Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2002. gada 18. decembra 995. lēmumu

2001.gada 25.aprīlīNr.39

Par Ķemeru nacionālā parka
konsultatīvo padomi un
projekta uzraudzības grupu

Pamatojoties uz Ķemeru nacionālā parka likumu, saskaņā ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2001.gada 30.marta pieprasījumu Nr.2.1-07/670, kā arī, ņemot vērā 2001.gada 4.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes vides aizsardzības komitejas lēmumu (protokols Nr.16-5/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes deputātu, vides aizsardzības komitejas priekšsēdētāju Leopoldu Ozoliņu pārstāvēt Jūrmalas pilsētas domi Ķemeru nacionālā parka konsultatīvajā padomē un projekta uzraudzības grupā un uzdot L.Ozoliņam divas reizes gadā atskaitīties domē par paveikto.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs