Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 9.maijāNr.60

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības
SIA "Jūrmalas siltums" direktoru

Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Iecelt Visvaldi DZIESMU, Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" direktora pienākumu izpildītāju par direktoru, noslēdzot ar viņu darba līgumu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs