maksa - 50%, saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldi;

  2.4. represētajām personām, kuras pierakstītas Jūrmalā - 90%;

  2.5. pašvaldības zemes, uz kurām atrodas bezpeļņas organizācijas Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas namsaimnieks" pašvaldības dzīvojamās ēkas - 90%.

 3. Parējos gadījumos, ko neparedz šie noteikumi, pēc maksātāja motivēta lūguma, atvieglojumus piešķir ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

Domes priekšsēdētājs L.Alksnis