Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2005. gada 10. novembra 18. nolikumu
Mainīts ar Domes 2003. gada 14. maija 13. nolikumu

2001.gada 23.maijāNr.10

Protokols Nr.7, 11.punkts

UZŅĒMĒJDARBĪBAS LICENCĒŠANAS UN INDIVIDUĀLĀ DARBA KOMISIJAS NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar
Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” un
Jūrmalas pilsētas domes nolikumu

 1. Uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisija (turpmāk tekstā - licencēšanas komisija) tiek izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

 2. Licencēšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu:

  2.1 par licenču, licences kartiņu un maršruta atļauju izsniegšanu;

  2.2 par atļaujas izsniegšanu individuālajam darbam;

  2.3 par izziņas izsniegšanu par pašvaldības piekrišanu uzņēmējdarbības veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;

  2.4 par atteikumu izsniegt licenci, licences kartiņu un maršruta atļauju;

  2.5 par atteikumu izsniegt atļauju individuālā darba veikšanai;

  2.6 par atteikumu izsniegt izziņu par pašvaldības piekrišanu uzņēmējdarbības veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;

  2.7 par izsniegtās licences, licences kartiņas vai maršruta atļaujas anulēšanu;

  2.8 par izsniegtās atļaujas individuālā darba veikšanai anulēšanu;

  2.9 par izsniegtās izziņas par pašvaldības piekrišanu uzņēmējdarbības veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā anulēšanu.

 3. Licencēšanas komisijas sēdi vada komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

 4. Dokumentus izskatīšanai licencēšanas komisijā pieņem un apkopo domes
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 14. maija 13. nolikumu
  komercnodaļa. ekonomikas un attīstības nodaļa.

 5. Licencēšanas komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu vairākuma nav, izšķirošā balss ir sēdes vadītājam. Katram komisijas loceklim ir viena balss. Licencēšanas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu.

 6. Licencēšanas komisijas sēdes protokolē domes
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 14. maija 13. nolikumu
  komercnodaļas ekonomikas un attīstības nodaļas

  darbinieks. Darba protokolu sēdes beigās paraksta komisijas locekļi, kuri piedalījušies komisijas sēdē; bet protokola tīrrakstu paraksta komisijas priekšsēdētājs (priekšsēdētāja vietnieks) un protokolētājs.

 7. Licences, atļaujas individuālā darba veikšanai un izziņas par pašvaldības piekrišanu uzņēmējdarbības veikšanai tiek izsniegtas,pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajiem noteikumiem par to izsniegšanas kārtību.

 8. Licences pasažieru komercpārvadājumu veikšanai, licences kartiņas un maršruta atļaujas tiek izsniegtas, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem ”Par autotransporta pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas un maršruta atļauju izsniegšanas kārtību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

 9. Pieņemot lēmumu par licences, licences kartiņas, maršruta atļaujas, atļaujas vai izziņas izsniegšanu vai atteikšanos to izsniegt, licencēšanas komisija novērtē ieinteresētā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai individuālā darba veicēja iesniegtos dokumentus.

 10. Lēmums tiek pieņemts:

  10.1 par licenču, licences kartiņas, maršruta atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci, licences kartiņu, maršruta atļauju - 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas;

  10.2 par atļaujas izsniegšanu individuālajam darbam vai atteikumu izsniegt atļauju individuālā darba veikšanai - 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas;

  10.3 par izziņu par pašvaldības piekrišanu uzņēmējdarbības veikšanai - 15 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

 11. Licencēšanas komisija ir tiesīga atteikt izsniegt licenci, licences kartiņu,maršruta atļauju, izziņu vai atļauju individuālā darba veikšanai, ja:

  11.1 uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai individuālā darba veicēja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu un jautājuma objektīvai izlemšanai nepieciešami papildu materiāli;

  11.2 nav nokārtotas saistības ar valsts vai pašvaldības budžetu;

  11.3 iesniegtie dokumenti neatbilst Latvijas Republikas likumu un normatīvo aktu prasībām.

 12. Licences, atļaujas vai izziņas izsniegšanas atteikums tiek dots rakstiski, tam jābūt argumentētam.

 13. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), individuālā darba veicēji, kuri vēlas saņemt licenci, atļauju vai izziņu, ir tiesīgi atteikumu pārsūdzēt Jūrmalas pilsētas domē.


 14. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 14. maija 13. nolikumu
  Licence, izziņa vai atļauja uzņēmumam, uzņēmējsabiedrībai, individuālā darba veicējam tiek izsniegta atsevišķi katram konkrētam uzņēmējdarbības vai individuālā darba veidam, atsevišķi katrai uzņēmējdarbības vai individuālā darba veikšanas vietai.

  Licence, izziņa uzņēmumam, uzņēmējsabiedrībai tiek izsniegta katram konkrētam uzņēmējdarbības veidam un vietai. Individuālā darba veicējiem, kas veic vairākus uzņēmējdarbības veidus, tiek piešķirta viena reģistrācijas apliecība individuālā darba veikšanai.

 15. Pēc maksājuma dokumenta uzrādīšanas, domes
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 14. maija 13. nolikumu
  komercnodaļa ekonomikas un attīstības nodaļa

  izsniedz piešķirto licenci, licences kartiņu, maršruta atļauju vai izziņu.

 16. Licence vai izziņa ir derīga, ja to parakstījis Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors un tā apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes ģērboņzīmogu.

 17. Licences kartiņa un maršruta atļauja ir derīga, ja to ir parakstījis licencēšanas komisijas priekšsēdētājs (priekšsēdētāja vietnieks) un tā ir apstiprināta ar uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisijas zīmogu.


 18. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 14. maija 13. nolikumu
  Atļauju individuālā darba veikšanai izsniedz Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Jūrmalas pilsētas nodaļa, pamatojoties uz licencēšanas komisijas lēmumu, kuru apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

  Atļauju individuālā darba veikšanai izsniedz Latvijas Republikas Valsts Ieņēmumu dienesta Rīgas reģionālās iestādes Jūrmalas nodaļa, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes licencēšanas komisijas protokolu.

 19. Licencēšanas komisija, pamatojoties uz valsts vai pašvaldības institūciju konstatētajiem pārkāpumiem uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai individuālā darba veicēju darbībā, ir tiesīga anulēt licenci, licences kartiņu, maršruta atļauju, atļauju individuālā darba veikšanai, izziņu par pašvaldības piekrišanu uzņēmējdarbības veikšanai,uzaicinot tās īpašnieku uz komisijas sēdi.Neierašanās gadījumā jautajumu var izskatīt bez īpašnieka klātbūtnes.

  Argumentēts komisijas lēmums par izsniegtās licences, atļaujas vai izziņas anulēšanu tās īpašniekam tiek rakstiski izsūtīts ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas.

 20. Anulētās licences, licences kartiņas, maršruta atļaujas, atļaujas to īpašniekam jāiesniedz domes
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 14. maija 13. nolikumu
  komercnodaļā ekonomikas un attīstības nodaļā

  ne vēlāk kā divu darba dienu laikā no lēmuma par to anulēšanu saņemšanas.

 21. Licence, licences kartiņa, maršruta atļauja vai izziņa tiek anulēta, ja licences, licences kartiņas, maršruta atļaujas vai izziņas pieprasītājs 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas nav apmaksājis un izņēmis piešķirto licenci, licences kartiņu,maršruta atļauju vai izziņu.

 22. Licences, licences kartiņas, maršruta atļaujas vai izziņas anulēšanas gadījumā licences, licences kartiņas apmaksa netiek atmaksāta. Saņemot jaunu licenci, licences kartiņu, tā jāapmaksā vēlreiz.

 23. Licenci, licences kartiņu, maršruta atļauju vai izziņu var atkārtoti izsniegt ne ātrāk kā pēc konstatēto trūkumu un pārkāpumu novēršanas.

 24. Licences,licences kartiņas,maršruta atļaujas vai izziņas nozaudēšanas gadījumā tiek izsniegts dublikāts. Saņemot licences dublikātu, tas jāapmaksā.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs