Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 12.jūnija 11.saistošajiem noteikumiem
Mainīts ar Domes 2000. gada 22. jūnija 12. saistošajiem noteikumiem
Mainīts ar Domes 2000. gada 20. janvāra 8. saistošajiem noteikumiem

1999.gada 7.oktobrīNr.7

Protokols Nr.20
Lēmums Nr.963

PAR ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJIEM 2000.GADĀ

Izdoti saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām" 14.pantu un
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.pantu

 1. Šie saistošie noteikumi regulē atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem un stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

 2. Atvieglojumi piešķirami atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par to īpašumu, kuros viņi ir pierakstīti, šādos apmēros no nekustamā īpašuma nodokļa maksas summas:

  2.1. represētajām personām - par 90%.

  2.2. zemes īpašniekiem, lietotājiem kā arī tiesiskajiem mantiniekiem, kuru īpašumā vai valdījumā atrodas zeme, kura bija viņu īpašumā vai valdījumā līdz 1940.gada 21.jūlijam, saskaņā ar Valsts arhīva izziņu - par 50%.

  2.3.
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2000. gada 22. jūnija 12. saistošajiem noteikumiem
  zemes labticīgajiem ieguvējiem, kas zemi ieguvuši pēc 1940.gada 21.jūlija personīgo dzīvojamo māju celtniecībai līdz zemes reformas pilsētās sākumam t.i. 1991.gada 20.novembrim - par 50%. Zemes labticīgiem ieguvējiem, kā arī tiesiskiem mantiniekiem, kas zemi ieguvuši lietošanā pēc 1940.gada 21.jūlija personīgo dzīvojamo māju celtniecībai līdz zemes reformas pilsētās sākumam, t.i. līdz 1991.gada 20.novembrim - par 50%.

  2.4. vientuļiem pensionāriem un vientuļiem I un II grupas invalīdiem - zemes īpašniekiem, lietotājiem kā arī tiesiskajiem mantiniekiem, kuru īpašumā atradās zeme, kura bija viņu īpašumā vai valdījumā līdz 1940.gada 21.jūlijam, saskaņā ar Valsts arhīva izziņu - par 70%.

  2.5.
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2000. gada 20. janvāra 8. saistošajiem noteikumiem
  vientuļiem pensionāriem un vientuļiem I un II grupas invalīdiem - zemes labticīgiem ieguvējiem, kas zemi ieguvuši pēc 1940.gada 21.jūlija personīgo dzīvojamo māju celtniecībai līdz zemes reformas pilsētās sākumam, t.i. līdz 1991.gada 20.novembrim - par 70%. Vientuļiem pensionāriem un vientuļiem I un II grupas invalīdiem - zemes labticīgiem ieguvējiem un viņu tiesiskajiem mantiniekiem, kuri zemi ieguvuši lietošanā pēc 1940.gada 21.jūlija līdz zemes reformas pilsētās sākumam, t.i. 1991.gada 20.novembrim - par 70%/

  2.6. fiziskām personām (arī aizbildņiem), kuru ģimenēs ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem un ģimenēs ar bērnu invalīdu, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz uz vienu ģimenes locekli 75% no Latvijas Republikas Ministru kabineta 1994.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.89 noteiktās krīzes iztikas minimuma (saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldi) un, kuri atbilst šo saistošo noteikumu 2.2. un 2.3.punktu prasībām - par 70% .

 3. Atlaides piešķiramas tikai tiem zemes īpašniekiem un valdītājiem, kuriem tekošajā kalendārajā gadā administratīvā komisija nav uzlikusi administratīvo sodu, pamatojoties uz “Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības saistošajiem noteikumiem” un zemes īpašums nav iznomāts citam lietotājam.

 4. Pārējos gadījumos, ko neparedz šie noteikumi, pēc maksātāja motivēta lūguma, atvieglojumus var piešķirt ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

Domes priekšsēdētājs L.Alksnis