Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 9.maijāNr.62

Par akciju sabiedrības “Fēnikss”
privatizācijas pabeigšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 43.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj

Atzīt akciju sabiedrības “FĒNIKSS” privatizāciju par pabeigtu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs