Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2002. gada 13. marta 9. nolikumu

2001.gada 24.oktobrīNr.51

Protokols Nr.18, 5.punkts

Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības pasūtījumu izvērtēšanas komisijas nolikums

Izdots saskaņā ar
Latvijas Republikas likumiem
“Par pašvaldībām” un
“Par valsts un pašvaldību pasūtījumu”

 1. Vispārīgie noteikumi

  1.1. Šis nolikums reglamenē Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības pasūtījumu izvērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā - KOMISIJA) darbības vispārīgos noteikumus, KOMISIJAS kompetenci, darba organizācijas pamatus un kārtību.

  1.2. KOMISIJU izveido un likvidē ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

  1.3. KOMISIJA savā darbībā ievēro spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, Jūrmalas pilsētas domes lēmumus, nolikumu “Par pašvaldības pasūtījuma organizēšanas kārtību” (turpmāk tekstā - NOLIKUMS) un šo nolikumu.

 2. KOMISIJAS darbības mērķis un kompetence

  2.1. KOMISIJAS darbības mērķis ir nodrošināt pašvaldības pasūtījumam paredzēto līdzekļu racionālu, efektīvu izlietošanu, pašvaldības pasūtījuma procedūras atklātumu un pašvaldības pasūtījuma izpildītāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  2.2. KOMISIJAS kompetencē ir izsoļu (konkursu) organizēšana saskaņā ar NOLIKUMU, tai skaitā:

 3. KOMISIJAS struktūra un darba organizācija

  3.1. KOMISIJAS locekļi no sava vidus ievēl priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru.

  3.2. KOMISIJAS darbu organizē un vada KOMISIJAS priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - KOMISIJAS priekšsēdētāja vietnieks.

  3.3. KOMISIJAS priekšsēdētāja pienākumi sēdes vadīšanā:

  3.3.1. atklāt, pārtraukt un slēgt sēdes;
  3.3.2. pārliecināties par kvoruma esamību;
  3.3.3. dot vārdu runātājam;
  3.3.4. nodrošināt šī nolikuma ievērošanu;
  3.3.5. formulēt pieņemamos lēmumus;
  3.3.6. likt jautājumus uz balsošanu;
  3.3.7. piedāvāt sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde tiek pagarināta.

  3.4. KOMISIJAS sēdes protokolē KOMISIJAS sekretārs. KOMISIJAS loceklis ir tiesīgs pieprasīt, lai viņa izteiktais viedoklis tiktu ierakstīts protokolā. Protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolētājs ne vēlāk kā trešajā dienā pēc sēdes. KOMISIJAS sēžu protokoli tiek uzglabāti ne mazāk kā 3 gadus.

  3.5. Izsoles (konkursa) norises protokolu gatavo pašvaldības īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas un pasūtījuma nodaļa un to paraksta KOMISIJAS priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - KOMISIJAS priekšsēdētāja vietnieks. Izsoles (konkursa) norises protokoli tiek uzglabāti ne mazāk kā 10 gadus.

  3.6. KOMISIJA ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk kā puse tās locekļu. Balsošana sēdēs notiek atklāti. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis dalās līdzīgi, izšķirošā ir KOMISIJAS priekšsēdētāja, bet viņa prombūtnes laikā - KOMISIJAS priekšsēdētāja vietnieka balss.

  3.7. Ja uz KOMISIJAS sēdi neierodas KOMISIJAS locekļu vairākums, KOMISIJAS priekšsēdētājs sasauc atkārtotu KOMISIJAS sēdi. Ja uz atkārtotu KOMISIJAS sēdi neierodas KOMISIJAS locekļu vairākums, KOMISIJAS priekšsēdētājam par to jāpaziņo domei.

  3.8. KOMISIJA ir tiesīga uz sēdi uzaicināt speciālistus ar padomdevēja tiesībām.

  3.9. Materiālus KOMISIJAS sēdei sagatavo pašvaldības īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas un pasūtījumu nodaļa atbilstoši NOLIKUMAM. KOMISIJAS sekretārs, saņemot materiālus izskatīšanai KOMISIJAS sēdē, sastāda sēdes darba kārtību, iesniedz to apstiprināšanai KOMISIJAS priekšsēdētājam un pēc KOMISIJAS priekšsēdētāja norādījumiem sasauc KOMISIJAS sēdes.

  3.10. Kārtējās KOMISIJAS sēdes materiāliem ir jābūt pieejamiem divas darba dienas pirms KOMISIJAS sēdes.

  3.11. Pirms katra piedāvājuma atvēršanas katrs KOMISIJAS loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir personīgi ieinteresēts kāda pretendenta darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, KOMISIJAS loceklis nedrīkst piedalīties KOMISIJAS darbā.

  3.12. Piedāvājumu atvēršana notiek publiski izsoles (konkursa) nolikumā paredzētajā laikā un vietā. Pretendenti (vai viņu pārstāvji), kas iesnieguši piedāvājumus, drīkst piedalīties izsoles (konkursu) piedāvājumu atvēršanā, ja tas nav aizliegts nolikumā.

  KOMISIJAS locekļi atver aizlīmētās aploksnes, pārbauda iesniegto piedāvājumu atbilstību izsoles (konkursa) nolikumā noteiktajām prasībām un skaļi nolasa katra piedāvājuma galvenos datus (to skaitā cenu). Uz iesniegtajiem piedāvājumiem parakstās visi klātesošie KOMISIJAS locekļi.

  Tālāko izsoles (konkursa) procedūras daļu KOMISIJA veic bez pretendentu un citu piedāvājumu atvēršanā pielaisto personu klātbūtnes, izņemot pašvaldības īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas un pasūtījumu nodaļas atbildīgos darbiniekus un pasūtītāju.

  3.13. Lai objektīvi novērtētu piedāvājumus, KOMISIJA ir tiesīga pieprasīt no pretendentiem papildus paskaidrojumus. Informācijas apmaiņa starp KOMISIJU un pretendentiem jāveic rakstveidā.

  3.14. Ja izsolei (konkursam) iesniegts tikai viens piedāvājums, komisija lemj, vai šis piedāvājums ir atbilstošs un izdevīgs un vai ir iespējama pašvaldības pasūtījuma piešķiršana vienīgajam pretendentam.

  3.15. Ja no izsolei (konkursam) iesniegtajiem piedāvājumiem tikai viens ir atzīts par pasūtītāja prasībām atbilstošu un izdevīgu, KOMISIJA pieņem lēmumu par līguma noslēgšanu ar attiecīgo pretendentu.

  3.16. Ja neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem neatbilst izsoles (konkursa) nolikuma un pasūtītāja prasībām, KOMISIJA pieņem lēmumu par visu pretendentu noraidīšanu.

  3.17. KOMISIJA ir tiesīga jebkurā laikā pirms kāda piedāvājuma pieņemšanas noraidīt visus piedāvājumus. KOMISIJAI jāpaziņo katram pretendentam, kas to pieprasa, visu piedāvājumu noraidīšanas iemesls, bet nav nepieciešams to juridiski, ekonomiski vai citādi pamatot. Komisija neuzņemas nekādas saistības pret pretendentiem sakarā ar visu piedāvājumu noraidīšanu.

  3.18. Izsoles (konkursa) rezultātus pretendentiem rakstiski paziņo pašvaldības īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas un pasūtījuma nodaļa trīs dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

  3.19. Ja izsoles (konkursa) uzvarētājs desmit dienu laikā (ja KOMISIJA nav noteikusi citu termiņu) pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas neparaksta līgumu par pašvaldības pasūtījumu, tiek uzskatīts, ka izsoles (konkursa) uzvarētājs atteicies no pašvaldības pasūtījuma. Šajā gadījumā KOMISIJA nosaka uzvarētāju no pārējo pretendentu vidus (ja tas ir paredzēts nolikumā) vai pieņem lēmumu par jaunas izsoles (konkursa) rīkošanu.

  3.20. Ja līgums netiek parakstīts noteiktajā termiņā, pašvaldības īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas un pasūtījuma nodaļa par to nekavējoties ziņo KOMISIJAS priekšsēdētājam.

 4. Atbildība

  KOMISIJA rīkojas stingrā saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību pasūtījumu” un uz šā likuma pamata pieņemtajiem normatīvajiem aktiem un ir atbildīga likumā noteiktajā kārtībā.

 5. Darba samaksa.

  KOMISIJAS locekļi par darbu komisiju sēdēs saņem atlīdzību saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

 6. Darbības pārtraukšana

  KOMISIJAS locekli no pienākumu pildīšanas var atbrīvot Jūrmalas pilsētas dome, ja to pieprasa:

 7. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumu Nr.32 “Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības pasūtījumu izvērtēšanas komisijas nolikums”.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs