Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2005. gada 17. augusta 297. lēmumu
Mainīts ar Domes 2004. gada 31. marta 193. lēmumu
Mainīts ar Domes 2004. gada 4. februāra 35. lēmumu
Mainīts ar Domes 2003. gada 19. februāra 86. lēmumu

2001.gada 28.martāNr.8

Par uzņēmējdarbības licencēšanas un
individuālā darba komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju 12 cilvēku sastāvā.
 2. Apstiprināt uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju sekojošā sastāvā:
 3. 2.1. Irēna AUGUSTOVA,
  2.2. Māris DEMME,
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 19. februāra 86. lēmumu
  2.3. Juris MUŠPERTS, 2.3. Gunārs Freimanis

  2.4. Imants OSTROVSKIS,
  2.5. Jānis POĻAKS,
  2.6. Silvija SKUĶE,
  2.7. Sergejs STRIGINS,
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 19. februāra 86. lēmumu
  2.8. Taiga VAIŠĻA,

  2.9. Oļegs VASIĻONOKS,
  2.10. Elita VUŠKĀNE,
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 4. februāra 35. lēmumu
  Izmaiņa ar Domes 2004. gada 31. marta 193. lēmumu
  2.11. Aleksandrs ZUMENTS,
  2.11. Ramona Liepiņa-Krauja
  2.12. domes izpilddirektors.

 4. Uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisijai:

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs