Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2006.gada 16.novembra 15 .nolikumu

2001.gada 20.jūnijāNr.17

Protokols Nr.9, 44.punkts

JŪRMALAS PILSĒTAS MEŽMALAS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar
Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likuma
8., 9., 29. un 40.pantu

I. Vispārīgie noteikumi.

 1. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola (turpmāk - skola) ir Jūrmalas pilsētas domes dibināta izglītības iestāde, kura īsteno mazākumtautības pamata un vispārējās vidējās mazākumtautības izglītības programmas.
 2. Pie Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas ar struktūrvienības statusu darbojas Jūrmalas Krievu nacionālā svētdienas skola (Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 5.oktobra lēmums Nr.1162 ”Par Krievu Nacionālās svētdienas skolas atvēršanu”, ar apstiprinātu Jūrmalas Krievu nacionālās svētdienas skolas Nolikumu un līgumu “Par Krievu nacionālās svētdienas skolas finansēšanu un materiālo nodrošināšanu” starp Jūrmalas Krievu kopienu un Jūrmalas pilsētas Skolu valdi no 1996. gada 17. jūnija.)
 3. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Jūrmalas pilsētas domes apstiprināts skolas nolikums, kurš izstrādāts, pamatojoties uz Vispārējās vidējās izglītības iestādes paraugnolikumu.
 4. Skola ir juridiska persona, tai ir sava simbolika, rēķins bankā. Skola ir tiesīga lietot zīmogu ar valsts mazā ģerboņa attēlu atbilstoši likumam "Par Latvijas valsts ģerboni".
 5. Skolas juridiskā adrese: Rūpniecības iela 13, Jūrmala, LV-2016.
II. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi.

 1. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu Valsts pamata un vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu.

 2. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.

 3. Skolas uzdevumi:

  7.1. īstenot vispārējās izglītības programmas atbilstoši izglītības iestādes pakāpei;

  7.2. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;

  7.3. racionāli izmantot izglītībai iedalītos finansu resursus

  7.4. nodrošināt iedzīvotājiem iespēju paaugstināt vispārējo izglītības un kultūras līmeni.

III. Īstenojamās izglītības programmas.

 1. Izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma. Skola īsteno mazākumtautību pamatizglītības programmu no 1. līdz 9. klasei un vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmas.

 2. Izglītības programmu īstenošanu laikā reglamentē Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standarti.

 3. Skola īsteno vidējās izglītības mazākumtautību programmas šādos virzienos:

  10.1. vispārizglītojošais virziens, kuru nosaka izglītības mazākumtautību programmu grupa bez īpaši akcentētiem mācību priekšmetiem;

  10.2. matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziens, kuru nosaka izglītības programmu grupa ar īpaši akcentētiem matemātikas un dabaszinību grupas mācību priekšmetiem;

  10.3. profesionālais virziens, kuru nosaka izglītības programmu grupa ar īpaši akcentētu profesionālo ievirzi:

 4. Izglītības ieguves valoda - latviešu un krievu valoda.

 5. Skola, saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domi, īsteno interešu izglītības programmas un Krievu nacionālās svētdienas skolas programmas.

IV. Izglītības procesa organizācija.

 1. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo (turpmāk - skolēnu) brīvdienas nosaka Izglītības un zinātnes ministrija.

 2. Skolēnu uzņemšana skolā notiek atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas instrukcijai “Par skolēnu uzņemšanu un pārcelšanu vispārizglītojošās skolās un speciālās mācību iestādēs un valsts pārbaudes darbiem vispārējās izglītības iegūšanai”.

 3. Uzsākt vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi ir tiesīga ikviena persona, ja tai ir pamatizglītību apliecinošs dokuments - apliecība par pamatizglītību un gada un eksāmenu atzīmju izraksts. Atsevišķās izglītības programmās pedagoģiskā padome var noteikt īpašus uzņemšanas kritērijus.

 4. Uzņemot bērnus 1.klasē, netiek rīkoti pārbaudījumi. Uzņemot skolēnus 10.klasē, skola ir tiesīga rīkot iestājpārbaudījumus saskaņā ar pedagoģiskās padomes lēmumu.

 5. Skolēniem ar īpašām pamata izglītības vajadzībām skola var atvērt pedagoģiskās korekcijas klases. Tās atver ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu, pamatojoties uz skolas pedagoģiskās padomes priekšlikumu, kas saskaņots ar Jūrmalas skolu valdi

 6. Skolēni (arī pedagoģiskās korekcijas klasēs) atsevišķos gadījumos vienā gadā var apgūt divu vai vairāku klašu kursu (mācību priekšmetu) programmas. Šajos gadījumos lēmumu pieņem pedagoģiskā padome, skolas direktors, saskaņojot ar Jūrmalas skolu valdi, izdod rīkojumu..

 7. Skolēnu maksimālo mācību stundu slodzi un mācību stundas ilgumu nosaka Izglītības likums.

 8. Mācību darba pamatorganizācijas forma ir mācību stunda. Mācību slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām atspoguļo stundu saraksts. Ar skolas direktora apstiprināto stundu sarakstu skolēni un pedagogi iepazīstināmi pirms katra semestra sākuma.
  Stundu saraksts:

  20.1. ietver pamata un vispārējās vidējās izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plānā nosauktās mācību stundas un klases audzinātāja stundu (klases stundu);

  20.2. ir pastāvīgs visu semestri, izmaiņas tajā var izdarīt tikai direktora vietnieks mācību darbā vai cita skolas direktora norīkota persona;

  20.3. neietver fakultatīvās nodarbības, kas tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu.

 9. Katrā klasē viena stunda nedēļā ir klases audzinātāja stunda (klases stunda), kurās pārrunājamas tēmas: satiksmes drošība, darbība ekstremālās situācijās, veselīgs dzīvesveids, uzvedība un saskarsmes kultūra, profesijas izvēle un tālākizglītība, dzimumaudzināšana un seksuāli transmisīvās slimības, valsts svētki, atceres dienas, pilsoņa un iedzīvotāja tiesības un pienākumi, Satversmes konstitucionālais pamats u.c.

 10. Skolēnu papildizglītošanu (pulciņi, mākslinieciskā pašdarbība, valodu kursi u.c. nodarbības) par Jūrmalas pilsētas vai vecāku līdzekļiem veic pēc mācību stundām, ja ir skolēnu vecāku rakstisks iesniegums. Nodarbībām par maksu veido atsevišķu stundu sarakstu. Skolā var tikt organizētas pagarinātās darba dienas mācību grupas.

 11. Mācību nedēļas garums 5 dienas.

 12. Ne vairāk kā 15 dienas mācību gadā klase var izmantot mācību ekskursijām, mācību olimpiādēm, projektiem, sporta pasākumu vai citu ar mācību un audzināšanas darbību saistīto pasākumu organizēšanai.

 13. Skolēnu mācību sasniegumus skola vērtē Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā kārtībā. Katra semestra beigās skolēni saņem Izglītības un zinātnes ministrijas paraugam atbilstīgu liecību. Vērtējumu mācību priekšmetos, kuros organizēts centralizētais eksāmens, apliecina pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts.

 14. Dokumenta par pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības apguvi izsniegšanas kārtību nosaka Vispārējās izglītības likums.

 15. Ja skolēns nav ieguvis vērtējumu kādā no pamatizglītības mācību priekšmetiem vai valsts pārbaudes darbā, viņam tiek izsniegta liecība un skola viņu informē par iespējām turpināt izglītību līdz 18 gadu sasniegšanai.

 16. Valsts pamatizglītības un vidējās izglītības standartos un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai atsevišķu (vai vairāku radniecīgu) mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskajās komisijās. Metodisko komisiju darbu organizē un vada skolas direktora vietnieks mācību darbā.

 17. Metodiskās komisijas:

  29.1. izvērtē pedagogu izstrādātās mācību programmas un ierosina tās apstiprināt;

  29.2. apspriež pedagogu tematiskos plānus un saskaņo katrai klasei veicamo pārbaudes darbu (domraksti, tematiskie kontroldarbi, ieskaites, referāti un zinātniskie darbi) grafiku semestrim;

  29.3. nodrošina starppriekšmetu saikni starp atsevišķiem mācību priekšmetiem vai tēmām;

  29.4. analizē skolēnu un pedagogu darba rezultātus;

  29.5. risina ar mācību saturu, mācību līdzekļu pielietošanu, skolas inovatīvo darbību saistītus jautājumus;

  29.6. organizē olimpiādes, projektu nedēļas, pieredzes apmaiņu, savstarpējo stundu hospitāciju, analizē to rezultātus u.tml.

 18. Audzināšanas jautājumu pedagoģisko un metodisko jautājumu risināšanai skola var izveidot klašu audzinātāju metodisko komisiju, to organizē un vada skolas direktora vietnieks audzināšanas darbā.

 19. Skolēnu mācību un audzināšanas darba sasniegumu analīzei skola var izveidot klases (klašu grupu) pedagoģisko konsīliju. Tajā piedalās visi skolotāji, kuri māca attiecīgajā klasē (klašu grupā), skolas psihologs, sociālais pedagogs, ārstniecības persona. Pedagoģiskā konsīlija darbu vada direktora vietnieks vai klases audzinātājs.

V. Skolēna pienākumi un tiesības.

 1. Skolēna pienākumi ir:

  32.1. paredzēto laiku pilnībā izmantot mācībām, sistemātiski gatavoties nodarbībām, lai iegūtu pamata vai vispārējo vidējo izglītību;

  32.2. uzņemties personisku atbildību par savām mācībām un uzvedību skolā;

  32.3. ievērot skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus;

  32.4. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtām morāles un ētikas normām;

  32.5. ar cieņu izturēties pret pedagogiem un darbiniekiem;

  32.6. ar cieņu izturēties pret valsti un valsts simboliku, sabiedrību, ģimeni, baznīcu, kā arī rasēm, tautām, etniskajām grupām un to pārstāvjiem;

  32.7. censties izprast un iepazīt demokrātisma, parlamentārisma, pilsoniskās sabiedrības pamatprincipus;

  32.8. veidoties par sabiedrības locekli - attīstīt sapratni, cieņu, iecietību;

  32.9. attīstīt savas fiziskās spējas un veidot savas rakstura īpašības - mērķtiecību, gribasspēku, neatlaidību izvirzīto mērķu sasniegšanā u.c.

  32.10. rūpēties par skolas autoritāti, atbalstīt un pilnveidot skolas tradīcijas;

  32.11. rūpēties par skolas estētiskās vides, inventāra saglabāšanu, kārtību, tīrību;

  32.12. pēc spējām un interesēm pārstāvēt skolu dažāda veida pasākumos;

  32.13. saudzēt dabu un apkārtējo vidi.

 2. Skolēnam ir tiesības:

  33.1. uz valsts un Jūrmalas pilsētas domes apmaksātu pamata vai vidējās izglītības ieguvi;

  33.2. izglītības procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka un valsts godu un cieņu;

  33.3. ierosināt izveidot skolēnu pašpārvaldi skolā, darboties tajā;

  33.4. darboties organizācijās un apvienoties interešu grupās, ievēlēšanas gadījumā darboties reģionālajā skolēnu domē, Latvijas skolēnu parlamentā, Latvijas skolēnu padomē un citās valsts atļautajās organizācijās;

  33.5. pārstāvēt skolu dažāda veida pasākumos atbilstīgi savām spējām un interesēm;

  33.6. saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu;

  33.7. saņemt valsts un Jūrmalas pilsētas domes apmaksātu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību;

  33.8. izglītošanās procesā, apgūstot pamata vai vispārējās izglītības programmas, izmantot skolas telpas, bibliotēkas, lasītavas un citas informācijas krātuves, mācību līdzekļus bez maksas;

  33.9. saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem;

  33.10. uz skolēna personiskās mantas aizsardzību skolā;

  33.11. saņemt pedagoga palīdzību mācību vielas apguvē, sociālā pedagoga vai skolas psihologa konsultācijas.

 3. Skolēniem, kuri sistemātiski pārkāpj skolas iekšējās kārtības noteikumus, var izteikt piezīmi, aizrādījumu, rājienu, par to informējot vecākus (aizbildņus). Par rupjiem skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem 10.-12.klašu skolēnus var izslēgt no skolas, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes lēmumu un iepriekš brīdinot par to vecākus (aizbildņus).

VI. Skolas vadība. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības.

 1. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Jūrmalas skolu valde, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes lēmumu un saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. Skolas direktors tiek atestēts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 2. Direktora atbildība noteikta Izglītības likumā. Direktors vada skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu.

 3. Direktora pienākumi ir:

  37.1. vadīt iestādes darbu kopumā;

  37.2. vadīt pedagoģiskās padomes darbu;

  37.3. nodrošināt skolu ar amatam atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem, pieņemt un atbrīvot no darba skolas darbiniekus saskaņā ar pastāvošo LR darba likumdošanu;

  37.4. noteikt katra darbinieka pienākumus un tiesības;

  37.5. noteikt darbinieku darba samaksu saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem;

  37.6. nodrošināt skolas padomes izveidi un svarīgos jautājumos konsultēties ar skolas padomi, skolēnu pašpārvaldi, uzklausīt to viedokļus un ņemt vērā ieteikumus;

  37.7. būt līdzatbildīgam par skolēnu veselību un dzīvību saudzējošas vides nodrošināšanu skolā un skolas organizētajos pasākumos;

  37.8. nodrošināt skolas un tās apkārtnes uzturēšanu kārtībā;

  37.9. nodrošināt likumu un normatīvo dokumentu izpildi skolā;

  37.10. plānot un organizēt skolas saimniecisko un finansiālo darbību;

  37.11. pārstāvēt skolas intereses valsts un sabiedriskajās institūcijās;

  37.12. sadarboties ar Jūrmalas pilsētas domi, Jūrmalas skolu valdi, sabiedriskajām organizācijām, iestādēm, uzņēmējiem, skolēniem, skolas padomi u.c. skolas darbības nodrošināšanai, izglītības kvalitātes paaugstināšanai, skolēnu karjeras izpētei un virzīšanai;

  37.13. ziņot Jūrmalas Bērnu tiesību aizsardzības centram, ja bērnam tiek konstatētas vardarbības pielietošanas pazīmes skolā vai ārpus tās;

  37.14. izpildīt citus šajā nolikumā un citos normatīvajos aktos minētos skolas direktora pienākumus.

 4. Skolas direktoram ir tiesības:

  38.1. pieņemt darbā savus vietniekus, pedagogus un citus darbiniekus, noteikt viņu pienākumus un tiesības;

  38.2. noteikt skolas darbinieku un štata vienību skaitu, vadoties no IZM ieteiktā amatu vienību skaita, iesniegt apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domē;

  38.3. deleģēt pedagogiem un skolas darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju veikšanu;

  38.4. savu pilnvaru ietvaros patstāvīgi lemt par skolas intelektuālo, finansiālo un materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu;

  38.5. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām skolas nolikumā paredzētajos darbības virzienos.

 5. Skolas direktora vietnieki nodrošina kvalitatīvu izglītošanas procesa organizāciju un norisi skolā.
  Direktora vietnieka pamatpienākumi ir:

  39.1. pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas procesa organizācija un norises kontrole skolā;

  39.2. katrai klasei veicamo pārbaudes darbu grafiku apstiprināšana semestrim;

  39.3. metodiskā darba un metodisko komisiju organizatoriskā darba vadība skolā;

  39.4. skolas iekšējās kontroles nodrošināšana;

  39.5. skolas audzināšanas darba koordinācija;

  39.6. skolas tradīciju izkopšana un saglabāšana;

  39.7. sociāli tiesiskās un pedagoģiskās palīdzības organizēšana skolēniem.

 6. Pedagoga vispārīgie pienākumi izglītošanas procesā noteikti Izglītības likumā. Skolas pedagoga pienākumi ir;

  40.1. izvēlēties vai izstrādāt mācību priekšmetu programmas saskaņā ar mācību priekšmetu standartu un mācību priekšmetu programmu paraugiem, ko izstrādājusi Izglītības un zinātnes ministrija;

  40.2. radoši un atbildīgi piedalīties attiecīgo izglītības programmu īstenošanā;

  40.3. izglītošanas darbu savienot ar audzināšanas darbu, audzināt krietnus, godprātīgus cilvēkus - Latvijas patriotus;

  40.4. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību;

  40.5. ievērot pedagoga profesionālās ētikas pamatprasības;

  40.6. nodrošināt skolēnu iespējas īstenot savas tiesības skolā;

  40.7. sadarboties ar skolēna ģimeni;

  40.8. atbildēt par skolēnu veselību un dzīvību mācību stundās un pedagoga vadītajos un organizētajos pasākumos;

  40.9. veidot pozitīvu sadarbības vidi;

  40.10. ievērot skolēnu individuālās vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas;

  40.11. motivēt skolēnu mācīties un ticēt savām spējām;

  40.12. veicināt, vadīt un sniegt īpašu atbalstu skolēniem, kuriem grūtības;

  40.13. ievērot bērna tiesības, nekavējoši ziņot par bērna tiesību pārkāpumu (vardarbību, citu pret bērna tiesību ierobežojumu vērstu nodarījumu) skolas vadībai vai citai kompetentai iestādei;

  40.14. atbildēt par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem.

 7. Pedagogam ir tiesības:

  41.1. izteikt priekšlikumus skolas attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai u.c.;

  41.2. tikt ievēlētam un darboties skolas pašpārvaldē;

  41.3. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadēju atvaļinājumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

  41.4. pamatojoties uz līgumu par mācību līdzekļu izstrādāšanu, saņemt apmaksātu līdz 3 mēnešiem ilgu radošā darba atvaļinājumu vai līdz 6 mēnešiem ilgu bezalgas atvaļinājumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

  41.5. saglabājot pamatalgu, 30 kalendārās dienas triju gadu laikā izmantot savas izglītības un profesionālās izglītības pilnveidei saskaņā ar skolas attīstības programmas realizēšanu;

  41.6. saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo līdzekļu un materiālu nodrošinājumu skolas finansiālo iespēju robežās.

 8. Pedagogus darbā var pieņemt arī konkursa kārtībā. Konkursa kārtību un noteikumus nosaka skolas direktors, saskaņojot ar skolas padomi.

 9. Skolas tehnisko, saimniecisko un citu darbinieku amata vienību skaitu, ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikto amata vienību sarakstu, apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

VII. Skolas padomes un pašpārvalde.

 1. Sabiedrības, Jūrmalas pilsētas un vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota skolas padome. Tā darbojas saskaņā ar padomes nolikumu, un tās sastāvā ietilpst:

  44.1. skolas direktors;

  44.2. pedagogu pārstāvji;

  44.3. vecāku (aizbildņu) pārstāvji;

  44.4. skolēnu pārstāvji;

  44.5. citu organizāciju pārstāvji.

 2. Skolas padomes sastāvu nosaka padomes nolikums, ko veido, ievērojot paraugnolikumā noteiktās normas. Skolēnu vecāku (aizbildņu) pārstāvjiem padomes sastāvā jābūt vairākumā. Skolas padomes vadītājam jābūt izvēlētam no vecāku (aizbildņu) vidus.

 3. Skolas padome:

  46.1. izstrādā priekšlikumus skolas attīstības plānam;

  46.2. nodrošina skolas atbalsta fonda darbību;

  46.3. risina sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;

  46.4. veic skolā saņemto ziedojumu uzskaiti, pieņem lēmumus par to izlietošanu un atskaitās par to skolas vecāku (aizbildņu) pilnsapulcei;

  46.5. veic darbu skolēnu sociālajā aizsardzībā.

 4. Dažādu ar mācību un audzināšanas darbību saistītu jautājumu risināšanai izveido skolas pedagoģisko padomi. Pedagoģisko padomi vada skolas direktors. Tās sastāvā ir visi skolā strādājošie pedagogi un ārstniecības persona. Padomi sasauc ne retāk kā reizi semestrī un sēdes norisi protokolē. Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu.

  Pedagoģiskās padomes pieņemtie lēmumi par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē, par atstāšanu otru gadu tajā pašā klasē, saskaņojot ar skolēnu vecākiem (aizbildņiem), par 10.-12.klašu skolēnu izslēgšanu no skolas ir saistoši skolas direktoram, visos pārējos gadījumos tiem ir rekomendējošs raksturs.

 5. Skolēnu pašpārvalde ir sabiedriska skolēnu institūcija. To pēc savas iniciatīvas veido skolēni ar skolas pedagogu un skolas direktora atbalstu. Skolēnu pašpārvalde darbojas saskaņā ar tās nolikumu un demokrātijas principiem, un tai ir tiesības:

  48.1. noteikt attiecīgās pašpārvaldes struktūru un sastāvu;

  48.2. iesniegt priekšlikumus skolas administrācijai, skolas pedagoģiskajai padomei mācību un ārpusstundu darba uzlabošanai;

  48.3. skolēnu pašpārvalde izvirza vai ievēlē pārstāvjus reģionālajā skolēnu domē;

  48.4. skolēnu pašpārvaldei savā darbībā ir tiesības uz Jūrmalas pilsētas domes finansiālu un cita veida atbalstu.

VIII. Skolas iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība.

 1. Skola patstāvīgi izstrādā skolas iekšējās kārtības noteikumus. Tos apstiprina skolas direktors.

IX. Skolas saimnieciskā darbība.

 1. Skolas direktors, atbilstoši likumdošanai un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes noteikto kārtību, ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus.

 2. Skola var sniegt maksas pakalpojumus papildizglītībā, ārpusstundu darbā, materiālu pavairošanā, datoru un INTERNET pakalpojumus, telpu, skolas teritorijas un inventāra īres, ēdināšanas pakalpojumus, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu.

X. Skolas finansējuma avoti un finansēšanas kārtība.

 1. Finansēšanas avoti ir:

  52.1. valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu;

  52.2. Jūrmalas pilsētas budžets;

  52.3. papildu finansu līdzekļi, kurus skola var saņemt:

  52.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
  52.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus;
  52.3.3. ieņēmumi no saimnieciskās darbības;
  52.3.4. citi ieņēmumi.

 2. Skolā pamata un vispārējās vidējās izglītības programmu apguve skolēniem ir bez maksas. Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību un apmēru nosaka Jūrmalas pilsētas dome.

 3. Krievu nacionālās svētdienas skolas finansēšanas pamats ir Līgums par Krievu Nacionālās svētdienas skolas finansēšanu un materiālo nodrošināšanu starp Jūrmalas Skolu valdi un Jūrmalas pilsētas Krievu kopienu no 1996. gada 17. jūnija, un Krievu nacionālās svētdienas skolas nolikumu (Jūrmalas pilsētas Domes lēmums Nr.1162 no 1995. gada 5. oktobra 2. un 3.2. punkts).

 4. Pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta ar valsts budžeta mērķdotācijām.

 5. Skolas nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finansiālos un materiālos līdzekļus nodrošina Jūrmalas pilsētas dome Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Jūrmalas pilsētas dome nodrošina skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, to skaitā saimnieciskā (tehniskā) personāla darba algas, un nosaka kārtību, kādā skola tiek finansēta no Jūrmalas pašvaldības budžeta. Jūrmalas pilsētas dome iespēju robežās paredz līdzekļus trūcīgo ģimeņu skolēnu nodrošināšanai ar brīvpusdienām skolā, kā arī īpašos gadījumus ar apģērbu un apaviem.

 6. Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas (dāvanām) vai pakalpojumu veidā, sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un kvalitatīvos rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē, un iegrāmato šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām. Pēc vecāku iniciatīvas veiktie skolas un (vai) klases telpu remonti ar vecāku materiāliem uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojumu veidā.

 7. Papildu finansu līdzekļi izmantojami skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, skolas aprīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu materiālajai stimulēšanai, skolas maksas pakalpojumu atjaunošanas izdevumiem. Par papildu līdzekļu izmantošanu direktors sniedz pārskatu skolas padomei un Jūrmalas pilsētas domei.

 8. Papildu izmaksas, kas saistās ar starptautisku maksas programmu īstenošanu, sedz skolēnu vecāki, ar kuriem ir noslēgti līgumi, skolēnam uzsākot mācības šādā programmā.

 9. Finansu apriti skola organizē decentralizēti savā grāmatvedībā.

XI. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība.

 1. Skolu var reorganizēt vai likvidēt Jūrmalas pilsētas dome, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

 2. Skolas struktūrvienību Krievu nacionālā svētdienas skolu reorganizē un likvidē Jūrmalas pilsētas dome, lēmumu saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas Krievu kopienu.

XII. Grozījumu skolas nolikumā pieņemšanas kārtība.

 1. Grozījumus skolas nolikumā var izdarīt pēc skolas pedagoģiskās padomes, skolas padomes priekšlikuma. Grozījumus apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

XIII. Citi tiesību aktos noteiktie skolas pienākumi.

 1. Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu, saglabāšanu skola veic saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas metodiskajiem norādījumiem.

 2. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un noteiktā veidā skola kārto lietvedību (skolas dokumentācija) un skolas arhīvu.

 3. Atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām skola noteiktā laikā sagatavo atskaites un iesniedz Jūrmalas skolu valdei un (vai) Izglītības un zinātnes ministrijai.

 4. Skola nodrošina darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu ievērošanu veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanai darbam un mācībām.

 5. Skola savā darbībā ievēro skolu higiēnas normas un noteikumus, ko apstiprinājusi Labklājības ministrija.

 6. Ugunsdrošības noteikumu ievērošana skolā tiek nodrošināta atbilstoši likumam “Par ugunsdrošību” un Ministru kabineta noteikumiem “Ugunsdrošības noteikumi”.

 7. Skola izveido un uztur datorizētu uzskaiti atbilstoši skolvadības programmatūrai - skolas pase, pārskati, informācija par izglītības programmām, personām (skolēni, darbinieki).

Priekšsēdētājs

D.Urbanovičs