Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2011.gada 19.jūlija 13.nolikumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 29.decembra 24.nolikumu

2001.gada 1.augustāNr.44

Protokols Nr.12, 1.punkts

Izglītības konsultatīvās padomes nolikums

 1. Vispārējie noteikumi.

  1.1. Izglītības konsultatīvā padome (turpmāk - padome) ir saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām" Jūrmalas pilsētas domes izveidota pašvaldības institūcija ar padomdevēja tiesībām izglītības jautājumu risināšanā.

  1.2. Padomes sastāvu un nolikumu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

  1.3. Padome savā darbībā ievēro spēkā esošo likumdošanu, Jūrmalas pilsētas domes lēmumus, domes priekšsēdētāja rīkojumus un šo nolikumu.

 2. Padomes darbības organizācija.

  2.1. Padome no sava vidus ievēl padomes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru.

  2.2. Padomes darbu organizē un vada padomes priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā - priekšsēdētāja vietnieks.

  2.3. Padome lēmumus pieņem saskaņojot un balsojot. Padome ir tiesīga pieņemt lēmumu ar vienkāršu balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vairāk kā puse no padomes sastāva. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, tad izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss, bet viņa prombūtnes gadījumā priekšsēdētāja vietnieka balss. Padome par pieņemtajiem lēmumiem informē Jūrmalas pilsētas domi, Jūrmalas skolu valdi, izglītības iestādes.

  2.4. Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi 3 mēnešos.

  2.5. Pēc padomes priekšsēdētāja, padomes locekļu, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vai vismaz 1/3 domes deputātu ierosinājuma var tikt sasaukta padomes ārkārtas sēde.

  2.6. Padomes sēdes protokolē padomes sekretārs. Protokolā ierakstāms:

  Ikviens padomes loceklis ir tiesīgs pieprasīt, lai viņa izteiktais viedoklis tiktu ierakstīts protokolā.

  Protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolētājs ne vēlāk kā piektajā dienā pēc sēdes.

  Padomes lēmumu paraksta priekšsēdētājs. Ja sēdi vadījis padomes priekšsēdētāja vietnieks, viņš paraksta šajā sēdē pieņemtos lēmumus.

  2.7. Jautājumus izskatīšanai padomē var iesniegt padomes locekļi, Jūrmalas pilsētas domes deputāti, Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļa. Grozīts ar domes 2011.gada 29.decembra 24.nolikumu

 3. Padomes kompetence un uzdevumi.

  3.1. Padomes darbības mērķis ir veicināt valsts un pašvaldības izglītības politikas īstenošanu Jūrmalas pilsētā.

  3.2. Padomes uzdevumi:

  3.2.1. apkopot, analizēt un izvērtēt informāciju, kas saistīta ar konceptuāliem izglītības jautājumiem un izteikt priekšlikumus Jūrmalas pilsētas domei un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļai, Grozīts ar domes 2011.gada 29.decembra 24.nolikumu
  3.2.2. analizēt un izvērtēt informāciju par izglītības iestāžu tīklu Jūrmalā un izteikt priekšlikumus Jūrmalas pilsētas domei par pirmsskolas iestāžu, skolu un interešu izglītības iestāžu tīkla attīstību, optimizāciju un izglītības ekonomiskuma paaugstināšanu Jūrmalā,
  3.2.3. analizēt un izvērtēt izglītības iestāžu piedāvātās izglītības programmas un izteikt priekšlikumus Jūrmalas attīstībai nepieciešamu izglītības programmu ieviešanai, tautiskuma un tikumiskuma principu īstenošanai, izglītojamo atbildīgas attieksmes pret sevi, ģimeni, sabiedrību, apkārtējo vidi un valsti veidošanai, veselīga dzīves veida un vides izglītības īstenošanai,
  3.2.4. analizēt un izvērtēt Jūrmalas izglītības iestāžu darba rezultātus, izteikt priekšlikumus izglītības kvalitātes un izglītības iestāžu konkurentspējas paaugstināšanai,
  3.2.5. veicināt visu Jūrmalas izglītības iestāžu sadarbību un iesaistīšanos starptautiskos projektos.

 4. Padomes tiesības.

  4.1. Padomei ir tiesības sagatavot un iesniegt priekšlikumus ar izglītības darbu saistītos jautājumos Jūrmalas pilsētas domei un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļai. Grozīts ar domes 2011.gada 29.decembra 24.nolikumu

  4.2. Padomei ir tiesības iepazīties ar dokumentiem, kas nepieciešami padomes kompetencē esošu jautājumu izskatīšanai.

 5. Darbības pārtraukšana.

  5.1. Padome tiek apstiprināta uz Jūrmalas pilsētas domes sasaukuma laiku.

  5.2. Padomes darbība var tikt izbeigta ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

  5.3. Padomes locekli no pienākumu pildīšanas var atbrīvot Jūrmalas pilsētas dome, ja to pieprasa:

  5.3.1. pats padomes loceklis,
  5.3.2. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs,
  5.3.3. vismaz 1/3 domes deputātu.

Priekšsēdētāja vietnieks J.Hlevickis