Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 11.aprīlīNr.16

Par zemes vērtību zonējumu aktualizāciju un
nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iekasēšanu 2001.gadā un
prognozi uz 2002.gadu

Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi Latvijas Republikas Valsts Zemes dienesta priekšlikumu par pilsētas zemes vērtību zonējuma aktualizāciju, ņemot vērā 2000./2001.gadā izveidojušos situāciju Jūrmalas pilsētā nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanā no individuālās apbūves nekustamo īpašumu īpašniekiem. Par šīs problēmas risinājumu ir notikušas konsultācijas ar Valsts Zemes dienesta, Pašvaldību lietu pārvaldes, domes būvvaldes, labklājības pārvaldes, revīzijas komisijas, finansu nodaļas speciālistiem un sabiedriskās iedzīvotāju komitejas pārstāvjiem

2001.gada 22.februārī Jūrmalas pilsētas dome ar lēmumu Nr.165 atcēla Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 7.oktobra lēmumu Nr.983 “Par Jūrmalas pilsētas zemes vērtību zonējuma saskaņošanu”.

Lai nodrošinātu iedzīvotāju sociālo aizsardzību pret nesamērīgi augsto nekustamā īpašuma nodokļa likmi 2001. un 2002.gadā, likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” ievērošanu un turpinātu darbu pie pilsētas zemes kadastrālo vērtību aktualizācijas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei sadarbībā ar Valsts Zemes dienesta Lielrīgas reģionālo nodaļu koriģēt kadastrālo vērtību zonu robežas līdz š.g. 15.aprīlim.
  2. Lūgt Valsts Zemes dienesta Lielrīgas reģionālo nodaļu izstrādāt zemes bāzes vērtības, kas atbilstu individuālās apbūves zemes cenu līmeņa intervālam no tipiskās cenas līdz zemākajām cenu robežām līdz š.g. 15. aprīlim.
  3. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei kopā ar priekšsēdētāja palīgu organizēt sabiedrisko apspriešanu aktualizētām kadastrālām vērtību kartēm no š.g. 17.aprīļa līdz 8.maijam.
  4. Lūgt Valsts Zemes dienesta Lielrīgas reģionālo nodaļu veikt līdz š.g. 15.maijam sarkano līniju apgrūtinājumu ietekmi uz kadastra vērtību kopsummu izvērtēšanu kadastra reģistrā un ņemt to vērā sniedzot prognozi par nekustamā īpašuma nodokli par zemi Latvijas Republikas Finansu ministrijai
  5. Lūgt Valsts Zemes dienesta Lielrīgas reģionālo nodaļu kopīgi ar Jūrmalas pilsētas domes finansu nodaļu līdz š.g. 15.maijam aprēķināt prognozi nekustamā īpašuma nodoklim par zemi 2002.gadam.
  6. Izveidot darba grupu, iekļaujot tajā J.Griķi, A.Landsbergu, A.Vētru, L.Začestu, A.Zumentu, L.Grobiņu, D.Pauli, V.Zvejnieci, P.Leiškalnu, kas sagatavotu priekšlikumus grozījumiem likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” u.c. normatīvajiem aktiem.
  7. Izveidot komisiju, kas izvērtēs iedzīvotāju iesniegumus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai sekojošā sastāvā: būvvaldes pārstāvis, labklājības pārvaldes pārstāvis, finansu nodaļas pārstāvis, revīzijas komisijas pārstāvis, municipālās policijas pārstāvis, administratīvās komisijas pārstāvis, komercnodaļas pārstāvis un domē pārstāvēto partiju pārstāvji skaitā līdz 11 cilvēkiem.
  8. Jūrmalas pilsētas domes finansu nodaļai līdz š.g. 1.maijam sagatavot nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iekasēšanas prognozi 2001.gadam, ņemot vērā faktiskās un plānotās atlaides nodokļu maksātājiem un gatavot priekšlikumus Latvijas Republikas Finansu ministrijai un Pašvaldību Savienībai par izmaiņām pilsētas 2001.gada budžetā un (vai) dotācijas piešķiršanu Jūrmalas pašvaldībai likumā paredzēto funkciju izpildei.
  9. Lai palielinātu nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iekasējamību, domes priekšsēdētāja vadībā trīs mēnešu laikā veikt pasākumus
  10. Domes finansu komitejai nodrošināt lēmuma izpildes kontroli, komitejas priekšsēdētājam informēt par lēmuma izpildes gaitu š.g. maija domes sēdē.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs