Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 11.aprīlīNr.15

Par grāmatvedības, lietvedības,
saimnieciskās darbības dokumentu un
materiālo lietu nodošanu-pieņemšanu
Jūrmalas pilsētas domē

Sakarā ar Jūrmalas pilsētas domes jaunievēlētā deputātu sastāva un domes priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanas uzsākšanu un, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par budžetu un finansu vadību" 30.panta 1.daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumu Nr.243, izdotu 2000.gada 25.jūlijā (prot.Nr.33,4) par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju III nodaļu, kā arī Latvijas valsts arhīvu ģenerāldirekcijas 1995.gada 10.novembrī izdotās "Instrukcijas par juridisko personu arhīvu dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu" 9.1. un 9.2.punktos ietvertajiem noteikumiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:.

  1. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam D.Urbanovičam līdz 2001.gada 20.aprīlim izveidot komisijas:
  2. 1.1. Jūrmalas pilsētas domes grāmatvedības, lietvedības un saimnieciskās darbības dokumentācijas pārbaudei, nodošanai un pieņemšanai;
    1.2. Jūrmalas pilsētas domes īpašumā un valdījumā atrodošos materiālo objektu inventarizācijas veikšanai;

  3. Akceptēt nododamo dokumentu un materiālo vērtību uzskaitījumu saskaņā ar pielikumu un Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja priekšlikumu par dokumentu pārņemšanu, sastādot par to pieņemšanas nodošanas aktu.
  4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam D.Urbanovičam organizēt 1. un 2.punktos minēto dokumentu, objektu, kā arī pašvaldības uzņēmumu un iestāžu auditu.
  5. Līdz 2001.gada 1.jūnijam abu augstāk minēto komisiju vadītājiem, domes priekšsēdētājam un izpilddirektoram sniegt ziņojumu domei par šo komisiju darba rezultātiem.
Priekšsēdētājs D.Urbanovičs